Nyckelbiotoper – vad är det och varför är de viktiga?

Nyckelbiotoper är områden med höga naturvärden där det kan finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för att överleva. 

Nyckelbiotop är en benämning på områden i skogen som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Begreppet myntades på 1990-talet då Skogsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att ta fram en metod för inventering av värdefulla livsmiljöer i skogen. Det ledde senare till att en landsomfattande kartläggning av nyckelbiotoper startade, vilket kom att bli en av världens största naturvärdesinventeringar! Tack vare kartläggningen har många unika skogar kunnat skyddas från avverkning.

Hur ser en nyckelbiotop ut? 

En nyckelbiotop kan bestå av allt från ett enda träd, till exempel en gammal ek, till vidsträckta skogsområden. Det kan också vara en naturlig skogsbäck med omgivande skog, eller ett källflöde. Totalt finns ett 50-tal olika biotoptyper och den gemensamma nämnaren är att där finns förutsättningar för rödlistade arter att leva. Om du besöker en nyckelbiotop har du därför en unik chans att få se sällsynta och hotade växter, svampar och djur. Du kan också få uppleva en betydligt mer varierad och naturlig miljö än i övriga skogslandskapet.

Varför är nyckelbiotoper viktiga? 

En stor del av vår miljö utgörs av skog och många av Sveriges växter, svampar och djur är anpassade till att leva i skogsmiljö. Samtidigt har också många skogslevande arter svårt att klara sig i skogslandskapet som det ser ut idag. Det beror främst på hur det moderna skogsbruket har omvandlat och utarmat den svenska skogen. Nyckelbiotoperna utgör rester av livsmiljöer som i stor utsträckning har förstörts eller försvunnit från skogslandskapet, och ett stort antal arter är helt beroende av dessa miljöer för sin överlevnad.

Är nyckelbiotoper skyddade? 

Det finns både skyddade och oskyddade nyckelbiotoper. Att en nyckelbiotop är registrerad hos Skogsstyrelsen betyder inte att den har ett juridiskt skydd. Däremot finns ofta nyckelbiotoper i skyddade områden som naturreservat och biotopskyddsområden. Inte minst för Skogsstyrelsen, som ansvarar för en del av arbetet med skydd av skog, har nyckelbiotopsinventeringen varit helt avgörande för att välja ut vilka skogar som är viktigast att skydda. Det finns också krav inom skogsbrukscertifieringarna som bidrar till att nyckelbiotoper bevaras. Många virkesköpande organisationer i Sverige är certifierade och har genom det åtagit sig att inte avverka nyckelbiotoper eller handla med virke från sådan skog.

Varför är det viktigt med kartläggning av nyckelbiotoper?

Med kunskap om var det finns skogar med höga naturvärden minskar risken avsevärt för att dessa ska skadas eller förstöras. Nyckelbiotopsinventeringen har satt skyddsvärda skogar på kartan över hela landet och på så vis bidragit till deras bevarande. Utan den kunskapen hade förlusten av livsmiljöer varit ett ännu större hot mot skogens biologiska mångfald än den är idag. Men långt ifrån alla är upptäckta och därför har Naturskyddsföreningen länge påtalat behovet av en ny nationell inventering av nyckelbiotoper. Egentligen är huvudsaken att skogar med höga naturvärden kartläggs, oavsett vad dessa kallas. Samtidigt har inventeringen varit särskilt betydelsefull eftersom certifieringen av skogsbruket ställer krav på att just nyckelbiotoper inte ska avverkas. Inventeringen har därför inte bara effektivt bidragit till bevarande av viktiga livsmiljöer, men också underlättat för det certifierade skogsbruket att leva upp till konsumenternas krav. Det har stärkt trovärdigheten på marknaden för att svensk skogsråvara är hållbart producerad.

Läs mer:

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll