Vad är ett skyddat hav?

Våra hav är i kris. Därför har världens ledare enats om att skydda minst 10 procent av haven till 2020. Men vad innebär egentligen skyddet och görs det tillräckligt för att bromsa utvecklingen?

En försvinnande liten del av haven är idag skyddade från människans förödande framfart. Detta trots alarmerande rapporter om att haven är i kris. För att bromsa utvecklingen har forskare och beslutsfattare enats om att skapa marina skyddade områden. Tanken är att skapa oaser i havet där djur och växter kan utvecklas och återhämta sig.

Världens länder har kommit överens om delmålet att skydda minst 10 procent av haven till 2020. När den här artikeln skrivs är det kort om tid kvar till dess, endast 8 procent av haven är skyddade, och det skydd som upprättats är sällan tillräckligt. Många områden är bara utmarkerade rutor på en karta utan regler som förhindrar skadlig verksamhet. Även i Sverige tillåts fiske i nästan alla svenska skyddade områden, även storskaligt fiske.

Rätt skydd på rätt plats

Skyddade områden kan se ut på olika sätt och skyddas på olika nivåer. Områden kan till exempel vara:

  • Strikt skyddade; helt skyddade från till exempel fiske eller utvinning av naturresurser.
  • Delvis skyddade; här tillåts visst fiske eller annan verksamhet som anses som hållbar.
  • Skyddade genom traditionell förvaltning av urfolk och lokalsamhällen.

Bara två procent av världens hav har idag ett strikt skydd. Trots att forskarvärlden är enig om att förbud mot fiske och annan exploatering gör störst skillnad, om vi ska hinna bromsa utvecklingen, tillåts fortfarande den här typen av verksamhet i de flesta skyddade områden, så även i Sverige.

FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) och den globala hållbarhetsagendan (Agenda 2030) har utformat rekommendationer kring skyddade områden. Förutom att hindra människans utnyttjande av naturen måste också skyddet införas på rätt platser.

Det är till exempel extra viktigt att skydda områden
- med många olika typer av växt- och djurarter,
- där känsliga eller hotade arter lever,
- som fungerar som barnkammare för fiskar eller havslevande däggdjur,
- och områden som redan skadats av människan är värda att skyddas, det ger nämligen havets ekosystem en möjlighet att återhämta sig.

Samtidigt som havet skyddas behöver människor fortfarande ges möjlighet att använda sig av havets resurser. Det kan vara en svår men viktig balansgång. Detta är speciellt viktigt i låginkomstländer där många människor ofta är helt beroende av hav och fiske för sin överlevnad.

Om 10 procent av haven skyddas, räcker det då?

Även om målet kring 10 procent skyddat hav skulle uppnås är det långt ifrån tillräckligt för att stoppa den negativa utvecklingen. Forskare menar att minst 30 procent av våra hav måste skyddas från mänsklig aktivitet med ett skydd som utformats på rätt sätt.

Naturskyddsföreningen arbetar för att skyddade områden inte bara ska vara skyddade på pappret. Etablering av skyddade områden ska även ske i samråd med lokalbefolkningen och med hänsyn till försörjning, lokal kunskap och hållbar och inkluderande förvaltning.

Naturskyddsföreningen arbetar för
- att värna känsliga kuster mot skadlig verksamhet,
- ett hållbart fiske och skonsammare fiskemetoder,
- att viktiga kustekosystem såsom mangrove, sjögräs och korallrev ska skyddas från skövling och skadliga fiskemetoder,
- att stoppa giftiga kemikalier och mot övergödning från jordbruket.

Vi driver även projektet Skyddat hav, ett projekt som syftar till att skyddade områden inte bara ska vara skyddade på pappret.

För att skydda havets invånare krävs kraftfulla åtgärder från världens länder. Det är hög tid att ansvariga politiker går från ord till handling och skapar den förändring som krävs.

Ge en gåva till havet

Varje krona gör skillnad för havets hotade arter och livsmiljöer!