Så kan värdefull natur restaureras och återskapas

Förlusten av biologisk mångfald är så omfattande att vi inte kan förlita oss på enbart mer skydd – även restaurering och återskapande av natur krävs.

Restaurering och återskapandet av naturliga miljöer är en kritisk del i att motverka och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Såväl globalt som nationellt försvinner arter i en alarmerande takt. Enbart i Sverige finns nästan 5 000 rödlistade arter – i världen riskerar tre fjärdedelar av alla arter att försvinna inom de närmsta århundraden om vi inte hejdar artutrotningen. Förlusten beror dels på exploatering av naturområden men också på klimatförändringar, föroreningar och ohållbart nyttjande av naturresurser som fiskbestånd och skogar.

Det är enklare och mer kostnadseffektiv att skydda värdefull natur än att restaurera och återskapa den. Men skydd är inte alltid tillräckligt för att hindra att arter slås ut.

Där förstörelsen av ekosystem har gått för långt är restaurering och återskapande av viktiga naturmiljöer nödvändigt.

Så kan restaurering av natur gå till

Restaurering kan ske på olika sätt. Restaurering med hjälp av passiva metoder innebär att man tar bort negativ påverkan – som till exempel bottentrålning – och låter ekosystemet återhämta sig. Aktiv restaurering av natur innebär att man återskapar fungerande ekosystem – till exempel genom att röja igenvuxna betesmarker, återplantera ålgräsängar i haven eller täppa igen diken.

Skriv under för naturen

Under våren och sommaren 2023 kommer EU:s beslutsfattande institutioner att förhandla och besluta om EU-kommissionens förslag om en ny EU-förordning om restaurering av natur. Inför det vill vi uppmana att tala om för vår beslutsfattare att det här är viktigt och att förslaget inte får utvattnas. Agera genom att klicka på knappen här nedanför (som leder till Restore Natures webbplats), fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret på sidan och skicka det förskrivna mejlet.

Varför är det viktigt att återskapa och restaurera natur?

Återskapandet och restaurering innebär inte bara att naturen ges en möjlighet att läka. Det är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden, skapa tillräckliga livsmiljöer åt hotade arter och för att återskapa viktiga ekosystemtjänster. Naturen är dessutom ett viktigt verktyg för att motverka klimatförändringar.

I Sverige är ålgräsängar och våtmarker två exempel på värdefulla miljöer som inte bara rymmer en hög biologisk mångfald utan som även lagrar och binder koldioxid från atmosfären.

Som exempel står torrlagda, före detta, våtmarker för utsläpp som motsvarar 20 procent av Sveriges totala växthusutsläpp. Det är lika mycket utsläpp som vägtrafiken. Återskapas våtmarker minskar också utsläppen.

Ny EU-förordning om restaurering av natur 

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald och i den fastställs det att EU-kommissionen ska presentera ett rättsligt bindande mål för restaurering i syfte att minska förlusten av biologisk mångfald. I början av 2021 bjöd EU-kommissionen in till ett öppet samråd där allmänheten gavs möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. I samband med det startade organisationerna BirdLife International, Världsnaturfonden och Europeiska miljöbyrån (EEB), där Naturskyddsföreningen är medlem, ett upprop med målet att minst 100 000 européer skulle svara på EU-kommissionens samråd och kräva en stark lagstiftning. Namninsamlingen avslutades i april 2021 och 104 188 skrev under! 

Sommaren 2022 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en ny förordning om restaurering av natur. Ett mycket efterlängtat förslag där slutsatsen är tydlig att frivilliga åtgärder inte är tillräckliga och att det behöver rättsligt bindande mål för restaurering till 2030. Målet är att 20 procent av unionens land- och havsområden ska restaurerats till år 2030 och att alla ekosystem senast 2050 är återställda, motståndskraftiga och tillräckligt skyddade.  

Skriv under för naturen

Under våren och sommaren 2023 kommer EU:s beslutsfattande institutioner att förhandla och besluta om EU-kommissionens förslag. Det är mycket viktigt att förslaget inte urvattnas och blir mindre ambitiöst än det förslag som ligger på bordet. Därför vill vi uppmana att tala om för vår beslutsfattare att det här är viktigt.

Agera genom att klicka på knappen här nedanför (som leder till Restore Natures webbplats), fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret på sidan och skicka det förskrivna mejlet.

Naturskyddsföreningen anser att:

  • Naturskyddsföreningen står bakom förslaget till naturrestaureringsförordning och instämmer med EU-kommissionens slutsats att frivilliga åtgärder inte är tillräckliga.
  • Naturskyddsföreningen föreslår att det övergripande målet formuleras som 20 procent av landekosystem och 20 procent av akvatiska ekosystem restaurerade till 2030, snarare än 20 procent kombinerat.
  • Naturskyddsföreningen vill understryka att den mest effektiva restaureringen i marina ekosystem ofta är passiv, vilket innebär att restaureringsåtgärder främst handlar om mer eller mindre strikt skydd och att begränsa eller helt förbjuda extrahering och exploatering.
  • Naturskyddsföreningen välkomnar kravet om att medlemsländerna ska inventera och åtgärda vandringshinder i vattendrag men anser att målet måste vara skärpas ytterligare.
  • Naturskyddsföreningen menar att förslagen som rör odlingslandskapet kan bidra till att driva den nödvändiga förändring i lantbrukets struktur och utveckling som krävs för att livsmedelsproduktionen ska ges möjlighet att bli en del av natur- och klimatkrisens lösningar.
  • Naturskyddsföreningen tillstyrker ett separat mål om återvätning av organogena jordar men menar att förslaget måste stärkas så att den utdikade skogsmarken också inkluderas.
  • Naturskyddsföreningen välkomnar de konkretiseringar och krav som lagförslaget innebär för skogen, både vad gäller skydd av de sista naturskogarna och restaurering.
  • Naturskyddsföreningen anser att det behövs skärpningar när det gäller undantagsreglerna och de mekanismer som säkerställer att medlemsländerna utformar restaureringsplaner och rapporterar i enlighet med regelverket.
  • Läs mer i vårt yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.
natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 1

Relaterat innehåll