Läroplanskopplingar: Hur sker förändring? (Gy)

Lgr11

Övergripande mål- och riktlinjer

Det är skolans ansvar att varje elev:

  • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  • har kunskaper om samhälls- och arbetsliv,
  • har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv,
  • har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor,
  • kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling
  • har kunskaper om internationell samverkan och glo- bala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv och
  • kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Syfte gymnasiegemensamma ämnen

Övningen kan bidra till att ge eleverna förutsättningar för att utveckla:

• kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv (Hi)

• förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden (Hi)

• förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer (Hi)

• förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika han- dlingsalternativ (Nk)

• kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhälls- frågor och i förhållande till hållbar utveckling (Nk)

• kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, sam- hällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens or- ganisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv (Sh)

• kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, eko- nomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer (Sh)

• förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga be- grepp, teorier, modeller och metoder (Sh)

• förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet (Sh)

• förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer (Sh)

• kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på
ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt (Sv)

• förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt gran- ska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa (Sv)

• förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare (SvA)

• förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk (SvA)

• förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag (SvA)

Centralt innehåll gymnasiegemensamma ämnen

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:

Hi 1b: Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Nk: Frågor om hållbar utveckling, energi, klimat och ekosystem påverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande, och ekosystemens bärkraft.

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Sh: Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Sh 1b: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.

Sv: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och

reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och text- egenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sam- manhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

SvA: Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll