Hur arbetar Sveriges kommuner för att gynna blomrika vägkanter?

Hur arbetar Sveriges kommuner för att gynna blomrika vägkanter? För att ta reda på hur insatserna för blomrika vägkanter ser ut har Naturskyddsföreningen genomfört en enkätundersökning. Av de kommuner som har deltagit i undersökningen visar resultatet att Linköpings kommun har kommit längst i arbetet med att gynna blomrika vägkanter.

Runt 99 procent av ängsmarkerna har försvunnit i Sverige de senaste hundra åren. Denna utveckling har haft en stor påverkan på den biologiska mångfalden eftersom ängs- och betesmarker hör till våra absolut mest artrika miljöer. Hundratals arter av växter, svampar, insekter och andra djur är beroende av hävdade ängs- och betesmarker för både föda och boplatser. Förlusten av ängsmiljöerna har därför resulterat i att många arter har blivit allt färre och även rödlistade.

Någonting som det däremot finns gott om i landet är vägar, och inte minst – vägkanter. Vägkanterna utgör idag en outnyttjad resurs som med rätt skötsel kan fungera som livsmiljöer och spridningskorridorer för ängsväxter, pollinerande insekter och andra arter. För att öka medvetenheten om denna potential som vägkanter har lanserade Naturskyddsföreningen 2021 projektet Världens längsta blomsteräng. Blomrika vägkanter kännetecknas av ängsblommor och är mycket viktiga för bin, fjärilar och andra insekter. I en blomrik vägkant kan det finnas många olika arter, men även en blomrikedom av endast några arter är värdefull.

Om undersökningen

Enkäten skickades ut via e-post till samtliga 290 kommuner. Totalt har 172 kommuner deltagit i enkätundersökningen, vilket motsvarar nästan 60 procent av alla Sveriges kommuner.

För att kunna rangordna kommunernas engagemang har svarsalternativen i enkäten poängsatts, och det maximala antalet poäng som en kommun kan uppnå är 34 poäng.

Grattis till förstaplatsen Linköping!

Resultatet av undersökningen visar att Linköpings kommun gör flest insatser för att gynna blomrika vägkanter. På andra plats kommer Stockholms stad och på tredje plats Malmö stad.

Topp-20: Kommuner som är bäst på att ta hand om blomrika vägkanter

Plats 1

 1. Linköpings kommun

Plats 2

 1. Stockholms stad

Plats 3

 1. Malmö stad

Plats 4 (delad)

 • Karlstads kommun
 • Lomma kommun
 • Trollhättans stad

Plats 7

 • Lunds kommun

Plats 8. (delad)

 • Götene kommun
 • Laholms kommun
 • Oxelösunds kommun
 • Ronneby kommun

12. (delad)

 • Göteborgs stad
 • Habo kommun
 • Lidingö stad
 • Strömstads kommun
 • Vetlanda kommun

17. Flens kommun

18. (delad)

 • Falköpings kommun
 • Höganäs kommun
 • Järfälla kommun

Syftet med undersökningen har varit att identifiera och lyfta kommuner som kommit långt i arbetet med blomrika vägkanter för att ge inspiration och tips till kommuner som inte kommit lika långt i arbetet med blomrika vägkanter.

Baserat på de svar som har inkommit visar resultatet i stora drag på att blomrika vägkanter är en fråga som majoriteten av kommunerna inte arbetar med i någon större utsträckning i dagsläget. Även om frågan om att gynna blomrika vägkanter ännu inte har fått något större genomslag bland landets kommuner visar undersökningen att det finns några kom­muner som har tagit ett ordentligt grepp om denna fråga och redan ställt om sin skötsel av vägkanterna.

Digitalt stödmaterial för blomrika vägkanter

Naturskyddsföreningen har tagit fram en digital rapport som stöd för kommuner att arbeta med blomrika vägkanter. Rapporten "Blomrika vägkanter i Sveriges kommuner" innehåller bland annat en checklista, årshjul, goda exempel och lästips som kan användas som stöd i arbetet med vägkanter och ökad biologisk mångfald.

Undersökningen har gjorts inom projektet Världens längsta blomsteräng som möjliggjorts tack vare stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll