Läroplanskopplingar: Bortom fossilsamhället (Gy, gemensamma ämnen)

Utdrag ur Gy11:

Övergripande mål- och riktlinjer

Det är skolans ansvar att varje elev:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • har kunskaper om samhälls- och arbetsliv,
  • har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv,
  • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.

Syfte gymnasiegemensamma ämnen

Övningen kan bidra till att ge eleverna förutsättningar
för att utveckla:

Nk: Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att
diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika
handlingsalternativ. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den
egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Sh: Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna,
såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens
organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån
olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll gymnasiegemensamma ämnen

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Nk: Frågor om hållbar utveckling, energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande, och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Sh: Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form. Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Sh 1b: Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Hi: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt
viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg