Rektorskurs vid Stockholms universitet

Sedan hösten 2021 medverkar Naturskyddsföreningen i en ny kurs på Stockholms universitet för skolledare om att leda och organisera lärande för hållbar utveckling.

Anmälan till läsår 2024-2025 är öppen till 15 april 2024.

"Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare" är en kurs på 7,5 högskolepoäng för rektorer eller andra med motsvarande ledningsfunktion inom skolväsendet. Utbildningen syftar till att deltagarna ska utveckla vetenskapligt grundade kunskaper i och verktyg för att leda skolans organisatoriska förändringsarbete för att skapa och upprätthålla en organisering där lärande för hållbar utveckling (LHU) blir en naturlig del av verksamheten. Kursdeltagarna får bland annat:

  • Påbörja ett organisatoriskt utvecklingsarbete på skolan under kursens gång.
  • Utbyta och diskutera erfarenheter med varandra och kursledarna.
  • Möta verksamma skolaktörer inom LHU, som Den globala skolan, Skolinspektionen och Naturskyddsföreningen.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och varvas mellan fysiska träffar på kursgård och digitala seminarier. Naturskyddsföreningen är en av de externa aktörer som Stockholm universitet valt att involvera i utbildningen. Vi bidrar till kursens innehåll genom många års erfarenhet av skolutveckling för LHU och bevakning av implementeringen av LHU i Sverige.

Kursansvarig berättar mer

Michael Håkansson är lektor i didaktik och ansvarig för kursen Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare vid Stockholms universitet.

Varför är det nödvändigt med en särskild kurs i lärande för hållbar utveckling för skolledare?
Utan skolledningens stöd blir arbetet helt beroende av enskilda, engagerade individer som brinner för detta. Lärande för hållbar utveckling kräver att man skapar en tydlig och klar organisation som gör arbetet beständigt. Det här är en praktiskt inriktad kurs som vi ger digitalt och som inte bara handlar om hur man skapar en organisation för LHU. Skolledarna påbörjar organiseringen samtidigt som de går kursen och efter varje kurstillfälle får deltagarna en uppgift som ska genomföras. Till exempel är en uppgift efter första kurstillfället att bilda en LHU-grupp på skolan.

Varför är LHU viktigt att arbeta med?
Därför att allt ingår i hållbar utveckling. Det handlar i grunden om hur sociala relationer samverkar med ekonomiska och ekologiska system. De tre systemen är odelbara. Nästan hela läroplanen går att inkludera i LHU. En av de stora utmaningarna är att ge lärarna tid att utveckla och inkludera läroplanens delar till att förhålla sig till hållbar utveckling i sin ämnesundervisning.

Krävs det en ny organisation för att arbeta med LHU?
Ja. Eller framför allt att förstå vad som krävs för att en organisatorisk förändringsprocess ska bli lyckad. Därför omfattar den här kursen expertis på LHU, men också en expert på organisering, och Naturskyddsföreningen som arbetat mycket praktiskt med frågorna i olika skolor. Det är viktigt att skolledarna förstår vad LHU har för karakteristik och vad som krävs för att genomföra LHU på ett autentiskt och kreativt sätt. Det finns exempelvis krav på samverkan med omgivande samhälle, och att eleverna ska vara med och påverka innehållet i undervisningen. Helst borde det finnas en kurs för skolchefer också för att skolledarna ska få stöd från sina huvudmän.

Är LHU svårt?
Det är lätt att bara ett perspektiv hamnar i fokus, men det är samverkan mellan det sociala, ekologiska och ekonomiska perspektivet som tillsammans utgör hållbar utveckling. Det är också vad som gör LHU komplext och ämnesöverskridande. Det gäller att hitta bra exempel som belyser detta för eleverna. Min utgångspunkt är att hållbar utveckling handlar om konflikter på individ-, grupp- och samhällsnivå. Olika aktörer tar olika beslut grundat på sina förutsättningar och utgångspunkter. LHU gör eleverna medvetna om komplexiteten i olika samhällsfrågor när olika perspektiv ställs mot varandra.

Läs mer om kursen:

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll