CAOPA – stärker småskaliga fiskare över gränserna

Det afrikanska nätverket CAOPA arbetar för ett hållbart fiske, bättre villkor för småskaliga fiskare, och inte minst kvinnor som arbetar inom fiskerinäringen.  

CAOPA (African Confederation of Professional Organizations for Artisanal Fisheries) är ett nätverk av 24 nationella organisationer för småskaliga fiskare i framförallt Västafrika. CAOPA arbetar för ett hållbart och rättvist småskaligt fiske. 

Nätverket skapades redan för 20 år sedan och fungerade länge informellt. 2013 fick CAOPA formell status som Internationellt nätverk och har de senaste fått allt större erkännande, både i medlemsländerna och från aktörer i omvärlden, som FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation).  

CAOPA arbetar för ökad kunskaps- och informationsdelning kring bland annat: 

  • samförvaltning av marina resurser, både lokalt och nationellt 
  • illegalt och ohållbart fiske 
  • blå ekonomi och kopplingen till småskaligt fiske 
  • transparens inom fiskesektorn 
  • klimatförändringars påverkan på fisket 

Nätverket arbetar med att stärka de nationella organisationerna och deras gräsrötters möjlighet att delta i och påverka beslutsprocesser om framförallt fiske men också i andra processer som berör kustområden och lokalbefolkning. Detta gör CAOPA bland annat genom kapacitetsutveckling.  

CAOPA vill också att länderna inför korrekt insamling av fiskedata, ökad kontroll och efterlevnad av lagar. Nätverket arbetar för utvidgade zoner där enbart hållbart småskaligt fiske får fiska. De vill även se ett ökat stöd till innovativa lösningar som leder till förbättrade arbets- och levnadsförhållanden, särskilt för kvinnor.  

Bland annat driver CAOPA ett kvinnoprogram vars syfte är att stärka kvinnors kapacitet och erkännande inom det småskaliga fisket, både lokalt och globalt. Traditionellt är det kvinnor som bearbetar fångsten och säljer den, men de senaste åren har kvinnor drabbats särskilt hårt av konkurrens from storskaliga industrier. Ett exempel är i Gambia där många kvinnor blivit arbetslösa när fiskmjölsfabriker har etablerats i allt större utsträckning längs kusten.  

Genom att agera som ett nätverk av många organisationer stärker CAOPA aktörernas möjligheter att påverka både regionalt och gentemot internationella aktörer, till exempel EU. Dessutom stärker samarbetet organisationernas arbete nationellt i respektive land, genom delande av erfarenheter och kunskap om till exempel EU och afrikanska länders förhandlingar om avtal kring fiskerifrågor och bistånd.  

CAOPA har sitt säte i M’bour, strax utanför Dakar i Senegal. Naturskyddsföreningen har direkt samarbete med CAOPA sedan 2018. Dock har CAOPA varit nära partner till Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation CFFA, och på så vis samarbetat med Naturskyddsföreningen under flera år. 

Mer information: 

CAOPA deltar bland annat som samarbetsorganisation i Naturskyddsföreningens projekt ”Skyddat Hav” som startade under 2018 med finansiellt stöd av Postkodlotteriet. 

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg