Rapport: Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på (2017)

I rapporten kartläggs kommunernas arbete med lärande för hållbar utveckling. Den lyfter också vilka former av stöd kommunerna anser sig behöva för att utveckla sitt arbete med lärande för hållbar utveckling, LHU.

För att nå målet om en hållbar och rättvis värld måste hållbarhetsfrågorna ha en central plats i den svenska skolan.

2013 genomförde Naturskyddsföreningen en enkätundersökning bland Sveriges kommuner i syfte att få kunskap om hur kommunerna arbetar med lärande för hållbar utveckling i skolorna. Resultatet var nedslående och visade på brister både hos staten och kommunerna.

2017 följde vi upp undersökningen för att kunna presentera en uppdaterad bild. Resultatet av uppföljningen är delvis nedslående. Läget var i stort sett oförändrat samtidigt som några kommuner bedriver ett gott stödjande arbete inom lärande för hållbar utveckling. Exempel på sådana kommuner listas i rapporten.

I många kommuner har Agenda 2030 inte fått någon effekt alls i skolan. Särskilt anmärkningsvärt är att det ser ut att vara slumpartat vilka elever som får en utbildning som genomsyras av hållbar utveckling. Samtidigt konstaterar vi att det finns ljusglimtar. I undersökningen finns flera positiva exempel på kommuner som arbetar med LHU. Det finns också en kommunal efterfrågan på stöd och statliga insatser för att främja lärandet för hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningens förslag på åtgärder

  • Att regeringen följer rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets utvärdering av lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling.
  • Att Skolverket får i uppdrag att göra en genomlysning av arbetet med lärande för hållbar utveckling i landets skolor.
  • Att Skolinspektionen får i uppdrag att särskilt granska arbetet med LHU i landets skolor samt att ta fram verktyg för kontinuerlig redovisning av arbetet med kvalitetssäkring som inkluderar LHU.
  • Att kommunerna (och i förekommande fall enskilda huvudmän) påbörjar eller fortsätter implementeringsarbetet med LHU för att ge skolor likvärdiga förutsättningar att uppfylla skollagstiftning och läroplansmål kring hållbar utveckling.
  • Att kommunerna inom ramen för det folkbildningsuppdrag som följer med Agenda 2030 tillhandahåller resurser och stöd för skolor för att uppfylla det globala delmålet 4.7 som handlar om utbildningens roll för en hållbar utveckling.

Nyckelord: whole school approach, skolledare, skolutveckling, skolhuvudmän, lärarutbildning, lärande för hållbar utveckling, globala målen för hållbar utveckling, kommunalrapport, LHU, LHU-rapport, rapport

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll