Rädda vitryggen och mångfalden i skogen

Vitryggig hackspett är en av våra mest hotade arter. Idag återfinns endast sju par vitryggar i Sverige. Det visar hur illa det är med våra skogar och gör vi inget löper arten stor risk att försvinna helt från det svenska landskapet.

PROJEKTETS ARBETE 

Skydda skogar 

Vi arbetar för att bevara och restaurera värdefulla lövskogar tillsammans med ideella eldsjälar och i samverkan med länsstyrelser, skogsägare och skogsbolag. 

Uppfödning och utsättning 

I samarbete med Nordens ark, Skansen, Järvzoo och Upplandsstiftelsen föder vi upp, släpper ut och stödutfodrar vitryggar. 

Förändra skogspolitiken 

Vi arbetar för en ny svensk skogspolitik och för att EU:s lagar om skydd av arter och FN:s konventioner ska följas.  

Hoten mot vitryggig hackspett och andra arter 

I Sverige hotas den biologiska mångfalden bland annat av att skogar med höga naturvärden huggs ner och ersätts av skogsplanteringar. Utarmning av skogslandskapet har bidragit till minskad biologisk mångfald och att vitryggen nästan försvunnit.  Då vitryggens livsmiljö, som består av äldre sammanhängande lövskog med mycket död ved, minskat drastiskt. 

Vitryggen är på väg att försvinna 

Idag återfinns endast sju par vitryggar i Sverige och arten löper stor risk att försvinna helt från det svenska landskapet. Från att de tidigare funnits över stora delar av landet häckar nu endast ett fåtal par av vitryggig hackspett i Mellansverige och utmed norrlandskusten. 

Vitryggen är en så kallad paraplyart, vilket innebär att det är ytterligare cirka 200 andra hotade och rödlistade växt- och djurarter som är beroende av samma slags skogsmiljöer. Vitryggens situation är därför en varningsklocka – när vitryggen har svårt att klara sig, är läget allvarligt för många andra arter också.  

Samarbete med Skansen, Nordens ark och Järvzoo 

Inom vitryggsprojektet, som Naturskyddsföreningen drivit sedan 1990, kämpar vi för att vända denna utveckling. Vi arbetar för att skydda och restaurera värdefulla lövskogar. I samarbete med Nordens ark, Skansen, Järvzoo, Upplandsstiftelsen och ideella eldsjälar föder vi också upp och släpper ut  vitryggig hackspett. Utsättningar av ungar minskar risken att arten försvinner från Sverige innan åtgärderna i skogen har fått effekt. 

Sedan projektet startade har vi varit med och skyddat stora skogsområden med höga naturvärden. Stöd vårt arbete för att rädda vitryggen och andra hotade arter. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!