Material i kontakt med livsmedel

Våra livsmedel kommer i kontakt med en rad material när de produceras, tillagas, värms och förvaras. Materialen kan vara gjorda av exempelvis kartong, plast eller metall som kan avge ämnen till maten. Ämnena i dessa material regleras i EU:s lagstiftning för material i kontakt med livsmedel, men forskning visar att det finns brister och att vår hälsa och miljö inte skyddas tillräckligt.

Eftersom en del ämnen som används i material som kommer i kontakt med livsmedel, alltså mat och dryck, kan tas upp i maten är det bra att känna till vilka material som är säkrast att använda vid mathantering. Faktabladet tar också upp vilka lagar som reglerar innehållet i material i kontakt med livsmedel (food contact materials på engelska, eller kontaktmaterial på svenska).

Vilka material kan komma i kontakt med mat?

Det finns massor av olika material som kan komma i kontakt med mat och dryck. Det kan vara förpackningar av glas, papper, kartong, metall och plast, eller en blandning av olika material. Det kan också vara material som används till det som vi lagar maten med eller använder när vi äter (till exempel knivar, skärbrädor, köksmaskiner, stekpannor, bunkar, mått, tallrikar, glas och skålar samt burkar till rester). Utrustning som används i livsmedelsindustrin räknas också som kontaktmaterial, till exempel transportband som maten åker på, ugnsplåtar och maskiner som skär och blandar.

Vilka problem kan finnas när mat kommer i kontakt med material?

Kontaktmaterial kan läcka ämnen, till exempel kemiska ämnen och metaller, som kan tas upp i maten. Inom kemi kallas det för migration. Om materialet läcker kemikalier eller metaller, kan vi få i oss dessa med maten vi äter. De är sällan akut giftiga, men en del ämnen är det säkrast att försöka undvika eftersom de kan vara skadliga om kroppen utsätts för dem under en längre tid.

Det är flera olika saker som påverkar om och hur mycket av ett ämne som migrerar till maten. Det beror på om ämnet är kemiskt bundet i materialet eller inte. Ämnen som inte är kemiskt bundna kan lättare ta sig från materialet till livsmedlet. Det kan också bero på livsmedlets egenskaper, dvs. om maten är fet, varm eller sur. Till exempel vill hydrofoba ämnen i kontaktmaterialet hellre migrera till ett fett (hydrofobt) livsmedel än till ett polärt. Migration av ämnen kan ske när maten produceras, när den tillagas, hemma eller i fabrik (färdigmat), när vi värmer den, eller förvarar den i bunkar, skålar, burkar och fat.

Det kan vara svårt som konsument att välja bort material med oönskade ämnen eftersom det är svårt att veta vad förpackningar, redskap och maskiner innehåller. Livsmedelsproducenter är skyldiga att alltid redovisa vad maten innehåller i en innehållsförteckning, men det finns ännu ingen lag på att det ska finnas en innehållsförteckning över vad förpackningen eller köksredskap innehåller.

Hur ser lagarna ut som reglerar innehållet i matkontaktmaterial ut?

Det är sällsynt att vi kommer i kontakt med riktigt farliga ämnen i samband med att vi äter mat, då de redan är förbjudna. Men för att säkerställa vår egen hälsa och naturens bästa bör även alla ämnen som är farliga om vi utsätts för dem under en längre tid, och som kan komma i kontakt med mat identifieras och tas bort. Eftersom det är många olika typer av material och processer inblandade behövs det många olika regler och lagar, för både förpackningar, köksutrustning, maskiner och fabrikers utrustning.

I korthet så är det EU-lagar (förordningar och direktiv) och svenska lagar (föreskrifter) om material i kontakt med livsmedel som styr vad som får finnas i de olika materialen och vad som är förbjudet. Vissa delar av lagarna är ännu inte helt samordnade med varandra. Det saknas också lagar för vissa sorters material. Till exempel fattas det lagar för kartong, lacker/ytbeläggningar, metall, gummi, kork, trä, lim och glas som kommer i kontakt med mat. För tryckfärg i kontakt med mat är en ny lagstiftning på gång. Många av de tusentals ämnen som kontaktmaterial kan innehålla är inte helt undersökta ännu, och därför vet man inte om de borde förbjudas eller inte. De ämnen som man vet är särskilt farliga, som kan ge cancer, mutationer (genförändringar) eller störa förmågan att få barn, får inte användas i kontaktmaterial.

EU:s olika lagar om kemikalier kommer att behöva fortsätta att utvecklas och kompletteras. Vissa typer av ämnen saknar regler för hur de får eller inte får komma i kontakt med mat. Det gäller t.ex. silikoner, ämnen med hormonstörande egenskaper och nanomaterial.

EU antog år 2015 en ny lag om cirkulär ekonomi, för att ”sluta kretsloppet” för produkter genom att öka återvinning och återanvändning. Det är bättre för både miljön och ekonomin, kommer att minska användningen av resurser och öka den av återvunnen råvara samt minska avfallet. Dessutom främjar man energibesparingar och minskar utsläppen av växthusgaser. För att detta ska kunna genomföras krävs att även allt kontaktmaterial har innehållsförteckning så att de kan återanvändas till nya produkter på ett säkert sätt.

Mycket jobb återstår för att vi ska kunna vara säkra på att alla förpackningar, maskiner och utrustning i kontakt med livsmedel inte innehåller problematiska ämnen. Ett steg i den riktningen görs nu när EU ser över lagstiftningen om material i livsmedelskontakt. Ett annat steg är ökad och förbättrad kontroll. I juli 2021 trädde nya ändringar av den svenska livsmedelslagen i kraft. Ändringarna innebär att kontaktmaterial nu ingår i lagen och att kommuner är ansvariga för att kontrollera företag som tillverkar eller säljer produkter med kontaktmaterial. Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för att sprida kunskap och samordna kontroller i Sveriges kommuner. Från och med år 2024 ska alla kommuner genomföra kontroller av verksamheter som säljer eller använder kontaktmaterial. Fler och fler företag börjar också själva ställa krav på innehållet i olika material.

Oönskade egenskaper hos kontaktmaterial 

Det finns egenskaper som material som kommer i kontakt med mat och dryck inte ska ha. Nedan listas några exempel på oönskade egenskaper:

 1. PBT - persitenta, bioackumulernade och toxiska. Persistenta ämnen bryts ned mycket långsamt i miljön, de värsta ämnena bryts i stort sett aldrig ner och om de samtidigt är toxiska (giftiga) så kan de utgöra en fara under lång tid. Ämnen som stannar kvar och lagras i kroppen på människor eller i djur under lång tid kallas bioackumulerande. Koncentrationen av dessa ämnen kan därför öka med tiden hos människor och djur, och koncentrationen ökar också ju högre upp i näringskedjan man kommer. Exempel på ämnen som är både persistenta, bioackumulerande och toxiska är bromerade flamskyddsmedel. De används för att skydda produkter från att börja brinna. Exempel på produkter som kan vara flamskyddade är plast som kan bli varm, till exempel i en elektrisk apparat. Bromerade flamskyddsmedel får inte finnas i material som kommer i direktkontakt med livsmedel.
 2. CMR – cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska. Vissa ämnen kan vara cancerframkallande. Hit hör bland annat färgämnet anilin. Trots att anilin är förbjudet i kontaktmaterial så har Livsmedelsverket hittat svarta plastredskap som innehåller anilin när de tagit stickprov. Att ett ämne är mutagent betyder att den kan påverka DNA:t i människor, djur och växter. Utifrån vad vi vet idag är det mycket ovanligt med mutagena ämnen i produkter som kommer i kontakt med mat. Reproduktionstoxiska ämnen kan påverka förmågan att få barn och störa utvecklingen hos barn som ligger i magen.
 3. Hormonstörande: Hit hör alla ämnen som kan påverka något av våra hormonsystem. Hormoner är budbärare i kroppen och om de störs eller stoppas kan det påverka hälsan och få följder som t.ex. förmågan att få barn eller problem med sköldkörteln. Några av de ämnen som kan vara hormonstörande är bisfenoler, högfluorerade ämnen (PFAS) eller ftalater. Bisfenol A kan finnas i lacken på konservburkar och metalltuber. PFAS-ämnen kan finnas i non-stick-stekpannor och ftalater kan finnas i vissa vaxdukar eller i tätningen i burklock. Under senare år har kunskapen om hormonstörande ämnen ökat och många producenter har plockat bort dessa ämnen från sina produkter.

Tips på vad du själv kan göra:

Här är några saker att tänka på för att undvika att mat kommer i kontakt med material som är dåliga för hälsan. 

Välj i första hand material av:

 • Glas (ej kristallglas) 
 • Porslin (ej prydnadsföremål) 
 • Gjutjärn, kolstål och rostfritt stål (utan non-stick-beläggning)  

De är de bästa alternativen med minst risker eller där det finns mest reglering i lagstiftningen. Material som keramik, trä och kork är näst bäst utifrån risker och tillsatser, men de är inte detaljreglerade i lagstiftningen. 

Ta det säkra framför det osäkra och:

 • Värm inte mat i plastkärl - det är bättre med glas eller porslin. Plast kan innehålla mjukgörande ämnen som kan vara reproduktionstoxiska, och dessa migrerar lättare om plasten värms upp.
 • Använd inte saker med non-stickbeläggning - välj hellre rostfritt stål, gjutjärn eller keramiska material. Non-stickbeläggningar innehåller ofta PFAS som är hälso- och miljöfarligt. 
 • Byt ut svarta plastredskap mot sådana i rostfritt stål eller trä. Svart plast har vid Livsmedelverkets stickprovskontroller visat sig kunna innehålla anilin i högre halter än tillåtet.  
 • Byt gärna ut saker av plast som kommer i kontakt med varm och/eller fet mat till saker av rostfritt stål eller glas. 
 • Använd inte saker till mat som inte är gjorda för att vara det, till exempel prydnadskeramik. Dessa kan innehålla ämnen som inte är godkända i kontaktmaterial, till exempel bly. 
 • Byt ut sprucken emalj till hel emalj eller rostfritt stål. Materialet under den emaljerade ytan kan läcka hälso- och miljöfarligt bly och kadmium.
 • Byt ut saker av silikon, till exempel mjuka bakformar, till rostfritt stål, keramik eller glas. Silikoner är en stor grupp ämnen där vissa, till exempel de cykliska silikonerna D4, D5 och D6 är hälso- och miljöfarliga. De cykliska silikonerna kan bildas som biprodukter vid tillverkningen av silikonplasten.

Faktafrågor för skolor

Diskussionsfrågor för skolor

Faktagranskare: Naturskyddsföreningens avdelning för miljögifter, hav och jordbruk.

Naturskyddsföreningen anser att:

 • Inga hälso- eller miljöfarliga ämnen ska få förekomma i material i kontakt med livsmedel. 
 • Endast testade ämnen som är bevisat ofarliga ska få användas. 
 • Kemikalieinnehållet ska redovisas för alla material i produkter, så att de kan materialåtervinnas på ett säkert sätt. 
 • Samma krav ska ställas på återvunnet material som på nytt. 
Gillas av 11

Relaterat innehåll