40,391 personer skrev på för skogens arter. Tack!  

AVSLUTAD. På den här sidan har vi haft en namninsamling med ett utökat skydd av den svenska skogen och en omställning om skogsbruket. Den är nu stängd och det går inte längre att skriva på.

Situationen för den svenska skogen är allvarlig och många av skogens arter hotas av skogsbruket. Skogen är en livsviktig miljö för 43 % av alla Sveriges rödlistade arter, och antalet hotade arter ökar. Ändå avverkas uppskattningsvis mer än 32 000 fotbollsplaner av biologiskt viktig skog varje år, en stor del med den förödande kalhyggesmetoden. Skyddet måste stärkas och skogsbruket bli hållbart.

Den svenska skogspolitiken utvecklas i fel riktning. WWF och Naturskyddsföreningen kräver därför: 
- Att 30 procent av skogen ges ett långsiktigt, representativt, transparent och kvalitetssäkrat skydd.  
- Att regeringen skapar förutsättningar och ger stöd för en omställning till ett naturnära skogsbruk med färre kalhyggen.

Namninsamlingen avslutades 31/12 2022. Underskrifterna kommer att överlämnas till miljöminister Romina Pourmokhtari för att sätta på press på att detta ska förverkligas av regeringen.

Varför behövs ett upprop för skogens arter?

Vårt sätt att leva och bruka naturen gör det allt svårare för andra arter på jorden att överleva. FN:s forskarpanel om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, konstaterar att vi globalt har en kris för den biologiska mångfalden. Men det saknas politisk vilja och handlingskraft, trots att vår överlevnad är beroende av en rik biologisk mångfald och fungerade ekosystemtjänster.

Hur vi har brukat och fortsätter att bruka den svenska skogen bidrar till den biologiska utarmningen såväl globalt som nationellt. Enligt Naturvårdsverkets rapportering till EU så saknar idag 14 av 15 skogliga naturtyper i Sverige idag förutsättningar för att bevara naturligt förekommande arters överlevnad. Den svenska skogen brukas med kalhyggen som främsta metod, vilket enligt SLU Artdatabanken direkt hotar 420 skogslevande arter. Även vanliga arter bland marklavar och risväxter, som till exempel blåbär, påverkas negativt av skogsbruket. Det kan skapa följdproblem som foderbrist för viltet, vilket i sin tur kan öka betesskador på skogsplanteringar.

Skogsbrukets historiska biologiska skuld har byggts upp under lång tid och byggs på ytterligare av att vi fortsätter att avverka skyddsvärda skogar. Naturvårdsverket har uppskattat att vi i Sverige har omkring 2,5 miljoner fotbollsplaner (1,2 miljoner hektar) skog med höga naturvärden som idag saknar långsiktigt skydd.  Det motsvarar högst 5 procent av den produktiva skogsmarken, vilket talar för det omedelbara behovet av att skydda den skog med höga naturvärden som finns kvar.  Skogsbruket domineras idag av ett schablonmässigt kalhyggesbruk med bristande hänsyn till skogens naturgivna förutsättningar. Miljömålet Levande skogar, som definierar vad som utgör en god miljö i skogen, nås inte. Dessutom går utvecklingen i miljön åt fel håll. Arter och ekosystemfunktioner hotas genom att livsmiljöer avverkas och fragmenteras, odlande av mörka biologiskt fattiga skogar, markavvattning och negativ påverkan på vattendrag med mera.

Forskning visar att om vi skyddar, restaurerar och skapar ett mer hänsynsfullt naturnära skogsbruk så kan vi vända den negativa trenden. Men då behöver nuvarande skogspolitik förändras. Både mjuka och skarpa styrmedel med tillräcklig statlig finansiering behöver utvecklas. WWF och Naturskyddsföreningen menar att detta går att göra på ett sätt som gynnar både den enskilda skogsägaren och den biologiska mångfalden. På EU-nivå har man insett att skogsbruket behöver omformas och bli hållbart, samt att den skyddsvärda skogen behöver skyddas. Därför har EU-kommissionen lagt fram en rad förslag till strategier och lagstiftning som syftar till ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen. Tyvärr motarbetas dessa förslag kraftigt av många av våra egna svenska politiker, vilket försämrar förutsättningarna för den biologiska mångfalden i våra svenska skogar. Därför är det viktigt att du som svensk medborgare gör din röst hörd för skogens arter.

Vanliga frågor om skog och skogsbruk

Det pågår en naturkris i skogen. Här hittar du vanliga frågor och svar om skog och skogsbruk.

Sanningen om den svenska skogen

Bilden som målas upp av skogen i Sverige är ljus. Men faktum är att skogar fulla av liv tystnar allt mer och ersätts av planteringar.  

Skog, Sverige, rinnande vatten, träd

Sverige behöver en ny skogspolitik

Här kan du läsa mer om varför dagens skogspolitik är problematisk och vilka förändringar som behövs för en bättre skogspolitik.

Kvinna står med hundar och mobiltelefon i skogen. Bilden har använts för digitala skogshjältar.

10 saker du kan göra för skogen

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Här listar vi 10 saker du kan göra för skogen.

Man som sitter på stubbe i skogen. Bilden har använts till Uppdrag skog.

Vilka naturvärden hittar du i skogen?

Har du koll på skogen i din närhet? Du behöver inte vara expert, med hjälp av frågorna i Uppdrag skog lär du dig snabbt känna igen viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. 

Peregrine Falcon, beak, birds of Prey, feathers, hunter, preditor, wings

Vad kan du om olika arter?

Naturfalken är Naturskyddsföreningens simborgarmärke i artkunskap. Testa dina kunskaper online eller ute i naturen.

Vill ni upptäcka naturen tillsammans i familjen?

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna upptäcker naturen tillsammans. Natursnokarna finns över hela Sverige.

Gå med i skogsnätverket

Skogsnätverket är ett nätverk för dig som gillar skog. I skogsnätverket arbetar vi för att bevara skyddsvärd skog och för en ny, hållbar skogspolitik.

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och arbetet för en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.