Tid för våtmark – sök medel för lokala våtmarksprojekt 

Naturskyddsföreningen har projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker. Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar.  

Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund kan sedan 2018 få bidrag för att återställa och bevara våtmarker. Hittills har projektbidraget Tid för våtmark gett stöd till över 40 våtmarksprojekt runt om i landet. Några våtmarksprojekt drivs enbart av kretsar och länsförbund och andra i samarbete med andra föreningar och kommuner. Alla projekt arbetar självständigt, men ingår i föreningens satsning Tid för våtmark.  

Restaurering och nyskapande av våtmarker är en viktig insats och bidrar till att lösa både klimat- och naturkris. Naturskyddsföreningen anser att takten i åtgärdsarbetet måste öka och vill genom satsningen Tid för våtmark skapa fler finansieringsmöjligheter för att stödja det fortsatta arbetet. 

Om ansökan

Sista datum att ansöka om medel för lokala våtmarksprojekt är 1 mars respektive 1 oktober varje år. Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat LONA, LOVA eller Landsbygdsprogrammet, och som har bevarande eller iordningställande av våtmarker som huvudsyfte.  

I projekten kan det till exempel ingå:  

  • Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag inför restaurering eller anläggande.  
  • Restaurering av förstörda våtmarker t.ex. röjning och fräsning. 
  • Igenläggning och dämning av diken. 
  • Restaurering av svämplan. 
  • Nyskapande av våtmarker, tex anlägga dammar och småvatten. 
  • Information och folkbildning.  

Vill du samarbeta?

Kontakta din lokala krets eller ditt länsförbund i Naturskyddsföreningen om du har goda förslag till våtmarksprojekt och vill samarbeta med föreningen.  

Hitta slutförda och pågående våtmarksprojekt

På kartan nedanför hittar du pågående och slutförda våtmarksprojekt som genomförts inom Tid för våtmark. Zooma in det område du är intresserad av och få mer information genom att klicka på respektive våtmarksprojekt. Gröna punkter visar slutförda projekt och blå punkter visar pågående projekt.

Om Tid för våtmark

Satsningen är möjlig tack vare ett större arv som testamenterades till föreningen med syfte att bevara och återställa våtmarker. Olika företagssamarbeten har också bidragit till satsningen. Därför skiljer sig kriterierna och villkoren för våtmarksprojekt från övriga projektbidrag i föreningen.

Läs mer om våtmarker

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll