Asia Indigenous Peoples Pact – en stark regional organisation

Urfolks förmåga att bevara den biologiska mångfalden har fått allt större erkännande. Ändå är det svårt för urfolk att på ett inkluderande och jämlikt sätt ha inflytande i skogarnas framtid. AIPP arbetar för att urfolks perspektiv ska få större genomslag.

De tropiska regnskogarna täcker omkring sex procent av jordens yta och innehåller hälften av jordens växt- och djurarter. Mer än 1,6 miljarder människor beräknas vara beroende av skogen för sin överlevnad. I IPBES rapport från 2019 om den alarmerande situationen för världens arter tydliggörs det att de artrikaste områdena finns där urfolk har stärkta, gemensamma nyttjanderättigheter. Men även i dessa områden minskar den biologiska mångfalden, om än långsammare. De bakomliggande orsakerna till avskogning behöver bromsas samtidigt som människor som möjliggjort att denna rikedom finns kvar också får fortsätta att vara ansvariga.   

För AIPP (Asia Indigenous Peoples Pact), en regional paraplyorganisation med 47 medlemmar från 14 länder, såväl nationella urfolksnätverk som organisationer specifikt för enskilda grupper, är dessa frågor centrala. AIPP är en dynamisk organisation som trots många svåra frågeställningar har fått genomslag för urfolksperspektiv i nuvarande klimatavtal, konventionen för biologisk mångfald samt i flera regionala processer i Sydostasien.  

Tillsammans med AIPP arbetar Naturskyddsföreningen för högre acceptans av bevarandemetoder som innefattar urfolks kunskap. AIPP har stor relevans också i internationella policysammanhang.  

Indiens skogsberoende urfolk, Adivasi-folken, har sedan länge diskriminerats och deras tillgång till skogarna har åsidosatts. AIPP driver ett arbete tillsammans med lokala organisationer för att ta hjälp av befintlig lagstiftning för att stärka skyddet för skogar och för att människor ska kunna både skydda och långsiktigt bruka skogarna. Men trycket på dessa skogar är stort, inte minst på grund av jakten på kol som energikälla, som har lett till konflikter där bevarande av skogar ställs mot mer kortsiktiga perspektiv. Naturskyddsföreningen stödjer AIPPs arbete i centrala Indien.  

AIPP grundades 1992 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2004. Kontoret ligger i Chiang Mai i Thailand.   

Foto: Maria Rydlund

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll