Ordna eget klimathack – genomförande

En handledning till att genomföra ett hackathon i skolan. Vi delar med oss av metoden Klimathack som tagits fram i samverkan med Lunds kommun och har genomförts på högstadie- och gymnasieskolor i Lund.

Detta är en handledning till att genomföra ett klimathack. En handledning till att förbereda ett klimathack finns här:

Ämnen: Samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen samt teknik.

Tid: Cirka tre lektioner eller en temadag.

Målgrupp: Högstadie- och gymnasieelever. Övningen lämpar sig bäst för elever som redan har intresse eller grundläggande kunskap i miljöfrågor.

Upplägg: Ett klimathack kan genomföras fysiskt eller digitalt. Syftet är att eleverna ska känna delaktighet, hopp och samt få en ökad insikt i arbetet med den lokala omställningen till ett hållbart samhälle. Med utgångspunkt i den lokala miljöpolitiken får eleverna vara med och skapa lösningar på lokala miljöproblem samt öva sina förmågor i samarbete, kreativitet, idégenerering samt problemlösningsförmåga. Eleverna arbetar i grupper om 3-5 personer och får öva på att komma fram till lösningar på komplexa problem under kort tid.

Material

För fysiskt klimathack:

 • Pennor
 • Post-it-lappar i olika färger
 • Stora pappersark, t.ex. A1 (två ark per grupp)
 • Varsin dator till varje grupp

För digitalt klimathack:

 • Digitalt verktyg (t.ex. Miro eller Google Presentationer)

Förberedande moment

Fördjupning i temat

Introducera klimathacket med inspiration kring temat. Har ni bjudit in en gäst kan denne hålla sin föreläsning. Om inte kan ni ta stöd i bilder och filmer som introducerar temat på ett tankeväckande sätt.

Låt eleverna fördjupa sig vidare i temat, till exempel genom att söka information på nätet, läsa texter och diskutera frågor i par eller grupper. Be eleverna reflektera över vilka lokala utmaningar de ser kopplat till temat.

Tips för inläsning! Naturskyddsföreningens faktablad med tillhörande fakta- och diskussionsfrågor för skolor om cirkulär ekonomi, energi, klimat och transporter. Till alla faktablad!

Identifiera utmaningar

Vilka utmaningar ser eleverna inom temat? Sätt dem i en lokal kontext. Utse 1-3 utmaningar att gå vidare med.

Formulera frågeställningar

Dags att formulera om utmaningarna till frågeställningar! Snart ska eleverna få generera idéer för innovativa lösningar på en komplex utmaning. För att öppna upp för kreativitet är det viktigt att först avgränsa utmaningarna till konkreta frågeställningar.

Formulera frågor enligt “hur kan vi?”-metoden:
Att inleda en frågeställning med “Hur kan vi..?” är en metod för att omformulera utmaningar till en frågeställning med en möjlig lösning. Metoden är vanlig inom designutveckling i exempelvis tech-branschen. Försök att göra frågeställningen specifik men med möjlighet till flertalet olika lösningar. Till exempel:

Tema: Hållbara transporter.
Utmaning: En stor del av kommunens fossila utsläpp kommer från bilpendlare.
Frågeställning: “Hur kan vi underlätta för invånare i kommunen att resa till jobb och skola utan att använda bil?”

Här finns en instruktionsvideo (50 sekunder)
Här finns en guide till att formulera “Hur kan vi”-frågor

Dela in eleverna i grupper

Dela in eleverna i de grupper som ska hacka lösningar tillsammans. Tilldela varje grupp en utmaning. Alternativt arbetar flera eller alla grupper med samma utmaning.

I varje grupp utses en processledare, som ansvarar för att leda gruppen genom hacket och ser till att gruppen håller tiden.

Efter det förberedande momentet ska eleverna...

 • veta vilken utmaning de ska hacka en lösning på, vilket grupp de tillhör och vem som är processledare.
 • fått utforska bakomliggande orsaker till varför det är en utmaning.
 • fått kunskap kring vad som görs idag för att lösa utmaningen, gärna lokala lösningar.
 • fått en kort genomgång av vad som händer härnäst.

Använd gärna illustrationen av designprocessen som stöd.

Klimathack - del 1: Idégenerering

(totalt 50 min) 

Eleverna arbetar tillsammans i sina grupper. Processledaren i varje grupp håller koll på att de håller tiden. Använd gärna timer för varje steg. Låt varje grupp utse ett gruppnamn!

Steg 1. Individuell brainstorming (5 min)

 • Individuell brainstorming - alla i gruppen skriver var för sig ned så många idéer på lösningar på utmaningen som möjligt under 5 minuter. Idéerna får vara hur abstrakta som helst. En idé per post-it-lapp. (Om ni helt fastnar här och inget hjälper - omformulera utmaningen så att den får ett snävare eller bredare perspektiv). 

Steg 2. Presentera idéer och hitta gemensamma teman (15 min)

 • Presentera idéerna för varandra i gruppen. Finns idéer som liknar varandra eller berör samma område - flytta de lappar som hänger ihop till egna små grupper/kluster. Sätt rubriker på varje grupp lappar.
 • Fortsätt gärna lägga till nya idéer som dyker upp under tiden ni tar del av varandras idéer.

Steg 3. Rösta på idéerna (5 min)

 • Varje person i gruppen får rösta på två idéer de tycker gruppen ska ta vidare.

Steg 4. Välj en idé att gå vidare med (15 min)

 • Välj ut EN idé att gå vidare med. Det kan vara en kombination av flera idéer. Formulera om idén om det behövs.
  (Om ni fastnar: Ni kan alltid gå bakåt i idéprocessen, välja en gammal idé eller kombinera ny och gammal idé).

Klimathack - del 2: Idébearbetning

(totalt 50 min)

Utveckla den valda idén (25 min) 

Utveckla idén utifrån följande kategorier:

Målgrupp: Vem riktar sig idéen till? Vem behöver den? 

Resurser: Vad behövs för att genomföra idén?

Effekter: Vilka effekter skulle idén ge? Vem/vilka berörs? 

Riskanalys: Vilka risker/svagheter finns med idén? Vilka åtgärder skulle kunna minimera riskerna?

Om ni fastnar, testa samma metod som för den individuella brainstormingen tidigare i idéprocessen (sätt en timer och skriv individuellt på post-it-lappar under kategorierna)
Om det är ont om tid: dela upp arbetet mellan varandra i gruppen. Se till att skriva något på varje kategori.

Förbered presentation av idé (25 min)

 • Förbered en muntlig pitch - en kort och slagkraftig presentation - av idén. Visualisera idén med hjälp av exempelvis en enkel poster eller digital presentation. Se till att alla gruppen är delaktiga i presentationen.
 • Pitchen ska innehålla följande: Gruppnamn och vilka som ingår i gruppen, en förklaring av idén, vem/vilka idéen riktar sig till (målgrupp), vad som behövs för att genomföra idéen (resurser), vilka effekter idéen kommer generera och vem som påverkas av det (effekter), samt vilka risker/svagheter som finns med idén samt förslag på åtgärder (riskanalys). 
 • Öva på att presentera er idé.

Klimathack - del 3: Idépitch

(3 min pitch + 3 min feedback per grupp - totalt ca 60 min)

Eleverna pitchar sina idéer på lösningar för varandra och för eventuella gäster och jury. Efter varje pitch ger åskadarna och/eller juryn kort feedback till gruppen.

Hacket avslutas med att åskådarna eller juryn utser en vinnande idé.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll