Naturskyddsföreningen överklagar Skogsstyrelsens beslut om nyckelbiotoper 

Skogsstyrelsen har tagit bort tusentals uppgifter om viktiga nyckelbiotoper på karttjänster. Enligt Naturskyddsföreningen bryter besluten mot EU:s lagstiftning och överklagar därför ett av Skogsstyrelsens beslut.

Skogsstyrelsen har tagit bort en stor mängd uppgifter om nyckelbiotoper på flera skogsbolags marker från myndighetens interna och externa karttjänster. Naturskyddsföreningen överklagar nu ett av Skogsstyrelsens beslut om att ta bort uppgifterna om nyckelbiotoper. Enligt föreningen strider beslutet mot det så kallade Inspire-direktivet från EU, som kräver att miljöinformation ska vara tillgänglig för allmänheten.  

Varför är det viktigt med en karta över nyckelbiotoperna? 

Skogsstyrelsen använder karttjänsterna med information om nyckelbiotoper i sin automatiska granskning av planerade avverkningar. Om en avverkning berör en nyckelbiotop hamnar den hos en handläggare som tittar närmare på avverkningen. När uppgifter om nyckelbiotoper tas bort från karttjänsten kommer den automatiska granskningen inte kunna upptäcka skogar med höga naturvärden. Det är något som i sin tur försvårar för Skogsstyrelsen att granska planerade avverkningar.   

Det är en handfull skogsbolag som har begärt att uppgifter om nyckelbiotoper ska avregistreras från Skogsstyrelsens karttjänster, bland annat Karl Hedin, Stora Enso, Kopparfors och Persson Invest.  

Vad är nyckelbiotoper?

Nyckelbiotoper är områden med höga naturvärden där det kan finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för att överleva.  

Inventeringen av nyckelbiotoper har varit avgörande för att identifiera och registrera var unika skogsområden med särskilt stor betydelse för skogens djur och växter finns. Den kunskapen är i sin tur avgörande för att skogarna ska kunna bevaras.

Nyckelbiotopsinventeringen startade i början av 1990-talet. Staten inventerade småskogsbrukets mark, medan de stora bolagen fick inventera sin egen skog. Skogsstyrelsen ansvarade för att samla alla uppgifter om nyckelbiotoper i en databas. Idag innehåller registret drygt etthundratusen kända nyckelbiotoper spridda över hela landet. Skogsstyrelsen slutade att inventera och registrera nyckelbiotoper 2021. 

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 4

Relaterat innehåll