Riskerar att dö ut – nu stoppar Sverige skydd av Östersjötumlarna

Läget för Östersjötumlaren är akut. Vänds inte utvecklingen kan en hel population dö ut – och Östersjöns enda val gå förlorad. Trots det sätter försvaret nu stopp för krav på ljudskrämmor, en åtgärd som Internationella Havsforskningsrådet menar är avgörande för Östersjötumlarens överlevnad.     

Exakt hur många östersjötumlare som finns kvar idag är det ingen som vet, men det rör sig om några hundra djur. Valen som är bland de minsta i världen är akut utrotningshotad i Östersjön. Endast ett fåtal observationer rapporteras varje år. 

Försvaret blockar skyddsåtgärd 

I februari 2022 infördes äntligen de första fiskeregleringarna i Östersjön för att minska bifångster av tumlare, men för att rädda populationen anser det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) att man även måste driva igenom ett mer omfattande krav på pingers, en typ av ljudskrämma, på fiskenät i större delen av Egentliga Östersjön.

För att rädda tumlaren krävs nämligen skyddsåtgärder i hela populationens utbredningsområde, inte enbart inom skyddade områden, enligt ICES.

Kravet på pingers är dock en vattendelare mellan de berörda länderna. Metoden som används i stor utsträckning i länder som USA, Storbritannien och Norge går ut på att mota bort de ljudkänsliga tumlarna från de farliga fiskenäten med högfrekventa ljud. Sändare sätts fast på näten och skickar sedan ut ljud inom en radie av några hundra meter. Vissa av Östersjöländerna, däribland Sverige och Finland, anser att metoden kan innebära en säkerhetsrisk. 

Med argumentet att sändarna potentiellt skulle kunna påverka militär verksamhet säger försvaret därför nej till pingers i en stor del av Östersjöns svenska vatten. Områden som studier visar att Östersjötumlaren uppehåller sig mest i. Krav på pingers har dessutom funnits i vissa delar av Östersjön sedan 2004. Skillnaden är att ICES rekommenderar stärkt skydd och utökat pingerskrav på samtliga nätfiskebåtar i en större del av Egentliga Östersjön under hela året.

Eftersom Sverige sätter sig emot pingers i vidare utsträckning, stoppas nödvändiga skyddsåtgärder för tumlaren. Förutom de nu genomförda fiskeregleringarna inom redan skyddade områden lämnar Sverige inga förslag på alternativa lösningar.

– Nästan hela populationen, uppskattningsvis hela 98 procent, samlas i svenska vatten under sommaren för att föda sina ungar och para sig. Då svenska vatten är oerhört viktiga för Östersjötumlaren är Sveriges agerande direkt avgörande för bevarandet av populationen, säger Ida Carlén, sakkunnig hav på Naturskyddsföreningen. 

Försvarets besked ifrågasätts även av Peter Sigray, specialist på undervattensakustik och forskare på KTH samt tidigare forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Bland annat eftersom det i dagsläget är oklart om hur – eller ens om – pingers de facto stör militär undervattensverksamhet. En större analys och fler tester till havs är nödvändiga, menar han.

– Det är viktigt att ett sånt här beslut, som i princip kan innebära att Östersjötumlaren utrotas helt, tas på stabil grund och inte baseras på lösa antaganden eller teorier.

Fiske största hotet mot tumlarna  

Höga bullernivåer från bland annat sjöfart och undervattenskonstruktioner, svårhet att hitta föda och miljögifter har lett till att Östersjötumlarna minskat drastiskt de senaste 50 åren.

tumlare,östersjön,hav,hot
Precis som sälar befinner sig tumlare högst upp i näringskedjan och är därför särskilt utsatta för miljögifter.

Det enskilt största hotet för tumlarna är dock fisket och risken att fastna som bifångst i nät eller spökgarn. Ska populationen ha chans att återhämta sig menar forskare att bifångsterna inte får överstiga 0,7 individer per år. Hur många tumlare som dör till följd av fisket varje år är i dagsläget inte känt, men forskare räknar med omkring sju individer, förmodligen fler. 

Om antalet som dör som bifångst inte minskar drastiskt befarar forskare att utrotningen av tumlaren i Östersjön kan vara ett faktum inom de kommande 100 åren. 

Då Östersjötumlaren redan är så kraftigt decimerad kan förlusten av bara en fertil hona ha enorma konsekvenser för populationen.  

Rubrikbild: Sven Koschinski/Fjord&Baelt Kerteminde DK

Så här tycker Naturskyddsföreningen

För att rädda Östersjötumlaren måste Sverige ta ansvar och följa EU-s art och habitatdirektiv. Vi anser att Sverige bör:

  • Följa vetenskaplig (ICES) rådgivning för att bevara och skydda Östersjötumlaren.  
  • Minimera bifångster genom att införa krav på användning av pingers för nätfiske i svenska vatten, samt verka för att ett sådant krav även införs i övriga Östersjön.
  • Omdragning av fartygsleder och begränsning av undervattensanläggningar för att minska störning. 

Dessutom bör Försvarsmakten ge FOI i uppdrag att utföra tester i vatten och analysera pingers påverkan på militär undervattensverksamhet samt möjligheter till samexistens. Om dessa visar att pingers är en säkerhetsrisk bör alternativa bevarandeåtgärder tas fram.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll