Naturskyddsföreningen tar strid för Gállok: ansöker om rättsprövning

Regeringens beslut att låta det brittiska företaget Beowulf gå vidare med sina planer på en gruva i Gállok bryter mot miljöbalken. Det anser Naturskyddsföreningen, som nu har lämnat in en ansökan om rättsprövning av beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

En gruva i Gállok skulle medföra oåterkalleliga konsekvenser för ett mycket stort land- och vattenområde på gränsen till den världsarvsklassade nationalparken Laponia. Gruvan, mer specifikt ett dagbrott i detta fall, skulle skapa ett permanent sår i naturen och innebära risk för utsläpp av giftiga föroreningar och för vattnet i Lilla Lule älv. Malmtransporterna från en gruva innebär också ytterligare exploatering, utsläpp och störningar.

Verksamheten skulle alltså orsaka stora skador på den värdefulla miljön i det unika området, och dessutom påverka rennäringen negativt.

– Gruvan kommer att påverka stora områden och göra ett stort intrång på oersättliga naturvärden, vilket Naturskyddsföreningen inte kan acceptera, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Vad händer nu?

Om Högsta förvaltningsdomstolen håller med om de skäl som Naturskyddsföreningen och andra organisationer framför, upphävs regeringens beslut.

Samtidigt förbereder gruvbolaget nästa steg mot en gruva: Att söka miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Både bifall och avslag på en framtida ansökan om miljötillstånd kan överklagas av såväl miljöorganisationer som gruvbolaget. Oavsett utfallet kommer det att dröja flera år innan gruvdriften eventuellt kan påbörjas.

Så jobbar Naturskyddsföreningen med gruvfrågor:   

Naturskyddsföreningen vill ha en ny politik för en hållbar mineralförsörjning. Därför föreslår vi en mineralhierarki liknande den som finns för avfall. Mineralhierarkin är en prioriteringsordning som utgår från samhällets behov av mineral – istället som för idag då utgångspunkten är att utgå från vilka mineraler som går att bryta.    

Naturskyddsföreningen är aktiv i frågor om gruvor och mineralpolitik både på en nationell nivå och lokalt genom våra länsförbund. Förutom att föreningen har en sakkunnig som arbetar enkom med gruvor arbetar vi brett med att sprida information och väcka opinion.    

Vi granskar myndigheters agerande, svarar på remisser, bidrar till rapporter och utredningar samt bedriver påverkningsarbete mot politiker och beslutsfattare. Vi deltar i nationella samrådsorgan och bidrar med expertis i statliga utredningar och arbetar för att främja alternativ till gruvbrytning genom effektivisering, sekundär utvinning, återbruk och återvinning.    

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 5

Relaterat innehåll