Rekommendationer vid nyttjande av naturresurser i Sápmi

Urfolksrättigheter och bevarandet av den biologiska mångfalden är nära sammanlänkade. Sverige måste stärka skyddet av det samiska folkets rättigheter och säkerställa ett hållbart nyttjande av Sápmis natur.    

Den svenska grundlagen erkänner samernas rättsliga status som urfolk. Grundläggande urfolksrättigheter regleras internationellt och innebär bland annat rätt till självbestämmande, rätt till kontroll över de landområden man traditionellt bebott samt rätt till reellt inflytande.  

Trots detta efterlever inte Sverige urfolksrättigheterna i vare sig lag eller praktik, och det samiska folket ges sällan tillräckligt med inflytande när beslut ska fattas som berör naturresurser i Sápmi.  

Sápmi med dess storslagna fjällmiljö, vidsträckta skogar och porlande älvar är rikt på naturresurser. Men naturmiljön och den biologiska mångfalden i Sápmi påverkas av ett intensivt nyttjande av dessa resurser genom till exempel vattenkraft, vindkraft, gruvdrift och skogsavverkning. Många vill uppleva Sápmi, men även friluftslivet har en baksida i form av ökat slitage och buller. 

Den biologiska mångfalden och människorna som lever i Sápmi påverkas dessutom av ett förändrat klimat. För de renskötande samerna är konsekvenserna redan tydliga. Höjda temperaturer orsakar betesbortfall och försvårar renbetet vintertid.  

Den internationella kritik som Sverige mottar på grund av brister i mänskliga rättigheter och den accelererande krisen för biologisk mångfald vittnar om att läget är akut och att förändring är nödvändig.  

I projektet “Samma land” har Naturskyddsföreningen och organisationen Civil Right Defenders arbetat för att stärka det samiska folkets rättigheter och bevarandet av den biologiska mångfalden i Sápmi. Projektet skedde i samverkan med en samisk expertgrupp och belyste de största drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald som skogsbruk, gruvdrift och vattenkraft genom bland annat webbinarier och riksdagsseminarier. 

Samarbetet resulterade i ett antal rekommendationer kring naturresursutnyttjande i Sápmi till politiker och andra beslutsfattare.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll