Frågor och svar om agroekologi

Agroekologi kan vara svaret när vi behöver ett jordbruk som både försörjer jordens befolkning och tar hänsyn till den biologiska mångfalden och klimatförändringarna. Men vad är egentligen agroekologi? Och varför är det så bra? Vi ger dig svaren.

Vad är agroekologi? 

Agroekologi definieras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO som ett sätt att odla och driva lantbruk som bygger på ekologiska principer, kretsloppstänkande och stor biologisk mångfald (artrikedom). På så sätt är agroekologi ett alternativ till de storskaliga industriella odlingar där ofta endast en enda gröda odlas och där konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel används i stor utsträckning.  

Agroekologi tar även hänsyn till sociala aspekter för ett hållbart och rättvist matsystem. Man bibehåller de traditionella metoder som stödjer ekosystemen, vilket leder till ökad biologisk mångfald. Agroekologi stöder en rättvis livsmedelsproduktion. 

Varför är agroekologi så bra? 

Det blir allt fler människor på jorden som ska kunna äta sig mätta. Agroekologi eller ekologisk odling är inte bara nödvändigt för att producera mat på ett sätt som skonar naturen. Agroekologiska metoder är också mycket effektiva. Genom att samverka med naturen i stället för att kämpa emot den kan lantbrukare både tjäna mer pengar och producera mer mat. Vare sig lantbrukaren bor i Småland eller Somaliland.  

Agroekologi medför högre livsmedelssäkerhet för småbrukare jämfört med storskaliga industriella odlingar där fåtal grödor odlas och handelsgödsel samt bekämpningsmedel används.  Med ekologiska arbetssätt och odling av en mängd olika grödor blir skördarna säkrare, biologiska mångfalden högre och jordkvalitén långsiktigt förbättrad. Agroekologi bygger upp jordbruksproduktionens motståndskraft mot torka och insektsangrepp.  

Vad är agroforestry? 

Agroforestry, eller skogsjordbruk som det också kallas, är ett exempel på ett framgångsrikt agroekologiskt odlingssystem. I agroforestry odlas träd på jordbruksmark tillsammans med andra grödor, eller så odlas träd på betesmark med boskap. Systemet bidrar med högre biologisk mångfald som är bra för ekosystemen. Träden minskar dessutom jorderosion genom att häftiga regn under regnperioden silas genom trädens krona.   

Agroforestry är bra för klimatet, Agroforestry bidrar till att anpassa jordbruket till de ändrade förhållanden som kommer med klimatförändringar och till att minska framtidens klimatpåverkan genom de växande träden som ger ökad kolinlagring och förbättrad odlingsjord med högre organiskt innehåll. Buskar och trädens löv förbättrar tillsammans med skörderester matjorden. 

Den biologiska mångfalden gynnas av samplantering av träd och grödor. Med en ökad mångfald på åkern gynnas ekosystemen och resiliensen ökar. Småbrukarens familj får fler olika grödor att äta vilket förbättrar familjens hälsa. Odlingarna räcker både till småbrukarens hushåll och till att sälja på marknaden. 

Hur går omställningen från konventionellt jordbruk till agroekologiskt jordbruk till? 

Agroekologi eller ekologisk odling är kunskapsintensivt. Det är viktigt att lantbrukare, forskare och beslutsfattare delar sina kunskaper så att de blir kända och tillämpbara. För att utveckla metoderna behöver lantbrukarnas erfarenheter kombineras med modern forskning.  

För småbrukare i låg- och medelinkomstländer som är beroende av köpt utsäde, handelsgödsel liksom bekämpningsmedel medför en omställning till ekologiskt jordbruk ofta färre utgifter. Att inte längre bespruta familjens odlingar ger snabbt fördelar; både för familjens hälsa och att skörda grödorna fria från kemikalier. Ekologiskt jordbruk ger stabilare skördar, en högre mångfald av odlade grödor och därmed bättre mat för familjen.  

Ekologiska odlingssystem med hög biologisk mångfald är komplexa och kräver ofta fler arbetstimmar än vad ett kemikalieintensivt jordbruk gör. Samarbete mellan olika småbrukare blir också viktigare med ekologisk odling, samma gäller jordbruksrådgivning.  

Agroekologi är inte bara för småbrukare: det finns i dag många exempel på stora livsmedelsproducenter som använder agroekologiska principer. Komplexa odlingssystem bygger dock ofta på kunskap hos småbrukare och lokalsamhällen snarare än på formell vetenskaplig forskning. Satsningar på agroekologisk forskning är viktig, för ekologisk odling är här för att stanna!  

Vad gör Naturskyddsföreningen? 

  • Vi samarbetar med och stödjer organisationer i Afrika och Asien som arbetar med att stödja småbrukare att utveckla ett hållbart agroekologiskt/ekologiskt lantbruk. 
  • Samarbetsorganisationer tar också fram underlag till politiker och beslutsfattare som förklarar och beskriver vad agroekologi är. Politikerna besöker småbrukare som odlar enligt agroekologiska principer och ser att matsäkerheten ökar. 
  • Vi arrangerar seminarier och diskussioner kring ämnet i Sverige eller tillsammans med samarbetsorganisationerna i deras länder. 
  • Vi skriver debattartiklar och deltar i debatter för att lyfta vikten av ekologisk odling för miljöns och människans skull. 
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll