Skansen

Skansen är Sveriges äldsta och mest välbesökta djurpark och kulturhistoriska friluftsmuseum.

Sedan våren 2015 samarbetar Naturskyddsföreningen med Skansen kring uppfödning av vitryggiga hackspettar. Den vitryggige hackspetten är akut hotad. Hackspettens hem, lövskogar med mycket död ved, har skövlats till förmån för mer lönsamma gran- och tallskogar. Där är det svårt för vitryggen att hitta föda och bygga bo. Genom att föda upp vitryggsungar som vi sen placerar ut i välmående lövskogar vill vi att vitryggen på sikt återigen blir ett naturligt inslag i våra skogar.

Skansen har mycket kompetenta djurvårdare och erfarenhet av bevarandeprojekt för hotade arter. Naturskyddsföreningen ser därför ett stort värde i att samarbeta och sprida information kring det arbete för vitryggig hackspett som föreningen driver.

Sedan 1994 samarbetar vi även kring Fjärilsträdgården på Skansen. Där ordnar vi regelbundet aktiviteter för att skapa kännedom kring vikten av biologisk mångfald och minskning av kemikalieanvändning i trädgårdar och parker.

Naturskyddsföreningen genomför även Natursnoksaktiviteter på Skansen samt anordnar en presskonferens på Skansen i samband med det årliga eventet SM i fågelholk.