Det här kan kommunen göra för att ställa om

För att bromsa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald måste hela Sverige ställa om. På lokal nivå spelar kommunen en avgörande roll. Här får du förslag på vad din kommun kan arbeta med – allt ifrån fossilfri kommun till hållbar mat och skydd av natur. 

Vilken del av kommunens arbete vill du läsa mer om? 

Fossilfri kommun 

Kommunen har en viktig roll i att styra mot minskade utsläpp och en övergång till förnybara energikällor. Det kan den göra både inom sina egna verksamheter och genom att underlätta för kommuninvånarna att ställa om till klimatsmarta levnadsvanor. 

Några exempel på vad kommunen kan göra: 

Plan för minskade utsläpp: Anta en konkret åtgärdsplan med mål om fossilfri kommun senast 2030. Planen bör innehålla en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 procent och inkludera konsumtionsbaserade4 och indirekta utsläpp. 

Fossilfri fordonsflotta: Alla fordon som drivs i kommunal regi, till exempel för kollektivtrafik, leveranser, tjänstefordon och maskiner bör vara fossilfria. Klimatsmarta resor: Arbetsresor inom kommunal verksamhet kan göras mer klimatsmarta genom en skarp resepolicy som tar hänsyn till klimatpåverkan. 

100 procent förnybar energi: Gå över till en effektiv och 100 procent förnybar fastighetsuppvärmning och elproduktion för drift av kommunala fastigheter. Fossilfria investeringar: Sälj alla finansiella innehav i fossila bolag som kommunen har placeringar i, och investera istället kommunens pengar i hållbara och fossilfria alternativ. 

Återväta torvmark: Dikade våtmarker orsakar stora utsläpp av växthusgaser, som kan minskas genom att återväta markerna. 

Hållbar samhällsplanering 

Kommunen har ansvar för att arbeta för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för kommuninvånarna genom infrastruktur, bebyggelse och säkerställande av ekosystemtjänster. Vid den fysiska planeringen har kommunen alltså goda möjligheter till ett ökat fokus på miljö och klimat. 

Några exempel på vad kommunen kan göra: 

Klimatsmarta transporter: Gynna klimatvänliga transporter genom att utveckla gång- och cykelvägar, kollektiv-trafik och cykelparkeringar samt främja laddmöjligheter för elbilar. 

Förändrade parkeringsnormer: Kommuner kan styra över hur många parkeringsplatser som ska finnas vid kommunala fastigheter, och kan också ställa krav på andra fastighetsägare när de upplåter mark. Genom att förändra parkeringsnormen i tätbebyggda områden – det vill säga kravet på hur många parkeringar som behöver finnas – kan de både minska antalet parkeringar och ge mer plats åt bostäder. 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster: Det kan till exempel handla om växtbeklädda fasader och tak, gröna stråk, parker och alléer, men framför allt att säkerställa att det finns en fungerande grön infrastruktur och att denna prioriteras i planeringen. Att föra in grönska i bebyggda områden är viktigt för att människor ska känna tillgänglighet till naturen. Dessutom hjälper grönskan till att reglera temperaturen, rena luften och minska risken för översvämningar. 

Klimatsmarta material: Ställa krav på klimatvänliga material vid upphandling inför bygg- och renoveringsprojekt. Det kan handla om att minska mängden produkter med fossil ursprungsråvara, förlänga materialets livslängd och cirkulera byggmaterial och produkter. 

Energioptimering: Främja utvecklingen av energioptimering i kommunens fastigheter och gatumark, genom energieffektivare uppvärmning, isolering, vattenförbrukning, ventilation, elsystem och belysning. Förenkla även för kommunens invånare och företag att energioptimera genom exempelvis kommunal energirådgivning. 

Skydd och hållbart förvaltande av natur 

Kommunen har flera viktiga roller som är centrala för skydd och förvaltning av natur. Dels som myndighet gällande exempelvis bygglov och strandskydd, men dels också som kunskapskälla och inspiratör, som verksamhetsutövare och som markägare. 

Några exempel på vad kommunen kan göra: 

Inventering av värdefull natur: Ta fram ett kunskapsunderlag över värdefull natur i kommunen, i form av inventeringar och liknande, som kan ligga till grund för såväl fysisk planering som naturvårdsåtgärder. Skydd av skog: Skydda all skyddsvärd kommunal skog, däribland all tätortsnära skog, som kommunalt reservat. 

Återskapa våtmark: Våtmarker binder stora mängder koldioxid och spelar en viktig roll för biologisk mångfald. Många våtmarker i Sverige har dikats ur. Att restaurera och anlägga nya våtmarker är en viktig och konkret insats för klimat, vattenkvalitet och biologisk mångfald. Kommunen kan upprätta en våtmarksplan som kartlägger vilka områden som kan återvätas och arbeta tillsammans med andra markägare för att genomföra planen. 

Gynna pollinerare: Låta en del gräsytor som vanligtvis klipps, som grässlänter och vägkanter, växa fritt och blomma genom att bland annat så ängs-blommor. Kommunen kan också ta fram pollinerings planer för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter genom att öka den biologiska mångfalden. 

Restaurera vatten: Många vattendrag är kraftigt påverkade av exempelvis uträtningar, rensningar, vandringshinder för fisk och dammar. Här kan kommunen göra mycket för att under lätta för livet i vattnet, både genom åtgärder på egen hand, genom att riva ut gamla dammar och genom en aktiv roll i respektive vattenråd för de olika vattendragen i kommunen. 

Smart resurshushållning 

Kommunen har en viktig roll i att vid inköp av varor och tjänster se över sin egen verksamhet och samtidigt underlätta för mer hållbara konsumtionsmönster hos invånarna. 

Några exempel på vad kommunen kan göra: 

Återanvändning: Arbeta för en ökad återanvändning av produkter inom kommunen, till exempel genom interna återbruk för möbler och prylar i kommunens egna verksamheter och fastigheter. Kommunen kan också främja möjligheter för invånare att laga och återanvända produkter. 

Samägarskap: Främja samägande och delningsekonomi, genom att exempelvis låta bibliotekens funktion utökas till utlåning av symaskiner och verktyg eller främja möjligheter att låna eller hyra transportmedel 

Utvecklade återvinningscentraler: Stärka återvinningscentralernas roll för återanvändning och återvinning, genom att exempelvis införa en mellanstation för sådant som går att återbruka. 

Förbättrad avfallssortering: Utveckla avfallssorteringen i kommunens verksamheter och fastigheter. Kommunen kan också underlätta för kommuninvånarna att sopsortera på allmänna ytor, exempelvis gator, promenadstråk och bibliotek. 

Minimera engångsartiklar: Sträva mot en minimal användning av engångsartiklar, som plastmuggar och skoskydd, i kommunala verksamheter. 

Hållbar mat 

Kommunen har stora möjligheter att minska matens miljö- och klimatpåverkan, inte minst genom att ställa krav vid upphandling av maten som serveras. 

Här är några exempel på vad kommunen kan göra: 

Ekologiskt: Öka andelen ekologiska varor för att gynna den biologiska mångfalden. 

Vegetariskt: Öka det vegetariska utbudet för att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från bland annat köttproduktion. 

Naturbeteskött: Välj svenskt naturbetes-kött,31 gärna närproducerat, om kött ska serveras. Det gynnar naturbetesmarker och stärker biologisk mångfald. 

Säsongsbaserat och närproducerat: Öka andelen säsongsbaserade och närproducerade varor för att bland annat minska klimatpåverkan från transporter och el för förvaring och kylning av varor. 

Minskat matsvinn: Arbeta för att minska matsvinnet i kommunala verksamheter genom att till exempel väga matavfallet eller servera mat på mindre tallrikar i skolor. 

Hela Sverige ställer om 

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige! 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll