Regnskog, mangrove, savann - nödvändiga för tusentals urfolk

Människor över hela världen är beroende av de tropiska skogarna. De tropiska skogarna är skattgömmor med oerhörd biologisk artrikedom. De bilder stora mängder kol och bidrar till en dämpande effekt på klimatförändringen. Skogarna har många olika namn: Regnskog, monsunskog, molnskog, lövfällande torrskog, mangrove och trädklädd savann är några exempel på tropiska skogar.

De tropiska skogarna är oerhört artrika och viktiga som försörjning för miljontals människor.
De tropiska skogarna som t ex regnskogar och molnskogar är oerhört artrika och viktiga som försörjning för miljontals människor.

Trots att de tropiska skogarna är så viktiga av många olika skäl, avverkas de i alarmerande fart. För att bevara dem, samarbetar Naturskyddsföreningen med ett flertal organisationer i de länder där skogarna finns.

Mer än hälften av jordens arter finns i den tropiska skogarna: Regnskog, monsunskog, molnskog, lövfällande torrskog, mangrove och trädklädd savann. Dessa skogar löper runt jorden längs med ekvatorn. De är vitt skilda skogstyper, men rymmer en unik biologisk mångfald.

Regnskogarna är världens i särklass mest artrika ekosystem. De är biologiska skattgömmor som skapats under miljontals år. Man beräknar att vetenskapen enbart känner till ungefär tio procent av alla arter som lever i regnskogarna.

Miljontals människor är beroende av regnskogen

Mer än 60 miljoner människor som tillhör olika urfolk är beroende av regnskogen för sin överlevnad. Många gånger är det de mest fattiga som lever av skogens resurser och det är också de som drabbas hårdast när avverkning sker och naturskogarna omvandlas till plantager, exempelvis för palmolja. De tropiska skogarna ger människor jakt, fiske, medicinalväxter, timmer, fibrer och skydd mot översvämning, skadeinsekter och erosion. Dessa resurser är oerhört värdefulla både i ett lokalt och globalt perspektiv.

Skogen bidrar också till att binda och absorbera koldioxid och kan dämpa effekterna av klimatförändringar på många sätt. Omkring en femtedel av koldioxidökningen i atmosfären beror på avskogningen.

Skogarna bidrar även till bättre skördar. Studier i Costa Rica har visat att kaffeproduktionen i närheten av ett skogsområde där elva arter av bin lever ger 20 procent högre skörd, jämfört med områden en kilometer bort från skogsområdet där det endast finns en sorts bi.

I EU-kommissionens rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, beräknas skogen i nationalparken Masoala på Madagaskar ge människan gratistjänster till ett värde av 116 497 800 USD, och då utgör Masoala bara en bråkdel av jordens tropiska skogar.

Skogsavverkning leder till fattigdom

Trots detta avverkas skog i en alarmerande hög takt. 130 000 kvadratkilometer tropisk skog försvinner varje år. Det är en yta som motsvarar ungefär 13 miljoner fotbollsplaner. Lokalbefolkningen får sällan ta del av inkomsterna från den kommersiella, storskaliga avverkningen. Istället ökar ofta inkomstklyftorna när skogen utarmas, eftersom människor på landsbygden får svårare att försörja sig.

När skogen avverkas drabbas också klimat och vatten långt utanför skogens gränser. Skog är inget isolerat ekosystem utan är tätt kopplat till jordbruksmark och marina miljöer. Resultatet blir extrem torka under torrperioderna och kraftiga översvämningar under regnperioderna.

I Sydostasien, framför allt i Indonesien och malaysiska delen av Borneo, är det oljepalmsplantager som är den dominerande orsaken till avskogning. Först en intensiv skogsskövling och därefter anläggs ofta helt landskapsomdanande oljepalmsplantager. Kvar blir ett landskap där djur och växter får ge plats för odlingar av en enda gröda. Många lokalsamhällen förlorar de gemensamt brukade skogarna och jordbruksmark, levnadssituationen förändras drastiskt för drabbade människor. Trycket från såväl myndigheter som plantageindustrin att acceptera denna expansion är stor.

Traditionell kunskap nyckel till att rädda tropisk skog

För att bevara de tropiska skogarna måste forskning och traditionell kunskap gå hand i hand. Många av de ursprungsfolk som lever i de tropiska skogarna har kulturer som är helt anpassade till skogen. Genom att kombinera ekologi, etik och kultur till en världsbild där människan är en del av naturen har de ofta lyckats väl med att ta hand om sina naturresurser. Den traditionella kunskapen har också fått erkännande i konventionen om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity (CBD).

Vi arbetar för att bevara regnskogar och annan tropisk skog

Naturskyddsföreningen samarbetar med ett flertal lokala organisationer och internationella nätverk för att bevara de tropiska skogarna i Asien, Afrika och Latinamerika. Ett bra miljöarbete ska respektera mänskliga rättigheter, ursprungsfolks särskilda rättigheter och ge möjligheter till en livsstil som inte belastar naturen. Därför främjar vi projekt i linje med Community Forest Management (CFM). Det är en modell för att utveckla god samhällsekonomi genom att ge lokalsamhällena kontroll över skogsresurserna. Samhällena får ansvar att förvalta skogen långsiktigt, och anpassat till naturens begränsningar.

Spirituella områden, källor och viktiga vattenområden blir oaser

Naturskyddsföreningen samarbetar även med organisationer bland annat Kenya och Etiopien som fokuserar på spirituella naturområden, så kallade Sacred Natural Sites. Områdena har spirituell betydelse för människor sedan lång tid tillbaka. De har också fyllt en viktig funktion ur försörjningsperspektiv. Det kan vara källor för rent vatten, mindre skogsområden som skyddats för att floder inte ska påverkas och sina, brukssystem för floden så att inte vattnet förorenas och så vidare.

På så sätt har dessa områden bevarats under en lång tid och idag utgör de en oas för många arter, trots att omgivningarna kan vara hårt påverkade av människan.

Värdet av dessa områden ur kulturellt och biologiskt perspektiv har också uppmärksammats av den Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, som arbetar för att uppmärksamma dessa områden och för att urfolk och lokalsamhällen fortsatt ska få vårda dessa.

Läs mer om ett av de stora hoten mot tropisk skog, palmolja >>

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.