Läroplanskopplingar: Gilla och hjälp naturen (4-6)

Lgr22

Övergripande kunskapsmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
  • kan lära, utforska och arbeta både själv- ständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Betygsgrundande förmågor

Övningen kan bidra till att utveckla förmågan att:

Ge: Kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Bi: Kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Bi: Förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Sv: Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Sv: Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Bl: Förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet.

Bl: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Sl: Förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Tk: Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Ge:
Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.

Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Bi: Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och eko- systemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Sv: Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Bl: Framställning och berättande av informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Sl: Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Resurshushållning genom återbruk av material.

Tk: Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll