Frågor och svar om fossila pensioner och pensionssystemet

Naturskyddsföreningen har granskat hur svenskarnas pensionspengar investeras. Vi upptäckte att miljarder av våra gemensamma pensionspengar placeras i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen. Det går på tvären mot Parisavtalet och mot en ny lag. Här svarar vi på frågor om hur myndigheterna AP-fonderna motiverar de fossila investeringarna och vad du kan göra för att vara med och ändra på det här.

 

Man kan ju välja var man vill placera sin pension, så vad är problemet?

Hur ditt privata sparande och din tjänstepension ska förvaltas kan du välja själv. Och även hur den mindre delen av den allmänna pensionen (premiepensionen) ska förvaltas. Men du kan inte välja var den större delen av den allmänna pensionen ska placeras. Det beror på att de statliga myndigheterna AP-fonderna väljer åt dig och alla andra svenska pensionssparare. 

Vad är AP-fonderna?

Vårt allmänna pensionssystem är i huvudsak ett fördelningssystem. De som arbetar betalar in pengar till systemet, och sedan används pengarna för att betala ut pensioner till samma års pensionärer. Det kan uppstå skillnader mellan inbetalningar och utbetalningar, exempelvis för att det finns fler som arbetar än som är pensionärer. Därför behövs en buffert i systemet, och det är här AP-fonderna kommer in. 

AP-fonderna är statliga myndigheter som har i uppdrag att hantera skillnaderna mellan in- och utbetalningar. När inbetalningarna är större än utbetalningarna sparas överskottet i fonderna. Och på samma sätt tar man ut medel från fonderna när utbetalningarna är större än inbetalningarna. För att det ska fungera över tid behövs en buffert i systemet. Första till Fjärde AP-fonderna placerar sitt kapital på finansiella marknader för att kapitalet ska växa. Det gör även Sjätte AP-fonden, men den hanterar inte in- och utflödena i systemet (se mer nedan).

Vad betyder fossila investeringar?

Men fossila investeringar menar vi att Första till Fjärde AP-fonderna har investerat i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen – kol, olja och gas. Investeringarna kan vara att man köpt aktier i dessa bolag, eller att man lånat ut pengar till bolagen genom att köpa obligationer.

Varför är investeringar i fossila bränslen ett problem?

Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser. Och det är växthusgaser som allt snabbare ökar temperaturen på jorden. För att bromsa den globala uppvärmningen behöver världens länder därför snabbt sluta med utvinning och förbränning av fossila bränslen. Den globala temperaturökningen i världen är redan över 1,1 grader högre än under förindustriell tid, och vi är på väg i full fart mot en 3-gradig höjning. Vi behöver därför sluta använda fossila bränslen så snart som möjligt. För att lyckas med det måste vi sluta investera i bolag som håller på med fossila bränslen.

Hur stor klimatpåverkan har de fossila bolag som AP-fonderna är investerade i?

Första till Fjärde AP-fonderna är investerade i 89 fossiljättar. Om dessa 89 bolags fossila tillgångar skulle förbrännas, så skulle utsläppen av växthusgaser från dem uppta hälften av det utsläppsutrymme som världen måste hålla sig inom för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. 

Vem bestämmer var AP-fonderna ska investera?

Till skillnad från andra myndigheter har Första till Fjärde AP-fonderna en självständig ställning i förhållande till regeringen. Riksdagen har beslutat om att det övergripande målet är att de ska skapa långsiktigt hög avkastning för att trygga svenskarnas pensioner. Men det är fondernas styrelser som beslutar om verksamheten och om vilka investeringar som fonderna ska göra. 

Varför finns det flera AP-fonder?

AP-fonderna är sex fristående myndigheter. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden sysslar med inkomstpensioner. 

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden liknar varandra. De har övergripande målsättning om att skapa hög avkastning genom att placera sitt kapital på finansiella marknader. Det som skiljer fonderna åt är deras förvaltningsstrategier, som ska bidra till att sprida risker. Sjätte AP-fonden har ett uppdrag som skiljer sig från dessa fonder: dels är den stängd (den hanterar inte in- och utflöden), och dels investerar den endast i onoterade riskkapitalbolag. Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen, alltså den del av pensionen som du själv kan välja.  Någon Femte AP-fonden existerar inte. (Detta beror på att de fem första fondstyrelserna år 2001 ombildades till fyra AP-fonder – Första, Andra, Tredje och Fjärde – i det nya inkomstpensionssystemet. Då bildades alltså helt enkelt ingen Femte AP-fond.)

Vilka är de nya reglerna som ska styra hur AP-fonderna ska investera? Vad betyder kravet på hållbarhet?

I januari 2019 trädde en ny AP-fondslag i kraft. Lagen anger att Första till Fjärde AP-fonderna ska förvalta sitt kapital på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på en långsiktigt hög avkastning. 

Första till Fjärde AP-fonderna tolkar främjandet av hållbar utveckling som att deras verksamheter ska följa de internationella avtal som Sverige har ratificerat. Ett av dessa avtal är Parisavtalet, vars måluppfyllelse kräver att investeringar i fossila bränslen upphör. Men trots det fortsätter Första till Fjärde AP-fonderna att investera i bolag som utvinner och producerar fossila bränslen. 

Är det inte bättre att AP-fonderna försöker påverka företagen att bli mer klimatvänliga, i stället för att flytta pengarna?

Nej. Första till Fjärde AP-fonderna anser själva att det är bättre att försöka påverka de fossila bolagen, som de har investeringar i, än att flytta pengarna. Problemet är Första till Fjärde AP-fonderna är små ägare i dessa bolag, och det gör det svårt för dem att påverka bolagen. Oftast äger de bara 0,01 procent av bolagen. Dessutom går bolagens verksamhet går ut på att utvinna eller förbränna fossila bränslen. Att göra den verksamheten klimatvänlig skulle kräva en ny affärsmodell och en radikal omställning av verksamheten. De bolag som vi tittat närmare på i vår gransking visar att de inte har planer på att byta affärsmodell, tvärtom fortsätter bolagen att investera i nya fossila projekt. 

Det viktigaste med pensionspengarna måste ju vara att de investeras lönsamt? Så att man får en bra pension?

Självklart är det viktigt att pengarna investeras lönsamt. Men det betyder inte att de måste investeras i fossila bolag vars verksamheter bidrar till klimatkrisen. Det finns gott om andra verksamheter att investera i. Forskning har visat att det inte påverkar lönsamheten negativt att sälja av sina investeringar i fossila bolag. De fossila investeringarna riskerar att bli strandade tillgångar, som alltså riskerar att bli värdelösa när efterfrågan på fossila bränslen minskar, vilket vi redan ser att den gör när det kommer till kol. Att efterfrågan minskar kan bero på exempelvis politiska beslut eller teknologiska innovationer som gör att förnybara energilösningar konkurrerar ut fossil energi. Om fossila bolag inte tar med i beräkningen att efterfrågan på fossila bränslen minskar, innebär det finansiella risker för de som är investerade i bolaget.

Utöver den minskande efterfrågan på kol visar prognoser att efterfrågan på alla fossila bränslen förväntas minska kraftigt inom de kommande tio/femton åren, främst på grund av den kommersiella tillgängligheten av förnybar energi. 

Men tar inte investerare redan hänsyn till klimatrisker? 

Inte i tillräckligt stor utsträckning. Men det börjar ske förändringar på finansmarknaden. Världen största fondförvaltare Blackrock har insett att hållbarha investeringar är framtiden. De antog nyligen en ny investeringspolicy där hållbarhet har en central roll (även om de tyvärr inte helt kommer att sluta med fossila investeringar). Skälet till att de satsar mer på hållbarhet är inte att de vill hejda klimatförändringarna utan för att hållbara investeringar ger bättre avkastning. 

På vilket sätt påverkar de fossila investeringarna mänskliga rättigheter?

Första till Fjärde AP-fonderna har investeringar i 89 av världens största fossila bolag, och därför bidrar de indirekt till dessa bolags projekt runtom i världen. Det är svårt att få en helhetsbild av hur människor påverkas av de här stora bolagens alla fossila projekt. Men för att få en uppfattning om projektens påverkan har Naturskyddsföreningen låtit undersöka tre projekt som några av fossiljättarna står bakom.

Naturskyddsföreningen har anlitat frilansjournalister som besökt projekt i Sydafrika, Kazakstan och Colombia. Dessa projekt ägs och/eller drivs av fossila bolag som Första till Fjärde AP-fonderna har investeringar i. Journalisterna fann att människor som bor i närheten av projekten drabbats hårt. Deras försörjningsmöjligheter har försämrats, och de har blivit sjuka av luft- och vattenföroreningar.  I vissa fall har även människor dött till följd av vattenbrist som uppstått delvis på grund av de fossila projekten. 

Har projekt som drivs av de fossila bolag som AP-fonderna är investerade i verkligen lett till kränkningar av mänskliga rättigheter?

FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och giftiga ämnen har konstaterat att utvinning från det massiva olja- och gasfältet i Kazakstan, som vi berättar om i vår rapport, har lett till kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett dussintals barns hälsa drabbats till följd av ett stort och icke-godkänt utsläpp av giftig gas. 

Jag är ung, varför ska jag bry mig om pensioner?

Framtiden ligger för dina fötter! Du har rätt till en ljus framtid på en frisk planet. För att det ska vara möjligt måste den pågående klimatkrisen hejdas, genom att vi snabbt minskar utsläppen av växthusgaser. Men faktum är att svenskarnas allmänna pensionspengar investeras i fossila bolag. Dessa bolag håller på med fossila bränslen – olja, fossilgas och kol – som förstör vårt klimat och vår planet, och därigenom din framtid.

Jag vill inte att mina pensionspengar ska gå till utvinning av fossila bränslen, vad kan jag göra?

Första till Fjärde AP-fondernas placeringar är inte valbara för oss pensionssparare. Det är fondernas styrelser som fattar beslut om hur pengarna ska placeras. Men tillsammans är vi starka och kan ställa krav på fossilfria pensioner!  Skriv på vår namninsamling för att Första till Fjärde AP-fonderna ska sluta investera våra gemensamma pensionspengar i fossila bolag.

Vad gör Naturskyddsföreningen för att påverka detta?

Naturskyddsföreningen har granskat Första till Fjärde AP-fonderna investeringar och hittat att de investerat många miljarder av våra gemensamma pensionspengar i 89 av de 200 mest klimatskadliga bolagen i världen. Detta vill vi sätta stopp för och vi driver därför en kampanj för att få Första till Fjärde AP-fonderna att sluta med sina fossila investeringar. 

Vi behöver din hjälp! Skriv på vår namninsamling för att Första till Fjärde AP-fonderna slutar att investera våra gemensamma pensionspengar i fossila bolag. Vi kommer senare under 2020 att lämna över insamlingen till fondernas styrelser. Dela även gärna våra inlägg i sociala medier, så att fler får upp ögonen för det här problemet!