Vattenkraft och vitryggig hackspett

Nedre Dalälvens svämskogar, där de strandnära lövskogarna översvämmas så att död ved skapas, där trivs vitryggen och andra hotade arter. Men svämskogarna hotas av utbyggd vattenkraft som hindrar flödet i den ursprungliga älvfåran och reglerar bort de naturliga översvämningarna. 

Vattenkraft är en viktig energikälla i vår fossiloberoende framtid, men även vattenkraftanläggningar måste byggas med hänsyn till djur och natur. Ett ställe där detta är särskilt viktigt är i området kring Nedre Dalälven, som toppar listan på områden i Sverige när det gäller höga naturvärden. Här finns många arter kvar som annars har försvunnit från stora delar av landet.  

Det gäller inte bara arter som lever i vattnet, utan också växter och djur på land. Här finns den akut hotade arten vitryggig hackspett och cirka 200 andra hotade och rödlistade växt-och  djurarter. Därför har Naturskyddsföreningen i många år engagerat sig i kraftbolaget Fortums önskemål att bygga ut Untra vattenkraftverk i Nedre Dalälven.  

Nedre Dalälven – ett unikt landskap 

Området kring Nedre Dalälven är ett unikt område även i Europa. Älven är ung och den har inte hunnit skära sig ner särskilt djupt i jordlagren. Istället flyter den ibland fram i stora örika fjärdar och ibland i många små vindlande forsar, så kallade kvillar.  

Älvstränderna blev tidigare översvämmade med jämna mellanrum och vattnet förde med sig näring och höll marken fuktig. Detta ledde till att även skogsmiljön längs älven blivit mycket speciell. De så kallade svämskogarna, där de strandnära lövskogarna översvämmas så att granen hålls borta och död ved skapas, är livsmiljö åt många ovanliga växter och djur.  

Vattenkraftens effekter vid Dalälven 

Hösten 2016 fick Fortum avslag på sin ansökan om utbyggnad av Untra kraftverk eftersom bolaget inte hade beskrivit och föreslagit åtgärder för att fisk ska ha möjlighet att vandra nedströms. En sådan åtgärd är, exempelvis, fingaller framför turbinerna. En ny ansökan om turbinbyte av tre av fem turbiner prövas för närvarande av mark- och miljödomstolen.  

Hela kraftverket kommer att miljöanpassas och förses med moderna miljövillkor inom de närmaste åren i enlighet med den nationella prövningsplanen för vattenkraft som regeringen beslutade om sommaren 2020.  

Konsekvenser för växter och djur 

En konsekvens av att vattenflödet regleras, är att de naturliga översvämningarna, som vårfloden, i stort sett uteblir. Det i sin tur påverkar kvaliteten på vattnet som inte syresätts tillräckligt. Det ger sämre förutsättningar för vattenlevande växter och djur och även för friluftslivet.  

Även växtligheten på land påverkas. När översvämningarna uteblir växer älvängarna igen. Älvängarna är livsmiljö för bland annat älvängslöparen, en akut hotad skalbagge som bara finns i Nedre Dalälvsområdet i Norden. Lövskogen påverkas av uteblivna översvämningar genom att granen då kan etablera sig och konkurrera ut lövträden.   

Översvämningarna gjorde också att lövträd ibland skadades. Död och döende lövved är något som många arter är beroende av. Förlusten av dessa svämskogar påverkar därför många arter – bland annat de idag akuta hotade arterna vitryggiga hackspetten, cinnoberbaggen och strandskinnlaven.   

Vitryggig hackspett behöver en levande älv  

I Nedre Dalälvens svämskogar har vitryggarna och många andra hotade lövskogsarter hittat sin livsmiljö. Vitryggarna behöver nämligen stora lövskogar med mycket asp, björk, al och sälg. En del av träden måste vara döda för att vitryggarna ska hitta de insektslarver den lever av. Bristen på sådana gamla lövskogar gör att vitryggen inte har mycket livsrum kvar.  

För hundra år sedan fanns vitryggig hackspett  från Skåne i söder till Lappland i norr. Idag finns bara ett fåtal häckande par av vitryggiga hackspettar kvar i landet. Vi vill att svämskogarna får fortsätta översvämmas så att vitryggen, och de andra djuren och växterna, får behålla sin livsmiljö vid Nedre Dalälven.  

Dalälvens laxar behöver lek- och uppväxtområden 

Dalälven var en gång i tiden en viktig laxälv och området ett viktigt lek- och uppväxtområde för lax. Nuförtiden upprätthålls Dalälvens laxbestånd bara genom odling och utsättning av unglax (smolt) och laxen fiskas enbart nedanför Älvkarlebys kraftverk – inga laxar kan simma förbi det vandringshinder som kraftverket utgör. 

Naturskyddsföreningen vill se fri passage både uppströms och nerströms för fisk förbi samtliga kraftverk i Dalälven så att vi åter igen kan få en livskraftig laxpopulation. Det kommer också hjälpa många andra fiskar och djur. Därför stödjer föreningen projektet LIV – laxfisk i Nedre Dalälven som betalas med pengar från försäljning av Bra Miljöval märkt el. 

Nedre Dalälven ska skyddas enligt svensk lag 

Naturskyddsföreningen hävdar med stöd i gällande svensk lagstiftning att: 

  • Planerna på förändringar vid kraftstationen inte kan ske då Nedre Dalälven omfattas av det utbyggnadsförbud i älvar, som regleras i miljöbalken (4 kap 6 §), 
  • Ett gradvis ökat och säsongsanpassat vattenflöde (exempelvis vårfloder) till Natura 2000-områdena vid Nedre Dalälven måste återupprättas för att minska fortsatta skador på livsmiljöerna och arterna och för att följa art- och habitatdirektivet, 
  • Vi måste ta hänsyn och bevara de livsmiljöer som är direkt beroende av vattensystemen i Nedre Dalälven för att kunna uppfylla miljökvalitetsnormerna för ekologisk status i Ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60).  

För en hållbar energiförsörjning är vattenkraften en mycket viktig kraftkälla. Men, då måste den också vara så miljövänlig som möjligt genom att verksamheten är anpassad till nu gällande miljökrav och lagstiftning.  

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll