Vitryggig hackspett

De är drygt 20, men det behövs 250 vitryggiga hackspettar för att trygga artens överlevnad i Sverige. Det finns därför en akut risk att arten helt kommer att försvinna från våra skogar, och det vore ett sorgligt betyg för Sveriges naturvård.

Vi behöver pengar till uppfödning, utplantering och stödutfodring!

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av Sveriges mest hotade arter och idag finns det endast drygt 20 individer kvar i landet. Den har höga krav på livsmiljö och signalerar goda förutsättningar för över 200 andra hotade och rödlistade arter som exempelvis cinnoberbagge, strandskinnlav och skogsduva. Om vitryggen inte kan räddas riskerar även dessa att försvinna. 

> Bekanta dig mer med vitryggen

Varför finns det så få vitryggar?

För att överleva behöver vitryggen skogar med äldre lövträd och mycket död ved. Men lövskog är inte lika lönsamt som gran och tall, så skogsindustrin har undan för undan ersatt lövträden och vitryggens livsmiljö har drastiskt minskat. 

> Så här gillar vitryggen sina skogar

Vad gör vi för att rädda vitryggen?

Sedan 1990 har Naturskyddsföreningen drivit Projekt vitryggig hackspett inriktat på att skydda vår mest sällsynta skogsfågel och dess livsmiljö. Det här är vad vi gör:

  • Vi arbetar för att bevara och restaurera värdefulla lövskogar i samarbete tillsammans med ideella eldsjälar och i samverkan med flera länsstyrelser, skogsägare och skogsbolag.
  • I samarbete med andra aktörer föder vi upp, släpper ut och stödutfodrar vitryggar. 
  • Vi arbetar nationellt för en ny skogspolitik och för att EU:s lagar om skydd av arter och FN:s konventioner ska följas. 

> Läs mer om Projekt vitryggig hackspett

Hur går det?

I år har vi glädjande nog funnit vitryggspar på fyra lokaler och häckningar har skett på tre av dessa platser. Totalt har det resulterat i 11 ungar. 

> Ljus vår för den hotade vitryggiga hackspetten

Så här ser det ut när vi ringmärker vitryggsungar för att bättre kunna följa och hjälpa dem genom livet:

Den vitryggiga hackspetten behöver din hjälp

Med ditt stöd kan vi rädda den i Sverige akut hotade vitryggiga hackspetten och dess skogar.