Läroplanskopplingar: Bortom fossilsamhället, gymnasiet (NA, NV, NP)

Utdrag ur Gy11:

Övergripande mål-och riktlinjer/examensmål

Det är skolans ansvar att varje elev:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning,
  skapande, kommunikation och lärande,
 • har kunskaper om samhälls- och arbetsliv,
 • har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv,
 • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon
  ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,
 • har kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt,
  nordiskt, europeiskt och globalt
  perspektiv, och
 • kan observera och analysera människans samspel med sin
  omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Utdrag ur examensmål:

 • Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.
 • Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.
 • Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund.
 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.
 • Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Syfte

Övningen kan bidra till att ge eleverna förutsättningar för att utveckla:

Biologi:

 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
 • Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 • Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle
 • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Fysik:

 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
 • Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 • Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
 • Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Kemi:

 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade
  frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
 • Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier,
  metoder och resultat.
 • Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
 • Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera
  samt för att granska och använda information.

Samhällskunskap:

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna,
  såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens
  organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån
  olika tolkningar och perspektiv.
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för
  dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska,
  ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar
  och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga
  begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från
  olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i
  olika presentationsformer.

Historia:

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser
  och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå
  nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån
  källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande
  uttrycksformer.

Svenska:

 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i
  kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt
  sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma
  muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt
  sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett
  strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig
  och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare
  och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt
  granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt
  i det lästa.

Svenska 2:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa
  språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är
  relevant för sammanhanget.
 • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt
  granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Biologi:

 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. (Bi 1)
 • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
 • Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden. (Bi 2)
 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning.
 • Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. (Bitk)

Fysik:

 • Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva
  olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
 • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.
 • Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.
 • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling. (Fy1)
 • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och
  religiösa frågor. (Fy 2)

Kemi:

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst,
  egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till
  exempel frågor om hållbar utveckling. (Ke1)
 • Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika
  arbetssätt och verksamhetsområden. (Ke2)

Samhällskunskap:

 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och
  bearbeta information från källor i digital och annan form.
 • Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Sh 1b)

Historia:

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.
 • Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller
  långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både
  kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling,
  statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Hi 1b)

Svenska:

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning.
  Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och
  reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och
  textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Svenska 2:

 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg