Värna vårt strandskydd – stränderna är till för alla

Gillar du att bada, fiska, åka skridskor eller vandra längs stranden? Eller lägga till med båten i en stilla badvik? Tack vare strandskyddet har alla i Sverige tillgång till stränder. Strandskyddet är också oumbärligt för de djur och växter som lever här. Men strandskyddets framtid är oviss.

Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1950-talet. Syftet är att ge alla människor tillgång till strandområden och att värna växt- och djurliv. Se vår film och lär dig mer om strandskyddets historia och hur det ser ut idag:

rKNIkIT9ej0 poster image

Ett fungerande strandskydd är viktigt av flera skäl:

1. En viktig del av allemansrätten 

Både stränderna och vattnet utanför omfattas av allemansrätten och ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen. Utan strandskyddet skulle vi inte kunna bada, fiska, surfa, åka skridskor eller vandra på stranden på samma sätt som idag.  

adults only, beach, blonde, carry, cloud, color image, day, full-length, horizon, horizon over water, horizontal, leisure, light effect, long hair, nature, nynashamn, on the move, one person only, one woman only, outdoors, point of view, rear view, recreational activities, scandinavia, sea, sport, standing, stockholm archipelago, surfing, sweden, toro, water, waves, weather, wetsuit, wind, woman, surfare, surf, våtdräkt, stenar, blåst, klippor, surfbräda,

2. Världsunikt skydd för den biologiska mångfalden

Sverige är unikt – det finns nästan inga andra länder som har skyddat sina stränder på samma sätt som gjorts här sedan 1950-talet. Tack vare vårt strandskydd har vi orörda stränder som sjuder av liv. Men när ett område väl bebyggs går det inte att vrida tillbaka klockan – ett upphävt strandskydd är för det mesta oåterkalleligt för friluftsliv och natur. 

Den värdefulla natur som finns i strandområden är viktig för den biologiska mångfalden. Många vattenlevande organismer är beroende av orörda strandnära livsmiljöer – de är bland annat barnkammare åt många fiskar. Av landets rödlistade arter är cirka en tredjedel knutna till strand- och vattenmiljöer. För dem är ett fungerande strandskydd livsavgörande.  

Soluppgång över vatten.

3. Strandskydd, en hjälp att tackla klimatutmaningar

De pågående klimatförändringarna leder till att vädret blir mer oförutsägbart och vi måste bli bättre på att anpassa oss. Strandskyddet är ett bra skydd mot effekterna av extrema skyfall och översvämningar, eftersom reglerna styr bort ny bebyggelse från den riskabla vattenlinjen. 

Bevuxen mark som inte är hårdgjord eller bebyggd har en förmåga att behålla vatten och dämpa översvämningar. Den kan också filtrera och mildra utsläpp från översvämmade avlopp och dagbrunnar. 

Vårt strandskydd bidrar därför till att vi i Sverige står bättre rustade för ett mer extremt väder som kommer när klimatet förändras. Att börja bygga mer nära vatten nu vore därför ett stort misstag. 

Hur fungerar strandskyddet? 

Strandskyddet gäller över hela landet och vid stränder, hav, insjöar och vattendrag. Området som skyddas är normal 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Om det behövs för att uppfylla strandskyddets syften kan strandskyddet ibland utökas upp till 300 meter. 

klippor, man, solnedgång, hav, havsklippor, siluett,

Inom ett område som omfattas av strandskydd får nya byggnader eller anläggningar inte uppföras. Hur en byggnad används får inte heller förändras, genom att exempelvis bygga om en fiskebod till ett fritidshus, om det hindrar andra människor från att vara där. Det är inte heller tillåtet att exempelvis bygga bryggor eller sätta upp stängsel. 

Byggnationer som används för fiske, jordbruk, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från strandskyddet, om de måste ligga inom strandskyddat område för att fylla sin funktion. 

Strandskyddet är hotat 

2009 gjordes strandskyddslagstiftningen om och det blev lättare för kommuner att ge strandskyddsdispenser. Kommuner har getts möjlighet att peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (även kallat LIS-områden). Syftet med dessa områden är att  gynna den regionala och lokala utvecklingen på landsbygden långsiktigt. I dessa områden finns större möjligheter att ge dispenser från strandskyddsreglerna. 

Strandskyddet har länge varit en het politisk fråga. Röster har höjts för att göra det lättare att göra undantag i strandskyddet, särskilt på landsbygden, detta trots att lagändringen 2009 ökat möjligheterna till undantag rejält. Centern, Moderaterna, Sverigedemokraterna och flera andra partier har velat luckra upp strandskyddet ytterligare.

Strandskyddsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen 14 december 2020. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet – bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det fritt fram att lätta på strandskyddet även i kust- och skärgårdsområden. Om förslaget blir verklighet skulle det innebär att vår allemansrättsliga tillgång till stränder är hotad och att det kommer att bli ännu svårare att leva upp till Sveriges miljömål. Vi vill se ett fortsatt starkt, generellt strandskydd som skyddar allas vår rätt till orörda stränder, värnar om strändernas ekosystem och hjälper oss stå emot klimatförändringar.

Vi måste värna strandskyddet 

Stränderna är värdefulla och till för alla. Strandskyddet hjälper oss att tackla klimatutmaningar, värna den biologiska mångfalden och är en viktig del av allemansrätten. 

Naturskyddsföreningens uppmanar regeringen att:

  • Behålla det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.
  • Utöka strandskyddets syften med ett tredje syfte som innebär att strandskyddet även ska bevara strandzonens ekosystemtjänster i form av vattenrening, kolinlagring, buffrande av höga flöden med mera.
  • Skärpa strandskyddet i områden med högt exploateringstryck.
  • Beakta kumulativa effekter i samband med strandskyddsbeslut.
  • Begränsa eventuella lättnader i strandskyddet till glesbygd och inte tillåta att kust- och skärgårdsområden och de stora sjöarna omfattas.

Mer om strandskyddet:

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 9

Relaterat innehåll