Naturskyddsföreningens princip om naturnära skogsbruk

I den här artikeln berättar vi hur vi ser på naturnära skogsbruk och principer om hur det behöver skötas.

Ett skogsbruk inom naturens gränser innebär att skogsskötselmetoderna måste diversifieras och anpassas efter det naturliga skogsekosystemets förutsättningar. Då dessa varierar kraftigt även inom Sverige innebär det att det aldrig kommer finnas ett optimalt skogsskötselsystem som fungerar överallt.

För att möta de utmaningar som finns kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster i skogen, samt inte minst ett ökat behov av klimatanpassning av skogen, behöver skogsbruket ställas om och diversifieras. Naturskyddsföreningen förespråkar därför inte en specifik skogsbruksmetod, utan en princip om ett naturnära skogsbruk.

Naturskyddsföreningens princip om naturnära skogsbruk utgår ifrån att skogsskötseln måste: 

Efterlikna skogsekosystemets naturliga störningsdynamik

Denna skiljer sig mellan olika skogsekosystem gällande typ av störning, intensitet, frekvens och omfattning. Detta inkluderar även traditionell hävd för de skogsekosystem där hävd pågått under så lång tid att den biologiska mångfalden anpassats till det.

Bevara och återskapa skogsekosystems naturliga processer och funktioner

För att säkerställa ett funktionellt och resilient skogslandskap måste skogsekosystemens naturliga processer och funktioner bevaras. Dessa är i många fall reglerande och stödjande ekosystemtjänster, till exempel biogeokemiska kretslopp samt klimat- och vattenreglering. 

Bevara och återskapa skogsekosystemets strukturella komplexitet

Skogsbruksmetoderna måste tillse att tillräcklig hänsyn tas för att bevara och återskapa strukturer som når ekologiska tröskelvärden för till exempel mängd och typ av död ved, gamla träd och våtmarker. 

Bevara och återskapa skogsekosystemets naturliga träslagssammansättning

Träd utgör grunden i skogsekosystemen genom att de både skapar livsmiljöer och påverkar skogens miljöförhållanden. Därför används endast inhemska trädslag som så långt som möjligt är naturligt föryngrade och en naturlig variation av trädslag eftersträvas på bestånds- och landskapsnivå. 

Tillämpa ett landskapsperspektiv

Planering sker på bestånds- och landskapsnivå för att säkerställa konnektivitet samt för att bevara och återskapa den naturliga variationen i skogslandskapet. 

Baseras på och anpassas efter ny kunskap och erfarenheter

Metoder, hänsynsnivåer med mera anpassas i takt med nya rön från naturvårds- och skogsbruksforskning samt praktisk erfarenhet. 

Låt skogen leva

Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera. Var med och påverka du också!

Bli medlem
Gillas av 1

Relaterat innehåll