Klimatförändringar slår hårt mot världens fattiga

Världens höginkomstländer bär det stora ansvaret för klimatförändringarna medan människor som lever i fattigdom drabbas hårdast av dess konsekvenser. Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad organisationer inom det globala klimatarbetet. 

Det är vi människor som till stor del orsakat den globala uppvärmning som påverkar allt på planeten – natur, djur och människor. Förbränning av fossila bränslen, jordbruk och skogsskövling har lett till ökade halter av växthusgaser i atmosfären. När växtligheten och haven inte hinner med att ta upp de ökade halterna av växthusgaser hamnar de utanför det naturliga kretsloppet. Vi har fått en förstärkt växthuseffekt med stigande temperaturer och extremväder till följd. 

Människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer har bidragit minst till klimatförändringen, men de är mest utsatta för dess konsekvenser. Det beror på att den globala uppvärmningen sätter press på naturresurser och ökar risken för till exempel torka, extremväder och höjda havsnivåer. Människor som lever i fattigdom har mindre möjligheter att anpassa sig till de nya förhållandena och är ofta direkt beroende av naturresurser för sin försörjning. 

Grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till mat och vatten hotas. Det kan bidra till social oro – ett förändrat klimat utgör således även ett hot mot demokratin.  

Enligt Världsbanken måste brådskande åtgärder genomföras för att begränsa klimatförändringarna, annars kan det leda till att ytterligare 135 miljoner människor lever i extrem fattigdom 2030. 

Småbönder och fiskare drabbas hårt 

Den som lever i fattigdom har inte lika stora möjligheter att hitta lösningar för att anpassa sig till ett förändrat klimat. Bönder och fiskare i fattiga länder drabbas hårt när klimatet blir allt mer oförutsägbart och extremt. En del tvingas lämna sina hem som en följd av torka och uteblivna skördar eller plötsliga översvämningar, vilket bidrar till sönderslagna liv och social instabilitet.  

Även människor i städer drabbas av klimatförändringarna. Undermåliga bostäder i slumområden står inte emot översvämningar och häftiga skyfall. 

En stor majoritet av världens fattigaste är kvinnor, vilket gör att de är speciellt utsatta för klimatförändringarnas effekter.  

Så många som möjligt ska involveras  

Klimatförändringarna spänner över flera sektorer i samhället och många människor påverkas av klimatförändringarna. Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att så många människor som möjligt involveras i diskussionen om vilken samhällsutveckling människor vill ha. 

Naturskyddsföreningen samarbetar därför med miljöorganisationer som aktivt arbetar för att mobilisera, öka kunskapen och kapaciteten hos marginaliserade kvinnor och män och lokalsamhällen, människor som idag inte har så mycket inflytande i samhället. 

Modern energi bekämpar fattigdom 

I dag står energisektorn för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen och el- och värmeproduktion står för 25 procent. Samtidigt saknar närmare 800 miljoner människor i världen tillgång till elektricitet och 2,8 miljarder använder biomassa för matlagning. Att ha tillgång till modern energi är nödvändigt för att lyfta människor ur fattigdom. 

För att inte bidra ytterligare till klimatförändringarna är det viktigt att denna energi är förnybar. Det är också viktigt att inte satsa på energialternativ och metoder som lanseras som lösningar på energi- och klimatkriserna, men som har sociala och miljömässiga konsekvenser som hindrar en hållbar utveckling.  

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi för en ökad energitillgång – speciellt för människor som lever i fattigdom – och för en utbyggnad av förnybara energisystem.  

Vi vill se en global övergång till ett 100 procent förnybart energisystem och tillgång till energi för alla. 

Skogarna har en dämpande effekt  

Människor över hela världen är beroende av de tropiska skogarna. De tropiska skogarna är skattgömmor med oerhörd hög biologisk artrikedom. De binder stora mängder kol och bidrar till en dämpande effekt på klimatförändringarna. 

Trots att de tropiska skogarna är så viktiga, avverkas de i alarmerande fart. Vi samarbetar med ett flertal organisationer som jobbar för att skogarna ska bevaras. Vi stödjer också urfolk och lokalsamhällen för ett långsiktigt skogsbruk av viktiga tropiska skogar och för att skydda naturskogar. 

Kustekosystemen viktiga för klimatet   

Världshaven absorberar och binder lika mycket kol som den globala transportsektorn släpper ut under ett år. Utan haven överlever vi inte.  

När vi förstör dessa väl fungerande ekosystem i haven och vid kusterna förstör vi en värdefull möjlighet att lagra växthusgaser. Utsikterna att mildra klimatförändringen minskar. 

Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer som arbetar med att skydda och förvalta kustekosystem. Våra samarbetsorganisationer jobbar med restaurering och förvaltning av kustnära och marina ekosystem och verkar för ett hållbart fiske. Och på flera håll pågår återplanteringsprojekt för att återskapa tidigare avverkad mangrove. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll