Hur sätts elpriset och varför går det upp?

Under vintern 2021/22 har elpriserna varit ovanligt höga i Sverige – en chock för många. Men vad beror det på och hur sätts egentligen energipriserna? Och vad kan man som konsument göra för att sänka sin elräkning? Naturskyddsföreningen reder ut.  

Artikeln skrevs och publicerades i januari 2022. Kriget i Ukraina och efterföljande sanktioner mot Ryssland har påverkat priserna på olja och gas kraftigt, och därmed energipriser i stort.

Varför har elpriserna gått upp?  

Från norr till söder – priserna på el har stigit rekordmycket i hela landet. Även i norr, där elen normalt sett brukar kosta mellan 5 och 60 öre per kWh (kilowattimme), har konsumenter mötts av elpriser uppemot 4 kronor per kWh. De höjda elpriserna kan förklaras med tre huvudsakliga anledningar:   

1. Ett sammankopplat europeiskt elsystem  

I Sverige är vi traditionellt vana vid relativt låga elpriser. Det beror dels på att vi har ett lågt beroende av fossila bränslen, dels en hög andel kraftverk (vatten- och kärnkraft) vars investeringskostnader sedan länge är avbetalade.   

Sveriges elnät är dock inget slutet system, utan är nära sammankopplat med våra grannländer och andra länder nere på kontinenten. El handlas med och flödar fritt över gränserna. Enligt EU:s regelverk får ett land nämligen inte strypa sin överföring, annat än i speciella undantagsfall.   

Vanligast är att Sverige, som generellt har ett överskott på el tack vare det senaste decenniets utbyggnad av vindkraft, exporterar el till våra grannländer istället för tvärt om. År 2019 exporterade Sverige till exempel över 35 terawattimmar (TWh) och importerade 9 TWh. Som jämförelse motsvarar 1 TWh el till 200 000 hushåll under ett år. 

I takt med att Sveriges överföringskapacitet till andra länder har utökats har vi blivit mindre sårbara för elbrist men också känsligare för tillfälligt höga energipriser i övriga Europa.

2. Hög efterfrågan på fossila bränslen  

Under coronapandemin minskade först efterfrågan på fossila bränslen och därmed även produktionen. När restriktionerna så småningom lättade under hösten 2021 och ekonomin startade upp, steg efterfrågan på energi snabbt och så även priserna. Främst har priserna gått upp på grund av höga priser på fossil gas, enligt den europeiska energitillsynsmyndigheten, ACER. Det höga gaspriset beror, i sin tur, på att efterfrågan har varit hög samtidigt som Ryssland har begränsat exporten till Europa.   

Bild på gaskraftverk.
Om elproduktionen i andra länder görs med fossil gas eller kol och den blir dyr, finns en hög vilja att betala för svensk el. På så sätt kan höga priser på fossilgas i Europa leda till höga elpriser i Sverige, trots av vår inhemska elproduktion är fossilfri. Foto: Getty.

3. Ovanligt väder   

Efter en mild höst och temperaturer över det normala i hela Sverige i oktober, slog vintern plötsligt till i slutet av november. Det fick isen att lägga sig samtidigt i flera av våra stora älvar. Det gjorde att den samlade produktionen från vattenkraft tillfälligt minskade samtidigt som efterfrågan var stor, något som ökade priserna även i norra Sverige. 

I november och december har det även varit ovanligt kallt runt om i Europa, samt mindre vind än vanligt.   

Hur sätts elpriserna?  

Det är alltså flera olika faktorer som i växelverkan påverkar priset på elektricitet och annan energi.  

El säljs och handlas per kilowattimme, förkortat kWh. Marknaden är komplex och styrs av en mängd olika komponenter, aktörer och faktorer. Både priset och produktionen på el sätts per timma, och styrs av prognoser på tillgång och efterfrågan som görs ett dygn i förtid.   

Sverige är uppdelat på fyra elhandelsområden. Priserna kan skilja sig mellan de olika områdena, men samma pris gäller för alla elhandlare inom ett specifikt område. Det slutgiltiga priset som konsumenten får beror däremot på vilket elavtal man har.    

I de nordiska länderna och Baltikum köps och säljs el på börsen genom den gemensamma marknadsplatsen Nord Pool – precis som annan råvaruhandel.    

Så när efterfrågan går upp eller när utbudet går ner, ökar alltså priset. De snabba prisskiftningarna är dock inget som konsumenter brukar märka av. Vanligast är nämligen att man köper el för ett fast pris eller betalar ett genomsnittligt pris per månad.    

Vad styr tillgången på el?   

Förenklat kan man förklara det så här: En del kraftverk, främst kol- och kärnkraftverk, är normalt sett igång dygnet runt och levererar ett konstant flöde av el. Andra kraftverk hålls vilande och sätts igång när efterfrågan ökar. Utöver dessa har vi även de kraftverk som producerar sol-, vind- och vattenkraft. Dessa energislag är billigast men är samtidigt beroende av yttre faktorer som nederbörd, vind och andra väderförhållanden. När de billiga energislagen, som vindkraft och vattenkraft, inte räcker till – måste man producera el med dyrare energislag som till exempel naturgas eller olja, vilket i sin tur leder till ökade priser.   

I Sverige har vi vanligtvis god elförsörjning, mycket tack vare tillgång till vattenkraften som går att reglera efter behov, vårt utökade vindkraftsnät och satsningar på energieffektivisering.   

Om elproduktionen i andra länder görs med fossil gas eller kol och den blir dyr, finns en hög vilja att betala för svensk el. På så sätt kan höga priser på fossilgas i Europa leda till höga elpriser i Sverige, trots av vår inhemska elproduktion är fossilfri. 

Hänger de högre elpriserna ihop med klimatomställningen?  

Till viss del, men andra faktorer spelar större roll. Som förklarat ovan beror höstens och vinterns prisökning snarare på effekter av pandemin, ovanligt väder och höga priser på fossil gas, än på just klimatomställning.

På grund av ökade priser på utsläppsrätter inom EU har det visserligen blivit dyrare att släppa ut koldioxid – och dyrare att elda kol och fossil gas – men utsläppsrätternas påverkan på elpriset bedöms vara liten jämfört med den påverkan som gaspriserna haft.     

Sverige och EU, liksom resten av världen, står inför stora men absolut nödvändiga omställningar i kampen mot klimatförändringarna. En viktig del av det är satsningar på energieffektivisering. Exempelvis genom hållbar konsumtion, bättre isolering och uppvärmning av bostäder, en ökad andel hållbara transportmedel och effektivare processer inom industrier. Men ska vi lyckas vända utvecklingen och begränsa den globala uppvärmningen måste vi även fasa ut fossila bränslen.   

Samtidigt som förnybara energikällor behöver byggas ut måste fossila energikällor avvecklas och stängas ned. I framtiden kommer vi därför behöva vänja oss vid att elpriserna blir allt mer varierande i takt med att elproduktionen blir mer väderberoende.

På det stora hela kan detta vara positivt för konsumenter. Detta eftersom den genomsnittliga produktionskostnaden för sol- och vindenergi är låg och vi kan ha låga priser en stor del av året. Men det innebär även att industrin och hushåll behöver vara mer flexibla i energianvändandet och styra sin förbrukning till tider med större utbud och lägre priser. 

Det kommer även spara samhället stora summor tack vare mindre föroreningar och bättre hälsa.  

Hur hänger kärnkraften och elpriserna ihop?  

Flera kärnreaktorer i Sverige har stängts på senare år. Exempelvis har Vattenfall lagt ner två av sina kärnkraftsreaktorer, bland annat på grund av låga elpriser. Mer tillgänglig effekt i kärnkraft hade kunnat minska kostnaderna något, men mycket kärnkraft är i sig inte ett skydd mot höga elpriser. Nya reaktorer är en dyr investering och den kostnaden skulle behöva bäras av antingen konsumenter eller skattebetalare. Kärnkraftverk har dessutom begränsad reglerbarhet och behöver vara igång nästan hela året för att vara ekonomiskt försvarbara, vilket innebär att det inte finns mycket utrymme för dem i ett framtida energisystem med större prisvariationer.  

Det tar dessutom lång tid att planera för och bygga nya kärnkraftverk. Ny kärnkraft skulle sannolikt inte kunna vara i drift förrän runt 2040. 

Vad kan vi göra i Sverige och EU för att undvika prischocker i framtiden? 

För att elförsörjningen ska bli hållbar och trygg i framtiden behöver Sverige och EU öka andelen förnybara energikällor och minska beroendet av fossila bränslen. En minskad import av olja, gas och kol skulle göra oss mer motståndskraftiga för långvariga störningar i, och påverkan från, andra länder som till exempel Ryssland.  

Viktiga och relativt enkla första steg är att satsa på energieffektivisering inom industrin och hushåll, minska onödig konsumtion (exempelvis genom bättre byggnadsstandarder), samt smartare användning av kontorsytor och mer kollektivtrafik.  

I både Sverige och Europa behövs en stor och varierad kapacitet av förnybar energi. Överföringen av el mellan regioner och länder bör förbättras, samtidigt som fler åtgärder för att elanvändningen anpassas till tider då utbudet är högre genomförs. Det finns många lösningar för ökad flexibilitet som också kan kombineras: pumpkraft, batterier, vätgaslager, varmvattenlager, och efterfrågeflexibilitet.  

Ett tydligt exempel är också hur solenergi kan komplettera vindkraft och ge el när det är högtryck och stiltje, eftersom den sortens väder brukar innebära mycket sol. 

Energi, Fabriker, Elproduktion, Energiproduktion, El, Förnybart, Förnybar energi, Förnyelsebart, Förnyelsebar energi, Sol, vind, Solkraft, Vindkraft, Solpanel, Solpaneler, Solcell, Solceller, vindkraftverk, Kraftverk, Vindsnurra, Vindsnurror, Turbin, Vindturbin, Hållbar energi, Grön energi
Även i ett förnybart elsystem kommer de kortvarigt höga elpriserna finnas kvar, däremot går de långvariga prischockerna att förebygga.

Vad kan jag göra som konsument för att undvika höga elräkningar?     

I Sverige har vi en världens sjunde högsta elkonsumtion per capita, enligt Our world in data, 2020. 

Ett historiskt lågt pris på el har gjort svenskarna vana med en hög elanvändning. Så mycket som 30 procent av ett hushålls totala el förbrukas av apparater och funktioner som står på trots att de inte används eller behövs. Men det finns flera sätt att minska elförbrukningen.    

Ett tips är att uppdatera ditt elavtal och köpa el på timpris istället för månadsvis och anpassa din elanvändning därefter. Ökad flexibilitet kan fås genom att medvetet minska användningen av elslukande belysning och apparater när det är höga priser, men enklast och effektivast är att styra förbrukningen i elpatroner, värmepumpar, elbilar och övriga prylar och funktioner till när priserna är lägst med hjälp av digital teknik. Idag finns elleverantörer som tillhandahåller sådan teknik som en del av sina avtal.  

Om du inte har möjlighet att variera din elförbrukning och vill skydda dig mot just oväntade prischocker kan du överväga elavtal med fasta priser, men i längden kan det dock vara en dyrare lösning. 

Minska konsumtionen kan du göra genom att isolera ditt boende bättre, minska inomhustemperaturen på vintern och använda energi sparsamt i allmänhet. Se också över ditt värmesystem om du bor i hus, en bra lösning kan vara att installera någon form av värmepump eller sätta upp solpaneler om du har rätt förutsättningar.

Vilka möjligheter du har att påverka dina energikostnader beror givetvis mycket på hur du bor, det är stor skillnad på egen villa och lägenhet men ofta finns det alltid något du kan göra. En bra början är att kontakta sin kommunala energirådgivare. 

Se även: Kärnkraft – behövs den?

oCcfNkz-zsE poster image

 
Till sist: Byt till miljömärkt el! 

Miljönyttan med miljömärkt el är stor, elen är förnybar och produceras på ett så hållbart sätt som möjligt. Dessutom avsätts pengar till olika miljöförbättrande projekt som till exempel energieffektivisering. Kostnaden för konsumenten är dessutom relativt låg, oftast handlar det om några extra ören per kilowattimme.

Just energieffektiviseringar kan i förlängningen även på sikt leda till minskade kostnader på energi i hela Sverige! 

 

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterade inlägg