Läkemedel sprids i miljön – lagar saknas

Läkemedel behövs för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Men samtidigt kan vår användning av läkemedel göra att läkemedelsrester sprids i naturen. Sverige köper in läkemedel utan hänsyn till miljön, och bidrar då till föroreningar och antibiotikaresistens.

Svenskarnas tillgång till billiga läkemedel sker ofta på bekostnad av miljön och människors hälsa i andra länder, där tillverkningen bidrar till föroreningar. Föroreningarna kan påverka människor och miljö lokalt och även bidra till antibiotikaresistens

3 effekter av läkemedel i miljön

 1. Antibiotikaresistens 
  Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. År 2050 kan 10 miljoner människor komma att dö årligen på grund av antibiotikaresistens - om vi inte minskar felaktig användning och utsläppen av antibiotika i världen. Redan idag dör årligen 700 000 människor på grund av resistenta bakterieinfektioner som inte går att bota på grund av resistens.
 2. Beteende- och hormonförändringar
  Läkemedelsföroreningarn kan hämma fortplantningen och påverka beteendet hos vattenlevande organismer, eller vara giftiga för vissa arter. 
 3. Cocktail-effekten
  Över hundratusen ton läkemedel konsumeras varje år i världen, läkemedel som släpper ut aktiva substanser under hela sin livscykel. En del av de problem som dessa läkemedel orsakar är kända, men det finns också tusentals aktiva substanser vars miljöpåverkan inte är känd. Vi har dessutom väldigt lite kunskap om är den så kallade “cocktaileffekten”, det vill säga hur kombinationen av alla dessa substanser påverkar miljön.

Inga miljöhänsyn tas ännu vid statliga läkemedelsbeslut 

När det gäller läkemedel finns inga lagstiftade begränsningar för utsläpp, vare sig vid tillverkning eller användning.

På uppdrag av Sveriges regering har utredningar och rapporter tagits fram som klargjort både problem och möjliga lösningar. Ändå fortsätter till exempel vårt svenska utbytbarhetssystem att bidra till stora problem vid tillverkning och användning av läkemedel.

I Sverige måste nämligen det så kallade generikautbytet tillämpas för förskrivna läkemedel. Det innebär att apoteken måste kunna erbjuda den billigast möjliga medicinen. Beslutet om vilken det är fattas av en statlig myndighet, TLV, och grundas enbart på pris och leveranskapacitet, utan hänsyn till miljön. 2021 har TLV fått i uppdrag att göra ett pilotprojekt för att införa en miljöpremie vid generikautbytet. Det är ett steg framåt och borde följas av många fler.

Utsläppen vid läkemedelstillverkning måste kontrolleras bättre, men transparensen är obefintlig

Över hundratusen ton läkemedel konsumeras varje år i världen och branschen omsätter enorma summor pengar.

Det är en utmaning att ta reda på hur tillverkningen sker eftersom läkemedelsbranschen hävdar att informationen är affärskritisk. Tillverkningen omges av stort hemlighetsmakeri. Att avgöra exakt varifrån föroreningarna kommer ifrån är därför svårt, men väldigt höga halter av läkemedel har uppmätts i vissa områden. Redan för drygt tio år sedan kom till exempel varningsrapporter från den indiska staden Hyderabad, där mycket höga halter av antibiotika uppmättes i vattendrag nära läkemedelsindustrierna. Beräkningar visade att omkring 45 kilo antibiotika släpptes rakt ut i miljön varje dygn. Nya undersökningar visar att industrierna fortsätter att släppa ut höga halter aktiva substanser.

Så sprids läkemedel i Sveriges miljö

I Sverige sprids läkemedel till miljön främst vid användningsfasen, via avloppen, eftersom många av våra kommunala och enskilda avloppsreningsverk fortfarande inte är anpassade för att rena bort läkemedel. Läkemedel som hamnar i reningsverkens slam kan också spridas till åkrar och grödor, men det är ännu okänt i hur stor utsträckning det sker. Veterinärmedicinska läkemedel sprids också, från gödsel, av djur som behandlats utvärtes och genom vattenbruk, även om svenska lantbrukare är de bästa i EU när det gäller återhållsam antibiotikaanvändning. 

Vad tycker Naturskyddsföreningen?

I regeringens budgetförslag inför 2021 finns pengar till ett försöksprojekt som innebär   att man ska testa att ta hänsyn till miljön vid generikautbytet för en grupp läkemedel. Ett litet men bra steg framåt, nu behöver vi se till att miljöhänsyn tas vid alla läkemedel.

Vi vill se följande åtgärder:

 • Sverige måste säkerställa att miljöhänsyn vägs in i generikautbytet för alla läkemedel. Idag grundas beslut om läkemedel enbart på pris och leveranskapacitet.
 • Sverige måste verka för en förändring av EU:s läkemedelslagstiftning så att miljökrav införs vid tillverkning av läkemedel. 
 • Läkemedelsindustrin måste öka sin transparens. När information om var och hur läkemedel tillverkas är sekretessbelagd finns det ingen möjlighet att kontrollera produktionsförhållandena.
 • Juridiska incitament för att uppmuntra kommuner att införa avancerad rening.
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll