Riskerar att dö ut – nu stoppar Sverige skydd av Östersjötumlarna

Läget för Östersjötumlaren är akut. Vänds inte utvecklingen kan en hel population dö ut – och Östersjöns enda val gå förlorad. Trots det sätter försvaret nu stopp för krav på ljudskrämmor, en åtgärd som Internationella Havsforskningsrådet menar är avgörande för Östersjötumlarens överlevnad.     

Exakt hur många östersjötumlare som finns kvar idag är det ingen som vet, det rör sig om ett par hundra djur. Valen som är bland de minsta i världen är akut utrotningshotad i Östersjön. Endast ett fåtal observationer rapporteras varje år. 

Försvaret blockar skyddsåtgärd 

Den 21 och 22 juni i år träffades Östersjöländerna i det regionala fiskeorganet Baltfish för att diskutera fiskeregleringar som metod för att skydda Östersjötumlaren. I mötet deltog även Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer.

För att rädda populationen anser det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) att två åtgärder är nödvändiga. Dels nedstängning av garnfiske inom skyddade områden för tumlare, dels ett mer omfattande krav på pingers, en typ av ljudskrämma, på fiskenät i större delen av Egentliga Östersjön.

Som det ser ut i dag saknar Östersjöns skyddade marina områden nämligen faktiska regleringar av sjöfart och fiske. Enligt förslag som presenterades av de berörda länderna ska detta nu ändras och i redan skyddade områden ska reglering av nätfiske införas.

För att rädda tumlaren krävs dock skyddsåtgärder i hela populationens utbredningsområde, inte enbart inom skyddade områden, enligt ICES.

Kravet på pingers däremot är en vattendelare mellan de berörda länderna. Metoden som används i stor utsträckning i länder som USA, Storbritannien och Norge går ut på att mota bort de ljudkänsliga tumlarna med högfrekventa ljud. Sändare sätts fast på fiskenäten och skickar sedan ut ljud på en radie av några hundra meter. Vissa av Östersjöländerna, däribland Sverige och Finland, anser att metoden kan innebära en säkerhetsrisk. 

Med argumentet att sändarna potentiellt skulle kunna påverka militär verksamhet säger försvaret därför nej till pingers i en stor del av Östersjöns svenska vatten. Områden som studier visar att Östersjötumlaren uppehåller sig mest i. Krav på pingers har dessutom funnits i vissa delar av Östersjön sedan 2004. Skillnaden är att ICES rekommenderar stärkt skydd och utökat pingerskrav på samtliga nätfiskebåtar i en större del av Egentliga Östersjön under hela, eller delar, av året.

Eftersom Sverige sätter sig emot pingers i vidare utsträckning, stoppas nödvändiga skyddsåtgärder för tumlaren. Förutom fiskereglering inom redan skyddade områden lämnar Sverige inga förslag på alternativa lösningar.

– Nästan hela populationen, uppskattningsvis hela 98 procent, samlas i svenska vatten under sommaren för att fortplanta sig och kalva. Då svenska vatten är oerhört viktiga för Östersjötumlaren är Sveriges agerande direkt avgörande för bevarandet av populationen, säger Johanna Källén Fox, sakkunnig marint områdesskydd på Naturskyddsföreningen. 

Försvarets besked ifrågasätts även av Peter Sigray, specialist på undervattensakustik och forskare på KTH samt tidigare forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Bland annat eftersom det i dagsläget är oklart om hur – eller ens om – pingers de facto stör militär undervattensverksamhet. En större analys och fler tester till havs är nödvändiga, menar han.

– Det är viktigt att ett sånt här beslut, som i princip kan innebära att Östersjötumlaren utrotas helt, tas på stabil grund och inte baseras på lösa antaganden eller teorier.

Fiske största hotet mot tumlarna  

Höga bullernivåer från bland annat sjöfart och undervattenskonstruktioner, svårhet att hitta föda och miljögifter har lett till att Östersjötumlarna minskat drastiskt de senaste 50 åren.

tumlare,östersjön,hav,hot
Precis som sälar befinner sig tumlare högst upp i näringskedjan och är därför särskilt utsatta för miljögifter.

Det enskilt största hotet för tumlarna är dock fisket och risken att fastna som bifångst i nät eller spökgarn. Ska populationen ha chans att återhämta sig menar forskare att bifångsterna inte får överstiga 0,7 individer per år. Hur många tumlare som dör till följd av fisket varje år är i dagsläget inte känt, men forskare räknar med minst sju individer, förmodligen fler. 

Men om antalet som dör som bifångst inte minskar drastiskt befarar forskare att utrotningen av tumlaren i Östersjön kan vara ett faktum inom de kommande 100 åren. 

Då Östersjötumlaren redan är så kraftigt decimerad kan förlusten av bara en fertil hona ha enorma konsekvenser för populationen.  

Rubrikbild: Sven Koschinski/Fjord&Baelt Kerteminde DK

Så här tycker Naturskyddsföreningen

För att rädda Östersjötumlaren måste Sverige ta ansvar och följa EU-s art och habitatdirektiv. Vi anser att Sverige bör:

  • Följa vetenskaplig (ICES) rådgivning för att bevara och skydda Östersjötumlaren.  
  • Införa relevanta bevarandeåtgärder i marina skyddade områden för tumlare. Bland annat helt eller säsongsmässigt förbud mot fiske med risk för bifångst, främst nätfiske men även trål. Vi efterfrågar även omdragning av fartygsleder och begränsning av undervattensanläggningar. 
  • Minimera bifångster genom att införa krav på användning av pingers för nätfiske i svenska vatten, samt verka för att ett sådant krav även införs i övriga Östersjön.

Dessutom bör Försvarsmakten ge FOI i uppdrag att utföra tester i vatten och analysera pingers påverkan på militär undervattensverksamhet samt möjligheter till samexistens. Om dessa visar att pingers är en säkerhetsrisk bör alternativa bevarandeåtgärder tas fram.

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterade inlägg