LHU – egentligen ganska enkelt

Lärande för hållbar utveckling är inget sidospår, det ska skolorna arbeta med menar Skolverket. Samtidigt behövs politisk vilja och samordning för att minska trycket på rektorerna säger Sofia Lord, LHU-samordnare i Gävle kommun.

Skolverket: LHU en gemensam fråga för hela skolan

Egentligen är det ganska enkelt. Lärande för hållbar utveckling (LHU) är inget sidospår i undervisningen utan en direkt tillämpning av läroplanen. Så beskriver Karin Hahn, sakkunnig på Skolverket, i korthet vad LHU innebär. Lärande för hållbar utveckling är också ett av delmålen i Agenda 2030, och FN:s globala hållbarhetsmål som slår fast att elever ska få kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling.

– De begrepp som lyfts fram i lärande för hållbar utveckling, så som kritiskt tänkande, demokratiska arbetssätt, ämnesövergripande samarbeten och så vidare, står redan i läroplanen. Utmaningen är att få LHU till en gemensam fråga för hela skolan som alla kan känna sig delaktiga i, säger hon. Sedan gäller det att våga öppna skolan mot samhället och bjuda in andra aktörer till samverkan, poängterar Karin Hahn.

– I hållbar utveckling talar vi om vikten att ha olika perspektiv, jobba för delaktighet och ett kritiskt förhållningssätt. Hur ska vi göra det utan att titta oss omkring i samhället? Det blir väldigt svårt innanför klassrummets fyra väggar, säger Karin Hahn.

Genom att integrera LHU i skolverksamheten får eleverna arbeta med verkliga problem utan färdiga lösningar. Det lär dem att se komplexiteten i dagens samhällsutmaningar, understryker hon.

– Att få vara en tänkande elev som bidrar med egna funderingar och lösningar gör skolarbetet mer spännande. Och resultaten blir bättre, säger Karin Hahn.

Ansvaret för att skapa de strukturer som ger förutsättningar för LHU, ligger till stor del på rektorerna. Skolverket har tagit fram utbildningsmoduler för lärare och rektorer, och sedan hösten 2021 finns även en fortbildning på akademisk nivå för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

Gävle kommun satsar på LHU

– I Gävle har vi byggt upp ett nätverk med så kallade hållbarhetsombud, vanligtvis pedagoger, som träffas ett par gånger om året. De agerar sedan stöd åt skolledare och kollegor, säger Sofia Lord, miljöstrateg på Utbildning Gävle.

Som LHU-samordnare är hennes uppgift att stötta hållbarhetsombuden, hålla liv i nätverken och skapa möjligheter till kompetensutveckling.

– Vi ska helt enkelt driva processen för att få saker att hända. Skolledarna mäktar inte med att göra hela det här arbetet själva, säger Sofia Lord.

Hon anställdes i kommunen 2014 sedan politikerna fattat beslutet att satsa på lärande för hållbar utveckling. Den politiska viljan är en förutsättning för arbetet.

– Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att det är läroplanen vi vilar på. Men visst är det så att när politikerna prioriterar frågan och talar om för skolförvaltningen att de tycker det här är viktigt, då ger det effekt. Då avsätts tid och pengar till arbetet, säger Sofia Lord.

I Gävle finns nu en bank med pedagogiskt material och tips, det finns också samlad information om vilka aktörer som vill samarbeta med skolan och ett nätverk för tjänstepersoner i kommunala bolag.

– Vi skulle gärna bjuda in fler externa företag och organisationer. Intresset är stort, men vi måste överbrygga den osäkerhet som folk känner om hur det här ska gå till. Vad det innebär när man som företag eller organisation erbjuder samarbete med skolorna, säger Sofia Lord.

Många skolor som börjar arbeta med lärande för hållbar utveckling kommer snabbt till en punkt när de inser att den fysiska skolmiljön inte lever upp till kraven. I Gävle har man därför initierat ett samarbeta med flera olika aktörer inom kommunen.

– Det kanske inte finns någon källsortering och inga bra cykelställ på skolgården, men sådana saker är viktiga förutsättningar för att barn och elever ska kunna praktisera hållbara beteenden även i det lilla. Det är grunden till att de ska börja vilja agera hållbart på en mer samhällsförändrande nivå, säger Sofia Lord.

Lärande för hållbar utveckling handlar om att integrera ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Lärande för hållbar utveckling innebär undervisning som karaktäriseras av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

Skolutmärkelser för hållbar utveckling
Två sätt hur din skola kan arbeta strategiskt med lärande för hållbar utveckling:

Fortbildningstips för lärare och rektorer

Denna artikel är författad av Görrel Espelund, frilansjournalist.

Nyckelord: Whole school approach, skolutveckling, skolledare, rektor, förstelärare, systematiskt kvalitetsarbete, framtidens skola, läroplan, klimatundervisning, miljögrupp, hållbarhetsgrupp, samarbete, samverkan, skola och samhälle, leda, organisera, LHU.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll