Quiz om hotade arter

Du kan svara på frågorna hur många gånger du vill. Till varje fråga hittar du en ledtråd som kan hjälpa dig till det rätta svaret.

Om hotade arter

Artrikedom är viktigt för våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Men människans nyttjande av land och vatten skapar problem för fungerande ekosystem och hotar arter. Vi har idag närmre 5 000 rödlistade arter i Sverige, varav nästan hälften är hotade. Exempel på särskilt utsatta arter är rovdjur, skogsarter och arter knutna till våtmarker.