10 saker din kommun kan göra för klimatet

Kommunerna kan göra stor skillnad för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Dels genom förändringar i sin egen verksamhet och dels genom att göra det lättare för sina invånare att leva klimatsmart. Det finns områden där våra krav kan göra extra stor skillnad. Tio av dem listar vi här. 

Lokala beslutsfattare har möjlighet att påverka en hel del när det kommer till en kommuns klimatpåverkan. Men ibland kan det behövas lite hjälp på traven från engagerade invånare. Som medborgare finns det möjlighet att påverka i lokala frågor på olika sätt. I många kommuner finns det möjlighet att föreslå förändringar som rör kommunens verksamhet genom medborgarförslag. På så sätt kan du sätta en fråga på kommunens politiska dagordning. Kolla på din kommuns webb om möjligheten finns och hur du går tillväga. 

Du kan också få genomslag för det du vill genom att kontakta lokal media, skriva debattartiklar eller ta direktkontakt med politiker. 

Här listar vi tio områden du som medborgare kan kräva att kommunen ser över, och som gör stor skillnad för en kommuns klimatpåverkan – på riktigt:  

1) Plan för fossilfritt 2030:

Kommunen kan ta fram en konkret åtgärdsplan för att bli fossilfri senast 2030. Planen bör innehålla en koldioxidbudget med utsläppsminskningar på minst 10 procent per år och inkludera konsumtionsbaserade och indirekta utsläpp. 

2) Mer vego och eko:

Inom skola och omsorg serveras nästan 3 miljoner måltider varje dag. Kommunen kan minska matens miljö- och klimatpåverkan genom att anta mål för mer vegetariskt och ekologiskt samt ställa hårdare krav i sin upphandling.  

3) Klimatsmarta transporter:

Underlätta för kommunens invånare att resa klimatvänligt genom att utveckla gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, cykelparkeringar och laddmöjligheter för elbilar.  

4) Klimatsmarta resor:

Arbetsresorna inom kommunal verksamhet kan göras mer klimatsmarta genom en skarp resepolicy som tar hänsyn till klimatpåverkan. En sådan kan till exempel innebära att lokala resor i första hand ska ske genom kollektivtrafik, gång och cykel, och att längre resor i första hand ska göras med tåg och att flyg endast används i väl definierade undantagsfall.  

5) Fossilfri fordonsflotta:

Alla fordon som drivs i kommunal regi, till exempel för kollektivtrafik, leveranser, tjänstefordon och maskiner bör vara fossilfria.  

6) Fossilfria investeringar:

Kommunen bör se över hur deras kapital är placerat och styra bort från innehav i bolag som utvinner, distribuerar eller producerar fossila bränslen eller energi. Istället kan kommunen investera i hållbara och fossilfria alternativ.   

7) 100 procent förnybart:

100 procent förnybart och minskad energianvändning: Kommunen kan minska sin energianvändning och gå över till 100 procent förnybart för uppvärmning och el till sina fastigheter. De kan till exempel sätta upp solceller på sina byggnader och styra mot energieffektiv uppvärmning, isolering, ventilation, elsystem och belysning. De kan också förenkla för kommunens invånare och företag genom kommunal energirådgivning, solkartor som visar hur mycket solenergi som når olika tak, eller kartläggning av den bästa placeringen av vindkraftverk.  

8) Klimatsmarta material:

Kommunen kan ställa krav på klimatvänliga material vid upphandling inför bygg- och renoveringsprojekt. Det kan handla om att minska mängden produkter med fossil ursprungsråvara, förlänga materialets livslängd och cirkulera byggmaterial och produkter.  

9) Förändrade parkeringsnormer:

Kommuner kan styra över hur många parkeringsplatser som ska finnas vid kommunala fastigheter, och kan också ställa krav på andra fastighetsägare när de upplåter mark. Genom att förändra parkeringsnormen i tätbebyggda områden – det vill säga kravet på hur många parkeringar som behöver finnas – kan de både minska antalet parkeringar och ge mer plats åt bostäder.  

10) Återställa våtmarker:

Våtmarker binder stora mängder koldioxid och spelar en viktig roll för biologisk mångfald. Många våtmarker i Sverige har dikats ur. Att restaurera och anlägga nya våtmarker är därför en viktig och konkret klimatinsats. Kommunen kan upprätta en våtmarksplan som kartlägger vilka områden som kan återvätas och arbeta tillsammans med markägare.  

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll