Läroplanskopplingar: Gilla och hjälp naturen (1-3)

Lgr22

Övergripande kunskapsmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Betygsgrundande förmågor

Övningen kan bidra till att utveckla förmågan att:

Ge: kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Bi: kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Bi: förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.

Sv: förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Sv: anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Bl: förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet.

Bl: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Tk: förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Ge: Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Bi: Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Sv: Muntliga presentationer och muntligt berättande.
Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Bl: Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Tk: Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll