EU-lagförslag vill snabba på processen för nya gruvor

Efterfrågan på så kallat kritiska mineraler, som bland annat används inom fossilfri energiteknik, väntas öka kraftigt. Nu lägger EU-kommissionen fram ett lagförslag om kritiska mineraler, om att snabba på tiden för tillståndsprocessen för nya gruvor. Naturskyddsföreningen anser att förslaget riskerar att försämra kvaliteten på miljöprövningen och i slutändan ge tillstånd till gruvor som skapar problem för miljön eller för lokalsamhället.

EU-kommissionen presenterade den 16 mars 2023 ett lagförslag om så kallat kritiska mineraler (Critical Raw Materials). Lagförslaget innehåller en rad regler för att säkra tillgången till råvaror som litium, kobolt, mangan och sällsynta jordartsmetaller. Dessa kritiska metaller behövs bland annat för ny energi- och fordonsteknik.

Enligt lagförslaget måste medlemsländerna begränsa tiden för tillståndsprocesserna för nya gruvor för så kallade “strategiska projekt” till två år. Om ett gruvprojekt klassas som strategiskt av EU skulle det innebära att medlemsländerna förbinder sig till att korta ner processen. Detta för att uppfylla specificerade mål om att öka självförsörjningsgraden.

EU:s lagförslag innehåller också nya regler för alternativa metoder som återvinning och utvinning ur befintligt gruvavfall.

Så tycker Naturskyddsföreningen om lagförslaget

  • Gruvor ger en mycket stor miljöpåverkan, därför måste även alternativa metoder utvecklas för att möta det ökade behovet av vissa så kallat kritiska metaller för ny energi- och fordonsteknik. EU:s nya lagförslag är ett steg i rätt riktning när det gäller synen på alternativa metoder, som utvinning ur gruvavfall och återvinning – vilket idag är mycket eftersatt i Europa och Sverige.
  • Naturskyddsföreningen är dock kritisk mot att det nya lagförslaget innebär att tillståndsgivning bara får ta max två år. Det riskerar att försämra kvaliteten på miljöprövningen.
  • Återvinning, återbruk av produkter och alternativ utvinning måste öka kraftigt om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle och för att minska beroende av import från länder som Kina och DRC (demokratiska republiken Kongo). Nya gruvor kommer dock att behövas, då det idag inte finns en tillräcklig mängd av vissa metaller i omlopp i teknosfären. Dessa bör endast ges tillstånd så att platser med höga naturvärden undviks och efter fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) med urfolk och meningsfullt deltagande av lokalsamhället.
  • Klimatomställningen måste ske utan att nya stora miljöproblem skapas, som gruvor på fel platser och utan samtycke med berörda grupper. Målkonflikten mellan omställning och den skada nya gruvor gör måste beaktas, i enlighet med Naturskyddsföreningens mineralhierarki som innebär fokus på hushållning, återvinning och återbruk samt sekundär utvinning (främst ur gammalt gruvavfall) före öppnandet av nya gruvor.

Vad är ”Kritiska råvaror” och sällsynta jordartsmetaller?

Kritiska råvaror (Critical Raw Materials) är främst metaller som bland andra litium, kobolt, mangan och sällsynta jordartsmetaller. Flera av dessa metaller används i teknik som är viktig för omställningen till ett fossilfritt samhälle, till exempel i elfordonsbatterier och vindturbiner. Även om den största delen idag används till andra ändamål, som oljeraffinering, flygplanstillverkning och vapensystem beräknas behovet för omställningen till fossilfri teknik öka kraftigt de kommande åren.

Läs mer:

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll