NTFP-EP Asia – Entreprenörskap hos lokalsamhällen skyddar skogarna

När skogar skövlas försvinner den biologiska mångfalden samtidigt som lokalsamhällens levnadsvillkor försämras. Non-Timber Forest Products Exchange Programme (NTFP-EP) är ett nätverk av mer än 60 ideella organisationer som alla arbetar med skogsbaserade lokalsamhällen.

Man beräknar att ungefär 100 miljoner människor bor i och omkring skogarna i södra och sydöstra Asien. Genom att fokusera på allt det, utöver timmer, som binder samman skogsbaserade byar och unika skogar möjliggör NFTP-EP Asia ett arbete som omfattar allt som begreppet “skog” innebär. Produkter av naturmaterial där design, mönster och material kommer från de olika byarna produceras för en lokal marknad men även för en mer exklusiv exportmarknad. 

Många lokalsamhällen har historiskt och fram till dess att trycket på skogarna ökat kunnat förlita sig på skogsområden som en viktig källa för mat, kryddor, fibrer och medicinalväxter. De har också kulturella band och stor kunskap knutet till skogar. I takt med att skogar skövlas genom exempelvis expansion av jordbrukssektorn, skogsindustri och gruvnäring försvinner den biologiska mångfalden samtidigt som människors levnadsvillkor försämras.  

Naturskogar är en källa för vatten, för pollinering, för ett bättre mikroklimat och som understödjande ekosystem till odlingsmark utanför. Viltmat är en annan aspekt som innefattar jakt och fiske men även en rikedom av frukt, grönsaker och nötter. I samband med nedstängningsperioderna under Covid-19 visade det sig att de byar som hade tillgång till både odlings- och skogsområden på detta sätt klarade sig avsevärt bättre än där man varit beroende av utomstående 

På nationell nivå arbetar NTFP-EP med en rad olika inkluderande bevarandemetoder. Indigenous Community Conserved Areas är en sådan där man på nationell nivå i Filippinerna har inlemmat detta tillvägagångssätt.     

Naturskyddsföreningen arbetar med NTFP-EP Asia på policynivå för större kunskap och erkännande av kopplingen viltmat, biologisk mångfald och försörjning. Det främjar både fattigdomsminskning, livsmedelsförsörjning och hållbart skogsbruk. I Malaysia samarbetar Naturskyddsföreningen med NTFP Malaysia för att stötta det idag semi-nomadiska Penanfolket i Sarawak. Utgångspunkten är att värna miljön och få urfolks lagstadgade gemensamma nyttjanderättigheter erkända och på så vis skydda skogen – den huvudsakliga försörjningskällan. Även rehabilitering och återplantering av inhemska trädslag är en viktig komponent i arbetet i Malaysia. Samverkan mellan olika aktörer och bättre erkännande av icke-timmerprodukter är andra delar i arbetet.  

Genom NTFP Indonesia samverkar Naturskyddsföreningen kring ett rottingprojekt. Med traditionella hantverksmetoder skapas produkter från skogen som sedan säljs på marknaden. Verksamheten bygger helt på ekologiskt framtagna produkter där regnskogens träd får stå kvar. Den här typen av hantverk är populär och når en bred kundkrets i många olika länder. Ett annat exempel på en viktig icke-timmergröda som produceras är sagopalmen från vilken man utvinner stärkelserikt pulver som kan användas som mjöl eller till gröt. 

NTFP-EP Asia grundades 2003 och organisationen har kontor i Filippinerna, Indonesien och Kambodja, är registrerade i Malaysia och Indien samt arbetar i Vietnam. 

Foto: Maria Rydlund

Mer information

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll