Malmöskolor för hållbar utveckling

Naturskyddsföreningen samarbetar med Malmö stad för att främja skolors arbete med hållbar utveckling. I projektet Malmöskolor för hållbar utveckling med start våren 2019 samarbetade vi med tre grundskolor för att identifiera och implementera strukturer för att arbeta aktivt och långsiktigt med lärande för hållbar utveckling (LHU).

Lärande för hållbar utveckling, LHU, innebär att utforska och sammankoppla frågor som rör ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. Undervisningens innehåll kan förstärkas av att hållbarhetsfrågorna återspeglas i skolans fysiska miljö, i undervisningsmetoderna och i arbetet med strategisk utveckling och elevers delaktighet.

Ett sätt att ta detta helhetsgrepp är att arbeta för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling eller Håll Sverige Rents lärandeprogram Grön Flagg. En utmärkelse är ett sätt att arbeta med systematisk skolutveckling som dessutom visar omvärlden att skolan prioriterar hållbar utveckling.

Malmöskolor för hållbar utveckling

Projektet Malmöskolor för hållbar utveckling genomfördes 2019-2020 som ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Malmö stad med syftet att främja skolors arbete med hållbar utveckling. Genom projektet ville vi öka vår kunskap om hur vi kan stötta skolor i deras hållbarhetsarbete och i förlängningen inspirera ännu fler skolor att arbeta strategiskt med hållbar utveckling.

Under våren 2019 inledde vi samarbetet med tre skolor i Malmö - Apelgårdskolan, Kryddgårdsskolan och Oxievångsskolan - som ville jobba med både ramar och innehåll för skolans hållbarhetsarbete. Skolorna fick under processledda träffar stöd i att identifiera behov och ta fram en plan för att arbeta långsiktigt med LHU som tydligt kopplar till kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och/eller utvecklingsområdena i lärandeprogrammet Grön Flagg.

lhu, sol, skolverket, lärande, för hållbar, utveckling
Lärande för hållbar utveckling handlar om att ta helhetsgrepp kring frågor som rör hållbar utveckling, solstrålarna visar några exempel på sådana frågor. Källa: Skolverket.

Deltagande skolor har också kopplat arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling. Centrala delar i skolornas arbete har också varit strategisk skolutveckling, ämnesövergripande arbete, elevinflytande och samverkan med det omgivande samhället.

Skolornas arbete

Oxievångsskolan har satsat på helhetsgrepp i hållbarhetsarbetet med tydlig koppling till de globala målen. För att stärka och utveckla arbetet har skolan satsat särskilt på elevdemokrati, kommunikation, kompetensutveckling samt att hitta sätt att synliggöra den röda tråden i arbetet som löper genom hela skolans verksamhet. Tidigt 2021 tilldelades skolan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Malmöskolor, Oxievångsskolan, Malmö, skola, för, hållbar, utveckling
Oxievångsskolans hållbarhetsarbete under 2020-2021 kopplat till alla sjutton globala mål. Illustratör: Elin Turesson.

Apelgårdsskolan tog våren 2019 sikte på att bli en Grön flagg-skola. Ett Grön flagg-råd startades på skolan och läsåret 19/20 gjorde de sin första Grön flagg-resa. Arbetet hade detta år särskilt fokus på temat skräp och avfall. Våren 2020 fick de sin gröna flagga! Läsåret 2020-2021 fortsatte Grön flaggarbetet, då med temana livsstil, hälsa och omvärld.

Malmöskolor, Apelgårdsskolan, grön, flagg, hållbarhetsarbete
Apelgårdsskolans hållbarhetsarbete läsåret 2020-2021 illustrerat med exempel på aktiviteter med koppling till de globala målen och till de teman skolan valt för årets Grön flagg-arbete. Illustratör: Elin Turesson

Kryddgårdsskolan hade tidigare medverkat i projektet Energismart skola - ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Malmö stad 2016-2017 med syfte att testa metoder för energismarta vanor på skolan. Genom projekt Malmöskolor för hållbar utveckling lade skolan i ytterligare en växel i hållbarhetsarbetet. I december 2019 tilldelades skolan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Bilder från projektet

Malmöskolor, fortbildning, Malmö

Bild 1 av 8 Kryddgårdsskolan. Fortbildningsdag i utomhuspedagogik med lärare och fritidspedagoger.

Malmöskolor, fortbildning, Malmö

Bild 2 av 8 Kryddgårdsskolan. Fortbildningsdag i utomhuspedagogik med lärare och fritidspedagoger.

Kryddgårdsskolan, Malmöskolor, Köpenhamn, skolträdgård

Bild 3 av 8 Kryddgårdsskolan. Studiebesök med hela personalen till Köpenhamns skolträdgårdar juni 2019.

Kryddgårdsskolan, Malmöskolor, Ellebjerg, skole

Bild 4 av 8 Kryddgårdsskolan. Studiebesök med hela personalen till Ellebjerg skole skolträdgård, Köpenhamn.

Kryddgårdsskolan, Malmöskolor, lärare, pedagoger, naturskola

Bild 5 av 8 Kryddgårdsskolan. Studiebesök med hela personalen till Köpenhamns naturskola.

Kryddgårdsskolan, prylar, Malmöskolor

Bild 6 av 8 Kryddgårdsskolan. "Onödiga prylar" som eleverna tagit med sig till ett skolarbete om konsumtion och hållbar utveckling.

Malmöskolor, takträdgård, Augustenborg

Bild 7 av 8 Apelgårdsskolan. Kickoff för hållbarhetsarbetet augusti 2019 med workshops och besök på Augustenborgs takträdgårdar.

Apelgårdsskolan, Malmö, Malmöskolor, Naturum, havsambassadör, Öresund, tävling

Bild 8 av 8 Apelgårdsskolan. Apelgårdselevers bidrag till hur området kring Marinpedagogiskt center skulle kunna göras mer attraktivt för unga och hur utemiljön skulle kunna användas i pedagogiskt syfte för att lära besökare mer om havet och hållbar utveckling. 

LHU-guide

Här finns en guide för alla som vill ha inspiration och verktyg till att leda och genomföra lärande för hållbar utveckling.

Guiden bygger på erfarenheter från olika skolutvecklingsprojekt och dialog med skolor (däribland skolorna i Malmöskolor-projektet), skolutvecklare och forskare.

LHU-årshjul

Årshjulet innehåller förslag på olika teman, dagar och globala mål att uppmärksamma och arbeta kring vid olika tillfällen under året – som delar i det aktiva arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Vid frågor om projektet, kontakta:

Agnes Vungi, projektledare, Naturskyddsföreningen

Telefon: 0722-52 32 87

Åsa Hellström, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad

Telefon: 0733-35 21 29

Nyckelord: Whole school approach, leda för hållbar utveckling, skolledare, rektor, förstelärare, skolutveckling, hållbarhetsarbete, systematiskt kvalitetsarbete.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll