operation: rädda bina

Viktiga varor att byta till eko för binas skull

Studier visar att det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin och
pollinatörer än det oekologiska, upp till 50 procent fler. Och inte
bara det. Det bidrar också till att många vilda växter kan finnas
kvar, som annars riskerar att försvinna.

Kaffe

Kaffe tillhör de grödor som är mest besprutade i världen. Om du väljer ekologiskt kaffe kan du vara säker på att det odlats utan att det läckt kemiska bekämpningsmedel till vattendragen och utan att lantarbetarna utsatts för hälsorisker. Oekologiskt kaffe besprutas med mängder av bekämpningsmedel. En del är så farliga för människor och natur att de är förbjudna att använda inom EU, till exempel bekämpningsmedlen lindan och klorpyrifos som är giftiga för bin.

Brasilien, som är världens största producent av kaffe, är bland de länder som använder mest bekämpningsmedel i hela världen. Väldigt många av dessa är förbjudna inom EU, som acefat som är giftigt för bin.

Kaffe är insektspollinerat, så det är extra viktigt att det är odlas giftfritt för binas och andra pollinatörers skull.

Spannmål

Genom att byta mjölet till eko så bidrar du till en odling som gynnar blommande växter i åkerns utkanter och som skonar bin från bekämpningsmedel. Att spannmål odlas i stor utsträckning innebär att ett byte till ekologiskt ger stor effekt.
 
Spannmål odlas på mer än en tredjedel av Sveriges åkerareal, där vete utgör den vanligaste grödan. Sädesslagen är vindpollinerade och behöver alltså inte bin. De lockar heller inte till sig bin genom blommorna. Det innebär dock stora arealer där bin har svårt att hitta mat. Därför blir det extra viktigt att åkrarna har bästa möjliga förutsättningar för vilda blommor och ”ogräs” i kanterna, vilket är något som det ekologiska jordbruket främjar. Ekologiskt jordbruk har 30% högre biologisk mångfald än oekologiska.

Bananer

Bananer är en av världens mest odlade frukter. I oekologisk bananodling används miljöfarliga kemikalier intensivt. Till exempel har man hittat rester av det omdiskuterade insektsbekämpningsmedlet klorpyrifos i bananer i Sverige. De flesta bananer odlas i Syd- och Centralamerika. Där används bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU, till exempel klorpyrifos och karbofuran som båda är giftiga för bin.

Kött och mejerier

Ekologiska kor (nötkreatur) äter mer gräs än konventionella. KRAV-Ekologiskt kött och ekomjölk kommer från djur som äter mer gräs än konventionella. KRAV-märkta kor ska också gå ute och beta en längre period under året. Det innebär att betesmarkerna hålls öppna vilket ger mer mat och bättre livsmiljöer för bina. Naturbetesmarkerna är rika på blommande örter och för de mer specialiserade bina kan en specifik art vara livsviktig. Sandiga marker ger bra miljöer att bygga bon i. Att betesmarker och ängar växer igen och försvinner är ett stort hot mot bina. Välj svenska produkter- det är här i Sverige beteskravet finns.

Päron

I majoriteten av analyserade päron inom EU hittades rester av pesticider (EFSA 2019). 30 % av dessa är insektsdödande. Mycket bekämpningsmedel innebär lägre biologisk mångfald. För att få en bra päronskörd krävs insekternas hjälp med pollinering

Rapsolja

Av de insektspollinerade grödorna i Sverige är raps den absolut vanligaste. Raps är inte helt beroende av pollinering, men skörden blir större med hjälp av bina. Trots det är flera direkt bifarliga preparat samt en neonikotinoid godkända för användning i rapsodling.

Brevet till politikerna:

Hej politiker!
Du är en av de folkvalda som har chansen att påverka miljögifterna i Sverige och EU. Just i år, 2023, finns en unik chans för er att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket ökar i Sverige och EU. Detta trots att forskningen visar att vi befinner oss i en naturkris. Den intensiva användningen av kemiska bekämpningsmedel är ett av de största hoten mot våra pollinatörer.

Det är nu, under din tid vid makten, som förslaget till en förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel ligger på bordet. Därför måste ni, EU-parlamentariker och ministrar, agera nu!

Läs hela brevet här

Ge en gåva till bina

Swisha en gåva till vårt arbete för att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden. Ditt stöd behövs!

Gör som bina: välj ekologiskt!
blommande vägkant med bi.

Naturskyddsföreningen skapar världens längsta blomsteräng!

Det finns en bortglömd yta som kan ersätta en del av de slåtterängar och naturbetesmarker som nu är borta – varför inte använda Sveriges vägrenar till något bra?

Svenskmiljö,Äpplen,Äppelträd,Sommar,Frukt,Äpple, himlen, blå, grön, löv, varm

Utan bin ingen mat?

Pollinering är gratis, men värt miljarder. Den är viktig för maten vi äter och för stabila ekosystem. När bina hotas, hotas också pollineringen och matproduktionen. Kan du tänka dig en värld utan bin?