Varför ska man skydda naturen?

Naturen är viktig för miljön och för djurs och människors välmående. Därför behöver den skyddas så att arter inte utrotas och så att människor kan få tillgång till natur- och kulturupplevelser, både idag och i framtiden. 

Fler faktablad om naturskydd:

Det finns två huvudskäl för att skydda natur: 

1. Miljönytta: Många hotade djur och växter är beroende av en viss sorts natur. Den behöver skyddas för att inte arterna ska utrotas. Skyddad natur bidrar också med många ekosystemtjänster – gratistjänster åt mänskligheten, så som att rena luft och vatten och att pollinera grödor. 

2. Naturupplevelser: Naturen skyddas för att människor ska få tillgång till natur- och kulturupplevelser, både nu och i framtiden.

1. Miljönytta 

Skyddad natur bidrar till biologisk mångfald 

Biologisk mångfald kan beskrivas som variation i naturen. Ett område med biologisk mångfald har många olika naturtyper, till exempel skogar, sjöar, gläntor, gräsmarker och ett rikt djur- och växtliv. En stor del av denna rikedom finns i skyddade områden.

Fungerande ekosystem och klimat 

Naturen och dess ekosystem bidrar med så kallade ekosystemtjänster åt oss människor. Det kan vara allt från mat och vatten till att hjälpa till med pollinering. Utan denna hjälp från naturen skulle vi inte klara oss. 

Skyddade områden kan till exempel både minska riskerna med ett förändrat klimat och absorbera koldioxid för att minska den globala uppvärmningen. De minskar också riskerna för att vi ska drabbas av översvämning, torka, brist på vatten och säkrar att djur och växter överlever. 

Skyddad natur är ett sätt att hjälpa naturen så att den i sin tur hjälper oss. 

Skyddad natur för utbildning och forskning 

Genom att studera natur i skyddade områden kan forskare bättre förstå exempelvis hur den påverkas av oss människor och klimatet, samt hur vi bäst hjälper ekosystemen att hålla sig friska. 

Naturen kan också användas i utbildning. Det är enklast att lära sig om djur och växter och hur de är beroende av varandra på plats i skog och mark. Skolundervisning utomhus och guider i naturområden kan ge nödvändig kunskap om sammanhangen i naturen, men också ett ökat engagemang och intresse för djur och växter. 

Framtida värden 

Många viktiga mediciner som räddat livet på miljoner människor och uppfinningar som är viktiga för våra samhällen kommer från naturen. Ändå vet vi egentligen väldigt lite om naturen runt omkring oss. Vi vet därmed inte heller vilka värden som kommer att vara viktiga i framtiden. Arter som vi inte känner till idag och som riskerar att utrotas kan visa sig vara avgörande i framtiden. Med skyddad natur ökar chansen att dessa viktiga produkter bevaras. 

2. Naturupplevelser 

Skyddad natur bidrar till friluftsliv och naturturism 

Skyddade områden främjar friluftsliv. Inte bara för att de finns kvar på lång sikt utan också för att de ofta görs lättillgängliga med leder, skyltning, information, naturvägledning och annat. 

Turism har blivit en viktig näring i Sverige och den svenska naturen är en av de viktigaste anledningarna till att turister söker sig hit. I skyddade områden kan de få vara med om upplevelser utöver det vanliga i en rofylld, artrik och vild natur. Genom att skydda områden där turism bedrivs kan företag satsa på sin verksamhet långsiktigt eftersom de kan vara säkra på att naturen kommer att bevaras. 

I skyddad natur behövs ofta någon form av skötsel och det innebär arbetstillfällen med allt från att hålla gläntor öppna till att reparera vindskydd och leder. Skyddad natur som används för friluftsliv och turism kan ge jobb och intäkter, både för företag inom naturturism och för andra näringar i närheten som hotell, restaurang, utrustning, transport och lokaltillverkade produkter. 

Vistelse i naturen förbättrar den psykiska och fysiska hälsan 

De sjukdomar som ökar mest i vårt samhälle är de som är relaterade till stress och stillasittande. Att vistas i naturen är positivt för hälsan på flera sätt. Naturen har en lugnande inverkan på oss. Studier har visat att efter bara ett par minuter i naturen går puls och blodtryck ner och stressen minskar. I naturen slipper vi tänka på krav och rutiner i vardagslivet och kan fokusera på intrycken från naturen. Naturupplevelser leder till att personer som har olika diagnoser mår bättre, upplever mindre smärta och tillfrisknar snabbare. Dessutom har det i studier framkommit att barn som ofta vistas i naturmiljö har bättre koncentrationsförmåga, motorik och hälsa. 

Naturupplevelser ökar livskvaliteten 

De flesta människor upplever att naturen ger kraft och återhämtning. Skyddade områden ger unika upplevelser genom att erbjuda variationsrik och sevärd natur. I en studie om svenskarnas syn på skogen och naturen svarade 80 procent att det är nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. 94 procent av de svarande upplevde att de blir avspända och harmoniska av att vistas i naturen. Naturen har också en inneboende skönhet som många människor uppskattar och som ger upplevelser som är svåra att ersätta på annat sätt och att sätta ett värde på. Att skydda områden idag innebär att människor även i framtiden får möjlighet att uppleva naturen och allt den kan ge. 

Faktafrågor för skolor

Diskussionsfrågor för skolor

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll