EU-kommissionen föreslår förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden

Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna i Sverige. Metoden förstör havsbotten, stör eller dödar djuren som lever där och minskar möjligheten för havsbotten att lagra kol. Nu föreslår EU-kommissionen i en ny handlingsplan att bottentrålning ska fasas ut i marina skyddade områden – något som Naturskyddsföreningen har arbetat för länge.

Den 21 februari 2023 publicerade EU-kommissionen en detaljerad handlingsplan för bevarandet av marina ekosystem och fiske. Planen ingår i EU:s biodiversitetsstrategi för 2030, en långsiktig plan för att skydda ekosystem och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det handlar framför allt om överutnyttjande av fiskbestånd (överfiske), bifångster av känsliga arter av flera olika organismgrupper som fiskar, hajar, rockor, sköldpaddor, sälar och valar, samt skadliga fiskemetoder som bottentrålning.

Handlingsplanen innehåller bland annat åtaganden som innebär en utfasning av bottentrålning i marina skyddade områden till år 2030, något som Naturskyddsföreningen har arbetat för länge. Bottentrålning förstör havsbottnarnas artrika ekosystem och minskar havets möjlighet att fungera som kolsänka när trålen rör upp kolbindande sediment från botten. Många av de övriga åtgärder som EU-kommissionen föreslår är redan obligatoriska i EU-lagstiftning.

Så tycker Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen håller med om Kommissionens analys av vilka problem som finns kring fiske och bevarandet av biologisk mångfald i marin miljö.

När det gäller kommissionens förslag om utfasning av bottentrålning till 2030 i marina skyddade områden är Naturskyddsföreningen mycket positiva. Nu gäller det att Sverige och andra medlemsstater lever upp till förslaget.

Handlingsplanens övriga punkter är inte så starka som Naturskyddsföreningen hade önskat, och många av de åtgärder som tas upp är redan obligatoriska i befintlig EU-lagstiftning. Det handlar framför allt om den gemensamma fiskeripolitiken och habitatdirektivet.

Vad är problemet med bottentrålning?

Animerade fiskar.

Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna i Sverige. Metoden förstör dessutom havsbotten, stör eller dödar djuren som lever där och minskar möjligheten för havsbotten att lagra kol. Bottentrålning kan också ge stora bifångster av fisk och skaldjur av fel sort eller storlek. Många djur dör därför helt i onödan. Särskilt allvarligt är det med hotade arter eller fiskbestånd.

Vad innebär EU:s strategi om biodiversitet?

År 2020 antogs EU:s biodiversitetsstrategi för 2030, en långsiktig plan för att skydda ekosystem och stoppa förlusten av biologisk mångfald, och därmed tryggad livsmedelsförsörjning och motståndskraft mot effekter av klimatförändringar. Strategin listar åtaganden och åtgärder för att uppnå målen till år 2030. Bland annat ska 30 procent av land och hav skyddas i ett nätverk av skyddade områden varav en tredjedel, det vill säga 10 procent av den totala arean, ska vara strikt skyddat. Strategin förbereder också för en lag om restaurering av natur, som nu tre år senare är under diskussion i Europaparlamentet. Handlingsplanen för fiske och bevarandet av marina ekosystem ingår i strategin.

Läs mer om bottentrålning och fiske:

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll