Läroplanskopplingar: Fakta eller greenwashing? (7-9)

Lgr22

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Syfte 

Övningen kan bidra till att utveckla:

Bl: Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.

Ge: Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Sh: Förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Sv: Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Bl: Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas. 

Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.

Ge: Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

Sh: Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Sv: Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll