Viva vatten – Proppa ett dike i skogen

I Sverige finns cirka 90 000 mil grävda eller anlagda diken. Genom att proppa igen dem gynnas inte bara den biologiska mångfalden utan även klimatet.

Problem

Ända sedan 1800-talet har man grävt diken i Sverige för att leda bort vatten. Genom att dika ut mark har människor skapat mer odlingsyta och ökat produktiviteten i skogen. Men utdikning leder till att många våta livsmiljöer i skog och mark försvinner och att den biologiska mångfalden minskar. Utdikningen leder också till stora koldioxidutsläpp. Den torrläggning av kärr, mossar, sjöar och vikar som genomförts, står idag för motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Idag finns många fler anlagda diken än det finns naturliga vattendrag i Sverige. En del av de anlagda dikena gör ingen nytta – det finns gott om misslyckade dikningsprojekt i skogen som inte bidragit till ökad produktion som det var tänkt. 

Åtgärd

Genom att proppa igen ett dike i skogen (eller låta diket växa igen) bidrar du till att vattnet rör sig långsammare i marken och att naturliga små våtmarker i skogen återskapas. Våtmarkerna som uppstår då vattenflödet bromsas upp fungerar som naturliga filter som fångar upp näring och partiklar. De bidrar också till att öka den biologiska mångfalden i skogen genom att erbjuda livsmiljöer för växter och djur som trivs i fuktiga miljöer. 

Hur gör man?

Proppa bara igen diken som inte fyller någon funktion. Om du inte äger marken måste du ha skriftligt tillstånd från markägaren. Störst naturvårdsnytta får igenläggningen i tidigare naturligt våt skog där det på grund av utdikning blivit ont om våtmarker. Du behöver inte lägga igen hela diket. Det räcker att du proppar igen det på några lämpliga ställen. Skapa proppar genom att först lägga markväv på botten av diket och därefter fylla diket med bitar av trädstammar som staplas på varandra i dikets längdriktning.  

Se till att lämna en rejäl bit markväv framför stapeln så att den räcker till att vika upp över trädstammarna då du staplat klart. När diket är fyllt med trädstammar viker du upp markväven över kortsidan på stapeln på uppströms-sidan och fäster väven ovanpå genom att lägga ytterligare några stockar på toppen av hela ”paketet”. Det är enklast att proppa igen diket på sommaren då flödet av vatten är lågt. 

Det gör inget om proppen läcker lite i början, fördämningen blir tätare med tiden eftersom den fångar upp material och sätter igen mer och mer. Hur många proppar som behövs för att stoppa flödet beror på hur mycket diket lutar. Välj helst ett relativt flackt område och placera ut några proppar med ca 10-20 cm fallhöjd emellan. 

Viktigt att tänka på: 

  • Som redan påpekats måste du ha skriftligt tillstånd från markägaren om du inte själv äger marken innan du sätter igång. Tag också kontakt med länsstyrelsen och berätta om dina planer – beroende på plats och åtgärdens omfattning kan du behöva lämna in en anmälan eller begära tillstånd (kostar pengar).
  • Det är viktigt att du försäkrar dig om att åtgärden inte påverkar någon annan markägare än den på vars mark diket ligger.
  • Kontrollera att det inte finns några forn- eller kulturlämningar, stigar, vandringsleder, skyddade områden eller andra kultur- och miljövärden som riskerar att påverkas när diket proppas igen. 

Läs mer

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll