ICE: Stärker lokalsamhällens roll för en ljusare framtid

Mindre nederbörd och färre bördiga jordar orsakat av klimatförändringar – det är verkligheten i Kenya i dag. Många av byskogarna är hårt belastade och behöver restaureras. För det krävs ökad medvetenhet om miljö och klimat. Kenyanska organisationen ICE är en viktig drivkraft i detta arbete.

ICE står för Institute for Culture and Ecology och precis som namnet anger arbetar man utifrån det faktum att kultur i form av historia och traditionell kunskap hör samman med ekologi men också med miljöproblem och dess lösningar. Organisationen arbetar direkt med lokalsamhällen för att se till att människors mänskliga rättigheter tillgodoses. Dit hör exempelvis en god miljö, bevarade skogar, produktiv åkermark, rent vatten och inte minst en kulturell identitet. Den äldre generationens kunskapsöverföring till den yngre är ett viktigt tillvägagångssätt. 

ICE arbetar med restaurering av ekosystem och långsiktigheten byggs genom att människor själva ges möjlighet att engagera sig och bidra till förändring. Organisationen möjliggör kunskapsutbyte och revitalisering av traditionell kunskap med avsikt att bevara och långsiktigt bruka såväl jordbruksmark som skogsområden. Mycket av detta har avfärdats som förlegat, ignorerats eller helt enkelt glömts bort. Genom att belysa vikten av den traditionella kunskapen och införliva det med nya metoder och kunskaps- och erfarenhetsbyte, inte minst byar emellan men även genom internationellt utbyte i regionen, stärker man människors engagemang och möjlighet att vara delaktiga i miljö- och naturvård genom sitt dagliga leverne.  

I Kenya skapar klimatförändringar ihållande torka och opålitlig nederbörd. Skogsområden försvinner och trädplanteringar av arter som inte är anpassade för den lokala miljön bidrar till en negativ klimatpåverkan. ICE arbetar med sacred natural sites, områden som skyddas av bybor för deras historiskt och nutida viktiga funktion för exempelvis biologisk mångfald, rent vatten och för klimatet lokalt. Det kan handla om skogsområden eller skogsdungar, berg, vattendrag – områden som på olika sätt är viktiga för miljön och människor och som man inom byarna har speciella regler för att de ska bestå. Idag är flera av dessa områden identifierade som platser med hög biologisk mångfald, inte minst genom sin långa kontinuitet av bevarande.  

ICE arbetar med ett helhetsperspektiv för landskapet och odlingsmarker. Inhemska, traditionella fröbanker är till exempel en viktig buffert mot gröna revolutionens modifierade och kemikalieanpassade utsäde. ICE vill skapa engagemang bland samtliga, kvinnor som män och unga som gamla, för att fånga upp kunskap och öka delaktigheten. För att göra detta använder sig ICE av eco-cultural mapping. Metoden innebär att man i en gemensam process gör antingen tredimensionella modeller eller egna, rikt illustrerade kartor där alla i byn utformar hur det omgivande landskapet och byns marker sett ut historiskt, hur det ser ut i nutid samt hur man önskar framtiden vad det gäller biologisk mångfald. Ofta handlar det om restaurering av skogsmark men också att identifiera andra nödvändiga behov som farbara vägar för att nå till exempel skolor. Det här är ett effektivt sätt för bybor att dela med sig av sina perspektiv till sina lokala politiker men också för ICE att ta med inspel till nationellt påverkansarbete. 

ICE arbetar i stora delar av Kenya och organisationen bedriver både påverkansarbete och nätverkande med andra organisationer, både nationellt och internationellt. Lika viktigt är att de lokalsamhällen man arbetar med involveras och ges möjlighet att mobilisera för att kunna driva sina frågor självständigt och i samverkan med andra byar. Naturskyddsföreningen samverkar framför allt med ICE kring långsiktig förvaltning av byskogar och kopplingen till omkringliggande jordbruksmark men även främjandet av nätverkande och kunskapsöverföring mellan byar. 

ICE grundades 2006 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2008. Kansliet ligger i Thika, strax nordost om huvudstaden Nairobi. Organisationen arbetar nationellt och internationellt tillsammans med andra organisationer och nätverk. 

Foto: Peter Lüthi Biovision/ICE

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll