En fossilfri värld

Tack vare att samhällen över hela världen har ställt om i grunden har vi lyckats vända trenden med ökad global uppvärmning. Därmed har vi undvikit de värsta klimatrelaterade effekterna. Det här är vår vision för en fossilfri värld.

I en fossilfri värld får människor sin energi från 100 procent förnybara och hållbara energikällor. De som har möjlighet producerar sin egen el och värme genom egna eller samägda anläggningar. Den sammanlagda energianvändningen har minskat och allt mindre energi går till spillo. I den fossilfria världen är vi dessutom bättre på att hushålla med energin – utan att det går ut över vår livskvalitet.

Minskat transportbehov

Våra städer och samhällen är byggda så att vi lätt kan ta oss dit vi vill på ett fossilfritt och smart sätt. Trafiken har minskat i hela landet och det är enkelt att ta sig fram till fots, med cykel eller med kollektiva färdmedel i såväl städerna som på landsbygden. Allt fler samåker och delar färdmedel med varandra istället för att äga egna bilar. Det totala antalet bilar har minskat och de bilar som fotfarande finns används endast där de behövs som mest. Vi har dessutom mer lokalproducerade varor, vilket bidrar till ett minskat transportbehov.

Tågförbindelserna både inom och till och från Sverige är utbyggda. Ett besök på kontinenten är bara en resa med nattåg bort. Själva resan anses numera vara en viktig del av upplevelsen.

Politiska mål med hållbarhet i fokus

I den fossilfria världen ryms det ekonomiska systemet inom planetens gränser. Samhällets utveckling mäts i långsiktig social och ekologisk hållbarhet. Hållbarhet är därför det överordnade målet för politiken, inte ekonomisk tillväxt. Tack vare det använder vi inte mer råvaror eller resurser än vad som är miljömässigt hållbart på kort och lång sikt.

Kraftfulla politiska åtgärder har styrt bort samhället från ständigt ökad materiell produktion och konsumtion. Numera bygger, tillverkar och konsumerar vi endast det vi verkligen behöver för att leva ett meningsfullt liv och vi delar såväl varor som tjänster med varandra. De material som används är giftfria och går att återanvända och materialåtervinna. Material som tidigare tillverkats av fossil eller annan icke-förnybar råvara tillverkas nu av hållbara förnybara eller återvunna material. Våra hus byggs till exempel i trä och av andra förnybara eller återanvända, giftfria, material.

Rättvis omställning

Basnäringar som skogs- och gruvindustri är nu en del av den cirkulära ekonomin. Skogsbruket bedrivs hållbart inom naturens gränser och är anpassat för att gynna en hög biologisk mångfald. Nya gruvor öppnas endast i sällsynta fall, eftersom återvinningen av metaller och mineral närmar sig hundra procent för de flesta produkter.

Den nödvändiga omvandlingen av ekonomin har skett genom en rättvis omställning. Bakom oss ligger omfattande insatser, men i Sverige har alla nu alla regioner och alla människor förutsättningar att ställa om till ett hållbart samhälle. Omställningens kostnader har delats av alla och alla får ta del av samhällets resurser på lika villkor. Därför finns det nu utökade möjligheter för människor att leva och verka på ett hållbart sätt i både städer och på landsbygd.

Välmående och motståndskraftiga ekosystem

Tack vare en målmedveten och långsiktig satsning på att restaurera och skydda ekosystem och en samhällsplanering som utgår från platsens naturliga förutsättningar är samhället väl rustat för att klara av de klimateffekter som ändå sker. Skogar, våtmarker och rinnande vatten har restaurerats och fått tillbaka en hög artrikedom, vilket minskat risken för översvämningar, bränder och vattenbrist.

Tack vare att samhällen över hela världen har ställt om i grunden har vi lyckats vända trenden med ökad global uppvärmning. Därmed har vi undvikit de värsta klimatrelaterade effekterna.

Hela Sverige ställer om 

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige! 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll