Nyckelbiotoper – vad är det och varför är de viktiga?

I skogen finns unika områden som är extra viktiga för hotade arter. Områdena kallas för nyckelbiotoper. Genom att skydda dem så är chansen större att skogen kan fortsätta ge människan rent vatten, bär och andra ekosystemtjänster.  

Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. Det är Skogsstyrelsen som ”äger” begreppet och klassar skogsområden som nyckelbiotoper. Den har gjort inventeringar i hela landet och har definierat ett 50-tal olika typer, till exempel ”lövrik barrnaturskog” eller ”naturlig skogsbäck”. Långt ifrån alla nyckelbiotoper är upptäckta. Därför har Naturskyddsföreningen länge påtalat behovet av en ny nationell inventering av nyckelbiotoper.  

Hur ser en nyckelbiotop ut? 

En nyckelbiotop kan vara stor som en hel skog eller liten som ett enda särskilt skyddsvärt träd. I dessa skogsområden hittar du en stor variation: olikåldriga träd, en del unga, en del gamla, en del döda och ett stort utbud av både träd, svamp- och växtarter. I sådana här skogar trivs också fler djur, fåglar och insekter. 

Varför är skogens nyckelbiotoper viktiga? 

På grund av människans påverkan på naturen, dör allt fler arter ut och i allt snabbare takt. I Sverige är förlusten av livsmiljöer mycket stor i skogslandskapet och därför spelar nyckelbiotoper en alldeles särskilt viktig roll. De är hem för många av skogens 2 000 hotade och rödlistade växt-, svamp- och djurarter som inte tål konventionellt skogsbruk med hyggen. Samhället måste hejda denna förlust av biologisk mångfald, så att skogen kan fortsätta ge oss ren luft, bär och andra viktiga ekosystemtjänster. Därför är nyckelbiotoperna extra viktiga att skydda

Varför ska någon inventera nyckelbiotoper? 

Inventering av nyckelbiotoper är avgörande för att identifiera och registrera var dessa naturområden finns, så att de kan skyddas. Detta är en mycket viktig pusselbit i arbetet med att nå Sveriges miljömål om levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.  

Skogsstyrelsen skriver att ”kunskapen om var nyckelbiotoperna finns i skogslandskapet är grundläggande och nödvändig för att klara samhällets skogspolitik och målet att bevara den biologiska mångfalden”.

När en skogsägare anmäler en skog för avverkning, hinner Skogsstyrelsen alltför sällan åka ut och inventera. Då vet man inte om där finns skyddsvärd skog som är livsmiljö för känsliga arter. Det innebär att skogen avverkas utan påföljder för markägaren, men med stora konsekvenser för de arter som lever där. 

Är nyckelbiotoper skyddade?  

De nyckelbiotoper som registrerats hos Skogsstyrelsen har inget juridiskt skydd, snarare förväntas markägaren ta sitt ansvar enligt det så kallade skogliga sektorsansvaret. De nyckelbiotoper som inte har inventerats och registrerats ännu saknar således i princip helt skydd från avverkning. 

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg