Restaurera och anlägga våtmark – tre lyckade våtmarksprojekt

Restaurering och nyskapande av våtmarker är en viktig insats och bidrar till att lösa både klimat- och naturkrisen. Här presenterar vi tre olika våtmarksprojekt som bidragit till ökad biologisk mångfald, minskade koldioxidutsläpp och minskad övergödning.

Våtmarker är en viktig pusselbit för att uppnå flera av Sveriges miljömål. Våtmarkerna minskar övergödning, minskar utsläpp av växthusgaser, ökar landskapets vattenhållande förmåga och gynnar biologisk mångfald. Att skydda våra resterande våtmarker samt att restaurera och återskapa de våtmarker som förstörts är därför en viktig lösning på många miljöproblem.  

Över 40 lokala våtmarksprojekt runt om i landet 

Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund kan sedan 2018 få bidrag för att återställa och bevara våtmarker. Det har hittills resulterat i över 40 våtmarksprojekt runt om i landet och som på olika sätt bidrar till konkret miljönytta. Tillsammans har det bidragit till minst 300 hektar återställd våtmark.  Här lyfter vi tre av projekten lite extra. Du hittar alla slutförda och påbörjade projekt i kartan längre ner.

Exempel 1: Mödänge – från igenväxt till restaurerad våtmark  

Mödänge är en klassisk fågelmark i Bollnäs kommun som genom åren blivit alltmer igenväxt. Läget vid älven, grunda partier och omgivande lövkärr lockade både rastande och häckande fåglar och utflyktsmål för skolor och fågelexkursioner.  

Vid ett besök 2017 såg Naturskyddsföreningen Bollnäs och Bollnäs fågelklubb hur områdets kvalitéer försämrats. Då väcktes idén att restaurera Mödänge. De tog kontakt med markägaren som var positiv till en restaurering. Bollnäs kommun blev också intresserade av projektet. Våtmarksbidrag från LONA (Lokala naturvårdssatsningen) söktes för en förstudie som blev underlaget för nästa steg, att söka det statliga bidraget LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) för det praktiska arbetet tillsammans med medfinansiering från Naturskyddsföreningens projektbidrag ”Tid för våtmark”. 

I augusti 2022 påbörjades grävningen i våtmarken. Vattenspeglar öppnades och fågelöar skapades av två pontonförsedda grävmaskiner. 

Nu är området restaurerat och återigen syns vattenspeglar till glädje för både djur, natur och människor. 

Mödänge våtmark i Bollnäs.
Den färdigrestaurerade våtmarken Mödänge.

Exempel 2: Örebro – projekt Våtmark och vatten

Naturskyddsföreningen i Örebro län har inom sitt projekt ”Vatten och våtmark” identifierat skadade eller förstörda våtmarker för att sedan återställa dem. De har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen och markägare för att ta fram bra underlag som sedan lett till genomförande.  

Genom att lägga igen diken i skogen med så kallade “proppar” lyckas de återväta flertalet mossar i länet. Åtgärderna har stor betydelse för såväl den biologiska mångfalden som för att minska utsläppen av växthusgaser.  

En del av projektet innebär också kunskapsspridning och Naturskyddsföreningen i Örebro län har samarbetat med skolor i området för att inspirera till engagemang och väcka naturkänsla. Elever har fått besöka mossarna för att lära sig mer om dem och fått göra olika undersökningar och praktiska moment. 

Projektet har utökats med tiden och pågår fortfarande med målet att återväta och återskapa ännu fler mossar i Örebro län.  

FM-q1pUnMGA poster image

Exempel 3: Orust – nytt våtmarksområde med en groddamm

En fastighetsägare kontaktade Orust kommun för att undersöka möjligheten att få stöd för att anlägga en våtmark i gammal jordbruksmark. Projektbidrag söktes och beviljades från Naturskyddsföreningen och statliga bidraget LONA (Lokala naturvårdssatsningen). Efter projektering och förarbete startade arbetet med våtmarken under hösten 2021.  

På grund av kraftiga regn kunde inte arbetet slutföras under 2021 utan fick återupptas under våren 2022. Men under sommaren 2022 blev våtmarken med tillhörande groddamm klar. En del av projektet var också att återmeadra ett dike, det vill säga återställa vattendragets ursprungliga form.  

Under arbetet med våtmarken.
Den färdigställda våtmarken.

Hitta slutförda och pågående våtmarksprojekt 

På kartan nedanför hittar du pågående och slutförda våtmarksprojekt som genomförts inom Tid för våtmark. Zooma in det område du är intresserad av och få mer information genom att klicka på respektive våtmarksprojekt. Gröna punkter visar slutförda projekt och blå punkter visar pågående projekt. 

Sök medel för lokala våtmarksprojekt 

Vissa våtmarksprojekt inom Tid för våtmark drivs av kretsar eller länsförbund själva, medan andra genomförs i samarbete med andra. I många av projekten kompletteras Naturskyddsföreningens bidrag med statliga stöd. 

Lär dig mer om våtmark och restaurering 

Våtmarker bidrar med många ekosystemtjänster. De kan till exempel fungera som kolsänkor, bidra till grundvattenbildning och minska övergödningen. Dessutom är de viktiga livsmiljöer för mängder av arter. Inte nog med det, våtmarker är ofta attraktiva naturmiljöer för besökare.  

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll