Kolbit (2020)

Fossilt bränsle från Värtaverket.

Här ser du det kanske det mest ursprungliga fossila bränslet av dem alla: kolet. Detta var också det fossila bränsle som ledde till störst utsläpp av växthusgaser och andra luftförorenande ämnen.

Den allra värsta typen av kol kallades brunkol eller lignit. Det hade lägre energiinnehåll och krävde därför större dagbrott med större miljöpåverkan. Här ser du en bit stenkol som användes framförallt för elkraft och stålproduktion.

Just den här biten kommer från det sista kolkraftverket vi hade i Sverige, Värtaverket i Stockholm. Under dess sista år i drift bidrog Värtaverket med  en tredjedel av Stockholm kommuns växthusgasutsläpp, lika mycket som alla bilar i hela staden.

Värtaverket stängdes år 2020, efter många och långa diskussioner. Protester från lokala klimatorganisationer, inspirerade av Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet, fick lokalpolitikerna att till och med tidigarelägga stängningen. Detta var en stor seger för klimatrörelsen.  

Stängningen av Värtaverket inspirerade andra och blev startskottet för kolprotesterna i Polen under 2020-talet och festivalen i Hambachskogen för att fira stängningen av RWE:s sista kolgruva.  

Dagbrott: Brytning av ett malmparti (en mineralfyndighet) från markytan (”i dagen”), i motsats till underjordiska gruvor där brytning sker (“i natten”). 

Brunkol: Fossilt bränsle som används för energiproduktion och förknippat med mycket höga utsläpp av växthusgaser. 

Denna text är en del av framtidsscenariot och skolmaterialet Bortom fossilsamhället.

Gillas av 1

Relaterat innehåll