Betänkandet SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

Naturskyddsföreningens yttrande över betänkandet SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid.

  • Naturskyddsföreningen välkomnar förslaget om att öka kommunernas lagstadgade ansvar för vissa uppgifter inom livsmedelsberedskapen. Förslaget skulle dock behövt vara tydligare vad kommunerna respektive staten ska finansiera, samt kommunernas roll under faktiska krisförhållanden.
  • Naturskyddsföreningen instämmer i frågan om vikten av forskning och innovation men saknar avgörande fokusområden ur beredskapssynpunkt, som exempelvis ökad diversitet av grödor i hela landet, innovativa odlingssystem och nya finansieringsmodeller för samhällsnyttor från lantbruket och bibehållandet av lantbruk i hela landet.
  • Naturskyddsföreningen instämmer i att CAP har en stor potential för att främja både beredskap och hållbarhet. Det finns dock ett stort behov av översyn av regelverket i CAP och i Sveriges strategiska plan för att säkerställa att åtgärder för lönsamhet, miljö och beredskap går hand i hand. Företrädesvis bör detta ske genom ökade ersättningar för miljöåtgärder, en översyn av
    investeringsstöden och en harmonisering av jordbrukspolitiken med EU:s gröna giv i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.
  • Naturskyddsföreningen föreslår ändringar eller tillägg i LOU för att kunna upphandla lokala beredskapslivsmedel. Detta skapar en robusthet i livsmedelsförsörjningen också vid allvarliga
    störningar.
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll